Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: додаток М. 1. Організація навчального процесу з навчальної дисципліни «Фізичне виховання»

Навчальний процес з фізичного виховання ґрунтується на принципах:

багатоукладності, що передбачає створення умов для широкого вибору студентами засобів та форм фізичного виховання для навчання та участі у спортивних заходах, які відповідали б їх запитам, інтересам, стану здоров’я, фізичній та технічній підготовленості, спортивній кваліфікації;

індивідуалізації, диференціації та систематичності навчального процесу з фізичного виховання.

Навчальні заняття з дисципліни «Фізичне виховання» проводяться у традиційній формі, за інноваційною педагогічною технологією вільного вибору студентами форми рухової активності (виду спорту).

З урахуванням матеріально-технічної бази університету та якісного складу науково-педагогічних працівників сформовано 15 відділень за видами спорту (рухової активності).

Окремим підрозділом є відділення спеціальних медичних груп для студентів з відхиленнями в стані здоров’я і інвалідів.

Навчання з фізичної культури передбачає:

  1. на 1-2 курсах підготовки бакалаврів включення до навчальних планів позакредитної навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (4 год. на тиждень зі звітністю у вигляді двох атестацій та заліку у кожному семестрі);
  2. на 3-4 курсах підготовки бакалаврів та у магістратурі – у вигляді спортивно-масової роботи/

Для організації та проведення практичних занять,на початку навчального року,студентів академічних групи з різних факультетів розподіляють у відділення за видами спорту з урахуванням інтересів студентів, їх фізичної та рухової (технічної) підготовленості, спортивної кваліфікації та стану здоров’я (основна та підготовча група).

Студенти з відхиленнями в стані здоров’я займаються у навчальних групах відділення спеціальних медичних груп.

Перехід з одного навчального відділення до іншого (спеціалізацій з видів рухової активності) може здійснюватися після закінчення навчального року в установленому порядку, а в разі медичного припису – протягом року.

Кількість студентів у навчальних групах з фізичного виховання розраховується відповідно до нормативних вимог прийнятих КПІ ім. Ігоря Сікорського і може обмежуватись технікою безпеки занять певними видами спорту, пропускною спроможністю спортивних залів (майданчиків), особливостями роботи зі студентами з відхиленнями в стані здоров’я.

Вихідний медичний контроль і розподіл студентів на медичні групи (основну, підготовчу та спеціальну) для занять фізичним вихованням здійснюється лікарями студентської поліклініки КПІ ім. Ігоря Сікорського за висновками результатів обов’язкового (щорічного за наказом ректора) медичного огляду.

Відповідальні за факультети лікарі студентської поліклініки здійснюють лікарський супровід і працюють у взаємодії з науково-педагогічними працівниками фізичного виховання.

Відвідування басейнів спортивного комплексу здійснюється за довідками встановленого для студентів зразка. Видача довідок покладається на лікарів відповідальних за факультети.

Звільнення студентів від занять здійснюється відповідно до наказу НТУУ «КПІ» від 25.02.2016 р. № 1-45 «Про затвердження інструкції про порядок видачі, подовження та обліку документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність студента». Тимчасове звільнення від практичних занять з фізичного виховання покладено на лікарів студентської поліклініки КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до регламентів і термінів лікування.

Звільнення від практичних занять осіб з обмеженими можливостями фізичного здоров’я (інвалідів) здійснюється лікарсько-консультаційною комісією міської студентської поліклініки на один семестр. Такі студенти вивчають дисципліну і звітують у теоретичній формі, відповідно до передбаченого розділу робочої навчальної програми (для студентів з відхиленнями в стані здоров’я).

Усі учасники навчального процесу з фізичного виховання щосеместрово під підпис інструктуються щодо правил безпечної поведінки на місцях проведення(спортивних залах, басейнах, майданчиках) і забезпечення занять (роздягальнях, місцях зберігання інвентарю тощо), правил страхування під час виконання вправ, правил надання першої медичної допомоги і зобов’язані суворо дотримуватись техніки безпеки і гігієнічних вимог.

Державна вимога виявлення навички плавання студентів здійснюється незалежно від виду спорту або рухової активності одноразово за графіком кафедри фізичного виховання.

Студентам які не вміють плавати надається можливість навчання за розкладом дисципліни протягом семестру (за необхідністю триваліше) за робочою програмою фізичне виховання (плавання для невміючих).

Оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни «Фізичне виховання» ґрунтується на принципі особистих досягнень студента, забезпечується передбаченим програмою вхідним, поточним і рубіжним (проміжна атестація) контролем.

Для координації взаємодії науково-педагогічних працівників і деканатами факультетів, роботи зі студентським спортивним активом, спортивної роботи рішенням кафедри фізичного виховання призначаються відповідальні посередники з числа науково-педагогічних працівників навчальних відділень.