3.24.   Розклад навчальних занять регламентує організацію освітнього процесу в Університеті, і складається на підставі робочих навчальних планів з урахуванням реальної чисельності здобувачів у лекційних потоках і навчальних групах.

3.25.   Розклад занять за освітніми програмами першого (бакалаврського) рівня освіти може складатися з урахуванням організації навчання в дві зміни. Семестровий розклад занять 1-2 курсів підготовки бакалаврів формує, як правило, навчальний відділ Університету.

3.26.   Розклад занять 3-4 курсів підготовки бакалаврів і розклад занять підготовки магістрів та докторів філософії складають деканати інститутів / факультетів за погодженням із навчальним відділом Університету.

3.27.   Розклад екзаменаційної сесії для кожної групи складається деканатами інститутів / факультетів за погодженням із навчальним відділом Університету.

3.28.   Розклади занять і екзаменаційної сесії розміщуються на сайті Університету http://rozklad.kpi.ua/.

3.29.   Розклади занять усіх форм навчання доводяться до відома науково-педагогічних працівників і здобувачів ВО не пізніше ніж за 10 днів до початку кожного семестру, а розклад екзаменаційної сесії - за місяць до її початку.

3.30. Завантаження аудиторного й лабораторного фондів контролюється навчальним відділом Університету.