Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: 5.3. Документи зі спеціальностей і спеціалізацій

  • стандарти вищої освіти за спеціальностями та рівнями вищої освіти, за якими провадиться освітня діяльність;
  • освітні програми за спеціальностями та рівнями вищої освіти, за якими провадиться освітня діяльність;
  • навчальні і робочі навчальні плани за спеціальностями/спеціалізаціями, рівнями вищої освіти та формами навчання, за якими проводиться освітня діяльність (у тому числі – за скороченим терміном навчання) та пояснювальні записки до відповідних навчальних планів;
  • програми навчальних дисциплін відповідно до освітніх програм.

Документація зі спеціальності/спеціалізації (за винятком стандарту вищої освіти та програм навчальних дисциплін інших кафедр) розробляється відповідними випусковими кафедрами. Відповідальність за якість та повноту документації зі спеціальності/спеціалізації покладається на завідувача випускової кафедри.

Основними документами, що конкретизують зміст навчання, є програми навчальних дисциплін та робочі програми КМ. Програми навчальних дисциплін розробляються на підставі відповідних освітніх програм та навчальних планів. Програми навчальних дисциплін, у тому числі, що пропонуються студентам для вибору, мають бути затверджені не пізніше ніж за два місяці до початку навчального року. Програми навчальних дисциплін розробляються провідними науково-педагогічними працівниками кафедр університету, відповідальність за їх розробку покладається на завідувачів кафедр.