7.1.Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу є важливою й необхідною умовою якісної підготовки здобувачів ВО та включає: документи деканату й кафедр; документи зі спеціальностей і освітніх програм; навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін (освітніх компонентів).

7.2.Функції, діяльність і документи деканату регламентує Положення про деканат КПІ ім. Ігоря Сікорського.

7.3.Функції, діяльність і документальне забезпечення кафедри регламентує Положення про кафедру КПІ ім. Ігоря Сікорського та положення про відповідний навчальний структурний підрозділ Університету.

7.4.Основними документами, що конкретизують зміст навчання, є робочі програми (силабуси) навчальних дисциплін (освітніх компонентів).

7.5.Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін (освітніх компонентів) розробляється НПП кафедри, що здійснюють викладання цих дисциплін. Відповідальність за розробку матеріалів навчальних дисциплін кафедри покладається на завідувача кафедри.

7.6. Вимоги до структури, змісту й оформлення робочих програм (силабусів) навчальних дисциплін (освітніх компонентів) та іншого інформаційно-методичного забезпечення регулюються Порядком створення та затвердження робочих програм (силабусів) навчальних дисциплін (освітніх компонентів) в КП1 ім. Ігоря Сікорського.

7.7. Створена науково-педагогічними працівниками кафедр навчально-методична документація є інтелектуальною власністю Університету та може бути використана іншими організаціями й установами лише з дозволу КПІ ім. Ігоря Сікорського.

7.8. Навчально-методична документація з навчальних дисциплін (освітніх компонентів) зберігається на кафедрах, які забезпечують їх викладання, у паперовому та/або електронному вигляді.

7.9. Повний комплект навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (освітнього компонента), що вивчаються в поточному семестрі, повинен бути розміщений в АІС «Електронний кампус».