3.5. Навчальний план є нормативним документом Університету, який визначає перелік і обсяг навчальних дисциплін (освітніх компонентів), логічну послідовність їх вивчення, вид семестрового контролю, розподіл навчальних годин за видами занять і форму атестації.

3.6. Навчальні плани складаються на основі відповідної освітньої програми й графіка навчального процесу окремо для кожного РВО та форми здобуття ВО на весь термін навчання.

3.7. Робочі навчальні плани складаються на основі відповідних навчальних планів на кожен рік підготовки за відповідною освітньою програмою з метою удосконалення змісту навчання, конкретизації планування освітнього процесу й закріплення навчальних дисциплін (освітніх компонентів) за певними кафедрами на наступний навчальний рік.

3.8. Навчальні й робочі навчальні плани розробляються робочими групами випускових  кафедр  із  залученням,  за   потреби,   представників  інших кафедр. Координацію діяльності робочої групи здійснює гарант відповідної освітньої програми, а контроль виконання вимог до навчальних і робочих навчальних планів здійснює заступник директора інституту/декана факультету (навчально-методичний напрям).

3.9.     Вимоги до структури, змісту й оформлення навчальних і робочих навчальних планів визначаються наказом ректора про підготовку до нового навчального року в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

3.10.   Навчальні плани затверджуються Вченою радою Університету, підписуються головою Вченої ради й скріплюються печаткою Університету.

3.11.   Графіки навчального процесу ухвалюються Вченою радою, затверджуються проректором з навчальної роботи Університету й скріплюються печаткою Університету.

3.12.   Робочі навчальні плани затверджуються проректором з навчальної роботи Університету.

3.13.   Формування навчальних планів в електронному вигляді здійснюється в автоматизованій системі планування навчального процесу.

3.14.   За організацію освітнього процесу на кафедрі, виконання навчальних планів, здійснення контролю за якістю викладання навчальних дисциплін (освітніх компонентів), навчально-методичною й науковою діяльністю науково-педагогічних працівників (далі - НПП) кафедри відповідає завідувач кафедри.