В Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» видається ряд періодичних видань, тематична спрямованість яких відповідає основним напрямам роботи його структурних підрозділів.

Докладну інформацію про Наукові фахові періодичні видання КПІ ім. Ігоря Сікорського (включаючи інформацію про актуальні категорії видання) дивіться на сайті НТБ ім.Г.І.Денисенка

Назва видання Тематика
Advanced Education проблеми вищої освіти в Україні та світі: методика викладання іноземної мови, іноземна мова професійного спрямування, іноземна мова для науковців, навчання перекладу, тестування та оцінювання у викладанні іноземної мови, підготовка та навчання викладачів іноземної мови, предметно-мовне інтегративне навчання (CLIL), прикладна лінгвістика; STEAM
Advanced Linguistics загальне мовознавство, соціолінгвістика, прагматика, когнітивістика, психолінгвістика, дискурсологія, паралінгвістика, емотіологія, лінгвістична антропологія, корпусна лінгвістика, порівняльно-історичне мовознавство, комп’ютерна лінгвістика, міжкультурна комунікація, літературознавство, педагогіка та викладання іноземних мов.
Information and Telecommunication sciences теорія телекомунікацій та обробка сигналів,  інформаційно-телекомунікаційні системи та мережі, безпроводові технології, системи та мережі, Інтернет речей, мікрохвильові та терагерцові технології і волоконно-оптичні системи в телекомунікаціях,  керування в системах і мережах телекомунікацій та їх моделювання,  технології та засоби програмування в телекомунікаційних системах,  конвергенція інформаційно-телекомунікаційних мереж і сервісів,  проектування сервісів та платформ надання послуг у глобальному середовищі, управління діяльністю та інфраструктурою провайдерів інфокомунікаційних сервісів,  розробка WEB-технологій, моделей, методів, протоколів і засобів взаємодії програмних платформ і сервісів, їх інтелектуалізація та підвищення рівня продуктивності, математичні методи штучного інтелекту, історія телекомунікацій та інформаційних технологій.  
Information Technology and Security проблеми сучасних інформаційних технологій, інформаційної безпеки, інформаційного протиборства, протидії використанню соціальної інженерії, кібербезпеки та захисту критичних інфраструктур, математичного та комп'ютерного моделювання, захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та мережах (в тому числі з питань захисту персональних даних), менеджменту інформаційної безпеки і ризиків безпеки інформації тощо.
Information, Computing and Intelligent systems (кол.Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка) результати дослідження і створення компонентів обчислювальних й інформаційних систем і комплексів, пристроїв автоматики та передавання данних, систем автоматизації програмування, контролю й діагностики, штучного інтелекту
Innovative Biosystems and Bioengineering проблеми прикладної біології, біомедицини, біотехнології, біоінженерії, біофізики, біоінформатики та хімії живого
Mathematics in Modern Technical University фундаментальні та прикладні дослідження в математиці, застосування математики в суміжних галузях, історія математики та методика викладання математики в технічному університеті
Mechanics and Advanced Technologies проблеми механіки деформівного твердого тіла, динаміки та міцності машин, біомеханіки, процесів обробки тиском, прикладної гідроаеромеханіки і промислової гідравліки, вдосконалення методів розрахунку і проектування елементів машинобудівних конструкцій, автоматизації та роботизації машинобудування, розробки і впровадження прогресивних технологій та машин механічної і фізико-технічної обробки матеріалів, зварювання, процесів проектного менеджменту, менеджменту систем якості, сертифікації, стандартизації, технологій утилізації у наукоємному машинобудуванні, перспективних матеріалів, проблемам розроблення, проектування і виробництва авіакосмічних систем, розвитку освітніх технологій
Theoretical and Applied Cybersecurity   теоретичні та криптографічні проблеми кібернетичної безпеки; математичні методи, моделі та технології дослідження безпечного функціонування кіберпростору; алгоритми та методи запобігання і протидії кібератакам; безпека промислових систем та систем критичної інфраструктури; кібербезпека Інтернету речей; інтелектуальні методи забезпечення кібербезпеки; проблемні питання сервісів анонімізації; дослідження вразливостей програмного коду і розробка безпечних програм; соціальний інжиніринг та методи протидії деструктивним впливам на свідомість у кіберпросторі; державна політика у сфері кібернетичної безпеки
Адаптивні системи автоматичного управління моделювання та проектування комп'ютеризованих та робото-технічних систем; аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем; оптимізація складних технічних систем і процесів; оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління; інтелектуальні технології обробки інформації; корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації; інформаційна безпека і захист інформації.
Актуальні проблеми економіки та управління Збірник наукових праць призначений для публікації наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", висвітлювання результатів підготовки атестаційних робіт магістрів, спеціалістів та бакалаврів.  Збірник публікує статті за такою науковою проблематикою: (1) економічна теорія, (2) економічні проблеми сталого розвитку національної економіки, (3) міжнародна економіка, (4) галузева економіка, (5) економіка підприємства, (6) менеджмент, (7) маркетинг, (8) інноваційно-інвестиційні процеси, (9) технології як фактор економічного зростання, (10) економіко-математичне моделювання бізнесових процесів.
Біомедична інженерія і технологія проблеми ефективності, безпечності і якості охорони здоров’я, відродження вітчизняного виробництва медичної техніки і біоматриалів,  створення найсучасніших медикоінженерних і біоінженерних технологій на засадах трансляційної медицини.
Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право   результати наукових досліджень та практичних розробок у сфері політичних, соціологічних та правових наук.
Вісник Київського політехнічного інституту. Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ / Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Series Instrument Making  проблеми створення засад сучасного приладобудування широкого спектру застосування, технологічних процесів прецизійної обробки матеріалів, інтелектуалізації виробництва
Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, Радіоапаратобудування  Журнал публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.
Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка         публікації наукових праць українських та зарубіжних учених з філософії, психології і педагогіки вищої освіти.
Вісник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження / Chemical engineering, ecology and resource saving  технічні науки, присвячені пошуку та вивченню ефективних наукових і технічних рішень орієнтованих на підвищення якості проектування та керування, оптимізації технологічних процесів, що сприяє енергоефективності, заощадженню матеріальних ресурсів і захисту навколишнього середовища.
Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті  питання науково-технічного обґрунтування процесів підготовки води та їх практична реалізація, науковим аспектам проблем якості води та водоочищення.
Геоінженерія  геомеханіка і геотехніка; геобудівництво; гірнича справа; гірничі машини і енергетика; екологія та охорона праці
Дослідження з історії техніки  вивчення історії техніки; пам'ятки техніки; розвиток технічних ідей; технічні досягнення минулого; історія галузей та підриємств; наукові товариства, школи, зв'язки; видатні вчені, інженери та науковці; викладання історії техніки
Економічний вісник НТУУ «КПІ»  економічна теорія, економічні проблеми сталого розвитку національної економіки, міжнародна економіка, галузева економіка, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, інноваційно-інвестиційні процеси, технології як фактор економічного зростання, економіко-математичне моделювання бізнесових процесів.
Електронна та акустична інженерія вакуумна, квантова, та твердотільна електроніка, фізико-технологічні аспекти виробництва дискретних приладів та інтегральних схем), зв'язку (автоматика, телекомунікаційні та комп'ютерні системи і мережі, радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій, принципи побудови мереж, Інтернет
Енергетика: економіка, технології, екологія  глобальні проблеми енергетики та енергетична безпека; енергетика сталого розвитку; міжгалузеві проблеми і системні дослідження в паливно-енергетичному секторі; енергетичні системи та комплекси; лібералізовані ринки енергії; Smart Grid системи та технології; енергетична ефективність та енергозбереження; енергетичний менеджмент та аудит; технології та обладнання в енергетиці; моніторинг, діагностика та керування енергетичними процесами та обладнанням; економічні аспекти енергетики; системні еколого-енергетичні дослідження; екологічні проблеми в енергетиці
Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника (англ. версія - Radioelectronics and Communications Systems радіоелектроніка, радіотехніка, радіолокація, радіонавігація, антенно-фідерні пристрої та техніка НВЧ, теоретичні основи радіотехніки.
Інформаційні системи, механіка та керування системи та прилади вимірювання об’єктів та руху, обробки та передачі інформації, системи та засоби керування рухомоми об’єктами
Механіка гіроскопічних систем динамічні процеси у гіроскопічних та інших системах управління об’єктами, умови їх стабілізації за різних дестабілізуючих факторів збудження, інформаційні системи, системи і засоби навігації, вимірювання та обробки інформації в цих системах
Мікросистеми, електроніка та акустика проблеми електронної техніки (вакуумна, квантова, та твердотільна електроніка, фізико-технологічні аспекти виробництва дискретних приладів та інтегральних схем), акустики, зв'язку (автоматика, телекомунікаційні та компьютерні системи і мережі, радіотехнічні пристроі та засоби телекомунікацій, принципи побудови мереж, інтернет)  
KPI Science News Базові категорії наукових праць журналу: Методологія інженерії, Методи інженерії, Моделі інженерії, Системи, процеси і технології системної та політехнічної інженерії.

Статті з проблематики системної і політехнічної інженерії в журналі «KPI Science News» друкуються за напрямами базових категорій, за тематичними рубриками таких галузей знань: Математика та статистика, Механічна інженерія, Електрична інженерія, Інформаційні технології, Автоматизація та приладобудування, Електроніка та телекомунікації, Хімічна та біоінженерія, Виробництво та технології, Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону.

Обрії друкарства питання історії та теорії соціальних комунікацій, журналістики, видавничої справи та редагування, прикладних соціокомунікативних технологій.
Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні    проблеми інформаційної безпеки України, питання нормативного, метрологічного та практичного забезпечення захисту інформації в Україні.
Системні дослідження та інформаційні технології   теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу; теоретичні та прикладні проблеми інформатики; автоматизовані системи управління; прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи; проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах; теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень; проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі; методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор; математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем; методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності; евристичні методи та алгоритми в системному аналізі та управлінні; нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень; науково-методичні проблеми в освіті.
Сторінки історії малодосліджені проблеми громадсько-політичного, соціально-економічного, культурного і релігійного життя українського народу. 
Сучасні проблеми економіки і підприємництво актуальні проблеми сучасної економіки, аналіз перспектив розвитку підприємництва, методики та шляхи розв’язання практичних питань.
Технологія і техніка друкарства  методи та засоби друку; перспективи розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань; удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів поліграфічного виробництва; розробка та дослідження витратних матеріалів друкарства; економічна стратегія галузі, маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній справі; стандартизація; філологічні аспекти видавничої справи і поліграфічного виробництва; наукові досягнення, експериментальні результати, математичні моделі у видавничо-поліграфічній справі та інших галузях економіки, машинобудування, хімічних технологій