Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: 1. Загальні положення

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – Положення) є основним нормативним документом, що регламентує організацію та проведення освітнього процесу в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – університет або КПІ ім. Ігоря Сікорського).

Положення розроблено на підставі:

 • Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII;
 • Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII;
 • Указів Президента України;
 • Постанов Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства освіти і науки України:
 • «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266;
 • «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187;
 • «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261;
 • «Питання стипендіального забезпечення», Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. № 882;
 • «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341;
 • «Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності», Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. № 1134;
 • «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність», Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. № 579;
 • «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльно-сті» Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347);
 • «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів», наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 р. № 450;
 • «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 р. № 93;
 • «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти», наказ Міністерства освіти України від 15.07.1996 р. № 245;
 • «Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти», наказ Міністерства освіти України та Міністерства охорони здоров’я від 06.06.1996 р. № 191/153;
 • «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 525», наказ Міністерства освіти і науки України від 22.06.2016 р. № 701;
 • «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах», наказ Міністерства освіти і науки України від 06.06.2017 р. № 794;
 • «Про затвердження Положення про дистанційне навчання», наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р. № 466;
 • Документів КПІ ім. Ігоря Сікорського:
 • Статуту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (нова редакція), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 р. № 1308;
 • Антикорупційної програми Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», затвердженої наказом університету від 13.05.2015 р. № 4-106а;
 • Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», ухваленого конференцією трудового колективу університету 09.04.2015 р.;
 • Правил внутрішнього розпорядку Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», затверджених наказом університету від 21.04.2017 р. № 7-34.
 • Тимчасового положення про систему запобігання академічному плагіату в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», затвердженого наказом університету від 21.05.2018 р. № 1-180.

Освітня діяльність університету спрямована на:

 • забезпечення здобуття людиною вищої освіти відповідного ступеня за обраною нею спеціальністю;
 • створення умов для особистого розвитку і творчої самореалізації людини;
 • формування загальнолюдських та національних цінностей;
 • створення рівних можливостей для молоді у здобутті якісної освіти;
 • забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
 • розроблення та запровадження інноваційних педагогічних технологій;
 • демократизацію освіти та навчально-виховного процесу;
 • поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;
 • розвиток неперервної освіти впродовж життя;
 • інтеграцію вищої освіти в європейський і світовий простір;
 • формування відповідального ставлення до власного здоров’я та збереження навколишнього середовища.

Освітній процес в університеті – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що проводиться в університеті через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь, формування компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Мета освітнього процесу полягає у реалізації особистісного потенціалу людини, розвитку її творчих здібностей, підготовці компетентних фахівців, здатних задовольняти потреби особи і суспільства, конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринках праці.

Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та неперервності освіти, органічного єднання освітньої і наукової діяльності, зв’язку теорії і практики, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.

Мовою викладання в університеті є державна мова України. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності Вчена рада інституту/факультету може прийняти рішення про викладання однієї чи декількох навчальних дисциплін англійською або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної навчальної дисципліни державною мовою. Умовою допуску науково-педагогічного працівника до викладання іноземною мовою є наявність у нього міжнародного сертифікату рівня не нижче ніж В2 або відповідного сертифікату КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою можуть утворюватися окремі групи. При цьому забезпечується вивчення такими особами української мови як окремої навчальної дисципліни. За бажанням здобувачів вищої освіти можуть створюватися можливості для вивчення ними мови національної меншини в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови.

Університет, як автономний заклад освіти у своїй освітній діяльності має право:

 • розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах ліцензованої спеціальності;
 • самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу;
 • обирати профілі програм підготовки бакалаврів і магістрів, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;
 • здійснювати перерозподіл державного замовлення між спеціальностями в межах галузі знань;
 • здійснювати перерозподіл ліцензованого обсягу прийому за спеціальностями в межах відповідної галузі знань;
 • визначати норми часу навчальної та іншої роботи науково-педагогічних працівників;
 • здійснювати перерозподіл нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника за спеціальностями однієї галузі знань з урахуванням результатів наукової діяльності працівників;
 • призначати голів екзаменаційних комісій;
 • присвоювати в установленому порядку вчені звання професора, доцента, старшого дослідника;
 • приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника;
 • запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;
 • надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до чинного законодавства;
 • самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої та інноваційної діяльності;
 • самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін;
 • присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;
 • приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами;
 • утворювати відповідно до законодавства загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з органами місцевого самоврядування, інститути, структурні підрозділи, які здійснюють підвищення кваліфікації, інші структурні підрозділи без надання їм статусу юридичної особи або наданням окремих прав юридичної особи;
 • утворювати навчальні, навчально-наукові та навчально-науково-виробничі комплекси, наукові парки та входити до складу об’єднань підприємств;
 • розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;
 • установлювати заохочення, у т.ч. призначати іменні стипендії для студентів, аспірантів і докторантів за наявності коштів, в порядку та розмірах, визначених законодавством;
 • проводити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники і наукові праці, газети, а також розвивати власну поліграфічну базу;
 • проводити освітню діяльність спільно з іноземними навчальними закладами за узгодженими освітніми програмами;
 • видавати наукові і науково-методичні журнали, інформаційно-аналітичні збірники, довідники тощо;
 • видавати документи про вищу освіту державного зразка та власного зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку;
 • надавати право науково-педагогічним, науковим і педагогічним працівникам та особам, що навчаються в університеті безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів університету;
 • здійснювати відбір талановитої молоді відповідно до чинного законодавства, а також встановлювати плани прийому відповідно до галузей знань і спеціальностей в межах державного замовлення та ліцензованого обсягу підготовки фахівців, у визначеному законодавством порядку.
Долучення Розмір
Основні положення [text, uk, .pdf] 168.66 КБ