Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: 5.2. Документи кафедри

 • положення про кафедру;
 • штатний розпис кафедри;
 • план роботи кафедри;
 • графіки навчального процесу за всіма РВО (здобувачів ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії) та формами навчання;
 • дані для розрахунку обсягу навчальної роботи кафедри на поточний рік (Форма № Д-1);
 • розрахунок обсягу навчального навантаження кафедри на поточний рік за формами навчання та джерелами фінансування (Форма № К-3);
 • план навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедри на поточний навчальний рік за джерелами фінансування (Форма № К-4);
 • звіт про виконання навчального навантаження науково-педагогічними працівниками кафедри за попередній навчальний рік за джерелами фінансування (Форма № К-5);
 • індивідуальні плани роботи науково-педагогічних працівників (Форма № К-2);
 • протоколи засідань кафедри;
 • звіт про роботу кафедри за минулий навчальний рік;
 • звіт з навчальної роботи науково-педагогічних працівників за минулий навчальний рік;
 • графік підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • розклад занять науково-педагогічних працівників;
 • графік зайнятості лабораторій кафедри;
 • графік консультацій науково-педагогічних працівників;
 • журнал закріплення за студентами тем (варіантів) курсових проектів, курсових робіт;
 • журнал обліку інструктажу з техніки безпеки при проведенні лабораторних робіт (комп’ютерних практикумів);
 • індивідуальні навчальні плани магістрів*;
 • індивідуальні плани роботи аспірантів*;
 • документи зі спеціальностей і спеціалізацій (див. п. 5.3)*;
 • документи навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри (див. п. 5.4);
 • програми (робочі програми) практик*;
 • програми випускних екзаменів (за наявності) та критерії оцінювання за 100-бальною шкалою*;
 • накази про затвердження тем, керівників і наукових керівників атестаційних робіт здобувачів вищої освіти*;
 • навчальні посібники щодо виконання кваліфікаційних робіт за спеціальностями/спеціалізаціями і відповідними РВО, які містять критерії оцінювання за 100-бальною шкалою*;
 • виконані студентами/аспірантами у минулому навчальному році індивідуальні семестрові завдання та курсові проекти, курсові роботи;
 • екзаменаційні (залікові) контрольні роботи студентів/аспірантів за минулий навчальний рік;
 • у разі необхідності, інші документи за рішенням кафедри, наприклад, графік самостійної роботи студентів (подання виконаних індивідуальних завдань, виконання курсових проектів, курсових робіт та ін.).

* – для випускових кафедр.

Долучення Розмір
Документи кафедри [text, uk, .pdf] 143.92 КБ