Статут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Нова редакція)

ПОГОДЖЕНО: Конференція трудового колективу 07 квітня 2016 року за поданням Вченої ради від 08 лютого 2016 Протокол № 2

ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ Міністерства освіти і науки України від 02 листопада 2016 року №1308 Міністр Л. М. Гриневич

Ідентифікаційний код 02070921

 1. Повне найменування із зазначенням типу університету, його правосуб'єктність, місцезнаходження,  дата прийняття рішення про його утворення
 2. Мета та концепція освітньої діяльності Університету
 3. Структура університету, статус і функції його структурних підрозділів
 4. Повноваження Міністерства освіти і науки України
 5. Джерела надходження, порядок використання коштів та майна Університету
 6. Органи управління Університетом
 7. Робочі та дорадчі органи
 8. Порядок призначення радника ректора університету
 9. Органи громадського самоврядування:
 10. Порядок звітності та контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності
 11. Вимоги до осіб, які можуть займати посади науково-педагогічних працівників
 12. Студентське самоврядування
 13. Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених
 14. Наукова діяльність
 15. Інноваційна діяльність
 16. Міжнародне співробітництво
 17. Порядок внесення змін до статуту університету
 18. Порядок реорганізації та ліквідації університету

 

1. Повне найменування із зазначенням типу університету, його правосуб'єктність, місцезнаходження,  дата прийняття рішення про його утворення

1.1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі ─ Університет) засновано у 1898 році як Київський політехнічний інститут імператора Олександра II.

1.2. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» є правонаступником Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

1.3. Указом Президента України № 289/95 від 08.04.1995 р. «Про Київський політехнічний інститут» Університету надано статус національного самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу.

1.4. Наказом Міністерства освіти і науки України № 992 від 17.08.2016 р. «Про присвоєння імені Національному технічному університету України «Київський політехнічний інститут» Університету присвоєно ім’я Ігоря Сікорського.

1.5. Університет проводить діяльність згідно з законодавством України та цим Статутом.

1.6. Університет ─ багатогалузевий технічний вищий навчальний заклад, що провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії), проводить фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових, навчально-наукових та науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність.

1.7. Університет є юридичною особою і здійснює цивільну правосуб’єктність у повному обсязі.

1.8. Університет утворено у формі державної установи, що працює на засадах неприбутковості.

1.9. Мовою викладання в Університеті є державна мова України. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності Університет має право приймати рішення про викладання однієї чи кількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою. Для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою Університет може утворювати окремі групи для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, або розробляють індивідуальні програми. При цьому Університет забезпечує вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни. Перелік іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін, визначається Університетом. За бажанням здобувачів вищої освіти Університет створює можливості для вивчення ними мови національної меншини в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови.

1.10. Університет є установою, що утримується за рахунок Державного бюджету України.

1.11. Університет має самостійний баланс, розрахункові рахунки, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, торговельну марку (знак для товарів і послуг) та власну символіку.

1.12. Університет діє відповідно до ліцензій на провадження освітньої діяльності та інших видів діяльності.

1.13. Діяльність Університету здійснюється у відповідності з Конституцією  України та законодавчих актів України, що регулюють правовідносини у сфері освіти та науки, іншими нормативно-правовими актами України та цим Статутом.

1.14. Університет є незалежним від політичних партій, громадських і релігійних організацій. Участь працівників, студентів, аспірантів і докторантів у діяльності політичних партій, рухів та релігійних організацій за межами Університету не може бути підставою для будь-якого обмеження їх прав як учасників освітнього процесу.

1.15. Найменування Університету:

1.15.1. Повне найменування Університету: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

1.15.2. Скорочене найменування Університету: КПІ ім. Ігоря Сікорського;

1.15.3. Найменування англійською мовою: National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»;

1.15.4. Скорочене найменування Університету англійською мовою: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

1.16. Юридична адреса Університету: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37.

1.17. Офіційний веб-сайт Університету: http://kpi.ua

1.18. Діяльність Університету провадиться на принципах:

 1. автономії та самоврядування;
 2. розмежування прав, повноважень і відповідальності Міністерства освіти і науки України, органів управління Університетом та його структурних підрозділів;
 3. поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
 4. незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

1.19. Права Університету, як автономного закладу освіти:

 1. розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах ліцензованої спеціальності;
 2. самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу;
 3. обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;
 4. визначати нормативи кількості осіб, що навчаються, на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника Університету;
 5. здійснювати перерозподіл державного замовлення між спеціальностями в межах галузі знань;
 6. здійснювати перерозподіл ліцензованого обсягу прийому за спеціальностями в межах відповідної галузі знань;
 7. призначати голів екзаменаційних і кваліфікаційних комісій;
 8. приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників;
 9. формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до законодавства;
 10. присвоювати в установленому порядку вчені звання професора, доцента, старшого дослідника;
 11. приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі встановлення еквівалентності здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника;
 12. запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;
 13. над авати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законо- давства;
 14. самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 15. самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін;
 16. присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;
 17. приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами;
 18. здійснювати наукову та науково-технічну експертизу;
 19. утворювати відповідно до законодавства загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з органами місцевого самоврядування, інститути, структурні підрозділи, які здійснюють підвищення кваліфікації, інші структурні підрозділи без надання їм статусу юридичної особи або наданням окремих прав юридичної особи;
 20. бути засновником або співзасновником наукових, технологічних парків, інших структур інноваційного типу, а також юридичних осіб, які провадять свою діяльність відповідно до напрямів навчально-науково-виробничої, інноваційної діяльності Університету та/або забезпечують виконання його статутних завдань;
 21. брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо) шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності);
 22. утворювати навчальні, навчально-наукові та навчально-науково-виробничі комплекси, наукові парки та входити до складу об’єднань підприємств;
 23. розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;
 24. утворювати свої підрозділи на території іноземних держав відповідно до законодавства іноземних держав;
 25. утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи (крім військових підрозділів);
 26. установлювати заохочення, в т.ч. призначати іменні стипендії для студентів, аспірантів і докторантів Університету за наявності коштів, у порядку та розмірах, визначених законодавством;
 27. встановлювати надбавки, доплати, премії та інші види матеріального заохочення працівників, згідно із законодавством;
 28. проводити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники і наукові праці, багатотиражну газету, а також розвивати власну поліграфічну базу;
 29. проводити освітню діяльність спільно з іноземними навчальними закладами за узгодженими освітніми програмами;
 30. видавати наукові і науково-методичні журнали, інформаційно-аналітичні збірники, довідники тощо;
 31. проводити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами;
 32. залучати інвестиції та укладати інвестиційні договори та договори пайової участі у будівництві відповідно до законодавства;
 33. брати участь у роботі міжнародних організацій;
 34. запроваджувати власну символіку та атрибутику;
 35. звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами;
 36. проводити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту;
 37. виготовляти та реалізовувати сувенірну продукцію ;
 38. надавати житлові приміщення для тимчасового проживання громадян у порядку згідно із чинним законодавством;
 39. забезпечувати проживання, відпочинок та оздоровлення у оздоровчих підрозділах Університету у тому числі перевезення;
 40. виробляти та реалізовувати продукцію громадського харчування, організовувати її споживання;
 41. розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг;
 42. відкривати поточні та депозитні рахунки в банках;
 43. здійснювати медичну практику та оздоровчу діяльність;
 44. видавати диплом про вищу освіту власного зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку;
 45. надавати право науково-педагогічним, науковим та педагогічним працівникам та особам, що навчаються в Університеті безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів Університету;
 46. здійснювати відбір талановитої молоді відповідно до чинного законодавства, а також установлювати плани прийому відповідно до сфер і спеціальностей в межах державного замовлення та ліцензованого обсягу підготовки фахівців в Університеті, у визначеному законодавством порядку;
 47. здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.

1.17. Зобов’язання Університету:

 1. вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах науково-педагогічних, педагогічних, наукових та інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
 2. мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 3. створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з особливими освітніми потребами;
 4. оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань.
 5. публікувати на своєму офіційному веб-сайті: кошторис Університету на поточний рік та всі зміни до нього; звіт про використання та надходження коштів; інформацію щодо проведення тендерних процедур; штатний розпис на поточний рік.

2. Мета та концепція освітньої діяльності Університету

2.1. Основною метою діяльності Університету є забезпечення умов, необхідних для здобуття особами вищої освіти та проведення наукових досліджень.

2.2. Головною концепцією діяльності Університету є поєднання освітньої, наукової та інноваційної компоненти.

2.3. Концепція освітньої діяльності Університету передбачає:

1) підготовку фахівців з вищою освітою за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти: бакалавра, магістра, доктора філософії, а також докторів наук;

2) здійснення доуніверситетської підготовки, надання післядипломної освіти, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців;

3) організацію та проведення на засадах взаємодії з освітнім процесом фундаментальних і прикладних наукових досліджень, пошукових та дослідно-конструкторських робіт, запровадження у виробництво наукових розробок;

4) розробку на засадах взаємодії освіти і науки конкурентоспроможних інноваційних технологій, технічних пристроїв і систем та їх реалізація на вітчизняному і світовому ринку;

5) провадження міжнародної діяльності у сфері освіти і науки згідно з законодавством України, посилення інтеграції Університету у світовий освітній і науковий простір;

6) підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та їх атестацію;

7) забезпечення створення належних умов для праці, відпочинку та оздоровлення працівників, здобувачів вищої освіти і докторантів;

8) фундаментальність підготовки;

9) забезпечення міждисциплінарності, системності, комплексності підготовки і гармонізації роботи Університету з ринком праці;

10) розвиток наук, технологій та виробництва;

11) підсилення прямої взаємодії технічної освіти і ринку праці;

12) покращення та оновлення матеріальної бази Університету в т.ч. навчально-лабораторної і дослідницької бази Університету та її інфраструктури;

13) підвищення рівня підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації за фундаментально-природничими та інженерними напрямами, розширення присутності наукових видань у світових наукометричних базах;

14) поєднання науки, передової освіти та бізнесу;

15) охорону та управління інтелектуальною власністю;

16) розширення співпраці з університетами-партнерами, розвиток програми академічної мобільності ;

17) автоматизацію та інформатизацією всіх технологій навчання та управління Університетом;

18) забезпечення соціального захисту членів колективу Університету;

19) втілення в життя європейської моделі університетської автономії і академічних свобод.

3. Структура університету, статус і функції його структурних підрозділів

3.1. Університет функціонує відповідно до затвердженої структури Університету.

3.2. До організаційної структури Університету входять: департаменти, управління, відділи, факультети, навчально-наукові інститути, філії, центри, кафедри, лабораторії, наукові структури, Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу», Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації, Кафедра військової підготовки, Державний політехнічний музей та інші структурні підрозділи.

3.3. Структура Університету, утворення, реорганізація та ліквідація його структурних підрозділів, статус і їхні функції визначаються положеннями про відповідні структурні підрозділи, що затверджуються рішенням Вченої ради Університету (крім військових підрозділів) та вводяться в дію наказом ректора Університету.

3.4. Рішення Вченої ради Університету про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів вводяться в дію наказом ректора Університету.

3.5. Утворення структурних підрозділів, що мають подвійне підпорядкування, здійснюється відповідно до законодавства, цього Статуту за погодженням з органами управління, в сфері управління яких знаходитиметься такий підрозділ.

4. Повноваження Міністерства освіти і науки України

4.1. Центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, в сфері управління якого перебуває Університет, є Міністерство освіти і науки України.

4.2. Повноваження Міністерства освіти і науки України щодо управління Університетом визначаються законодавством та цим Статутом.

4.3. Міністерство освіти і науки України:

 1. затверджує Статут Університету та за рішенням Конференції трудового колективу Університету вносить до нього зміни або затверджує нову редакцію;
 2. укладає в місячний строк контракт з ректором, обраним за конкурсом у порядку, встановленому Законом «Про вищу освіту»;
 3. за поданням Конференції трудового колективу Університету достроково розриває контракт із ректором з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення Статуту Університету та умов контракту;
 4. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Університету;
 5. здійснює контроль за дотриманням Статуту Університету;
 6. делегує окремі свої повноваження ректору або іншому органу управління Університету;
 7. здійснює інші повноваження, передбачені законом і Статутом Університету.

5. Джерела надходження, порядок використання коштів та майна Університету

5.1. Фінансування Університету здійснюється за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень.

5.2. Джерелами фінансування діяльності Університету є:

5.2.1. Кошти загального фонду державного бюджету на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів та виконання науково-дослідних робіт.

5.2.2. Кошти спеціального фонду державного бюджету:

 1. надходження від плати за послуги, що надаються Університетом згідно з законодавством;
 2. інші джерела власних надходжень Університету.

5.3. Планування та напрями використання коштів здійснюються відповідно до вимог законодавства.

5.4. Оплата праці в Університеті здійснюється згідно із законодавством України , в т.ч. з Указом Президента України «Питання Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» від 30.08.2004 р. №1023.

5.5. Форми і система оплати праці визначаються Колективним договором Університету, закріплюється у відповідних Положеннях, які затверджуються наказом ректора Університету.

5.6. У межах визначених в установленому порядку коштів загального фонду на оплату праці та в межах наявних в Університеті власних надходжень, Університет має право самостійно формувати і затверджувати штатний розпис науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників, у тому числі визначати штатні нормативи, найменування та чисельність посад працівників відповідно до структури Університету, визначати розміри надбавок, доплат, премій, заохочень працівникам Університету з дотриманням вимог законодавства.

Матеріально-технічна база Університету включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності.

5.7. Відповідно до законодавства за Університетом з метою забезпечення його статутної діяльності закріплюються на основі права господарського відання закріплені за Університетом об’єкти власності. Закріплені за Університетом об’єкти власності не можуть бути предметом застави, а також не підлягають вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди Міністерства освіти і науки України та Конференції трудового колективу Університету, крім випадків, передбачених законодавством.

Передача в оренду Університетом закріплених за ним на праві господарського відання об’єктів власності здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства.

Будівлі, споруди і приміщення Університету повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами з врахуванням потреб осіб з особливими потребами. Якщо відповідні об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з особливими освітніми потребами, здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну.

5.8. Земельні ділянки передаються Університету у постійне користування в порядку, передбаченому Земельним кодексом України .

Землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок, у тому числі набуття відповідних прав на землю, здійснюються Університетом відповідно до Земельного кодексу України.

5.9. Власні кошти спрямовуються на провадження статутної діяльності Університету в порядку і на умовах, визначених законодавством та цим Статутом.

5.10. Доходи (прибутки) Університету або їх частина не розподіляються серед засновників Університету, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб та використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Університету, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів його діяльності визначених цим Статутом.

6. Органи управління Університетом

6.1. Особливості управління Університетом базуються на засадах: поєднання освіти та інновацій, розвитку і підвищенню якості освітньої діяльності, конкурентоздатності та конкурентоспроможності, залучення додаткових фінансових ресурсів шляхом розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Університету та її інтеграції з виробництвом та бізнесом.

6.2. Наглядова рада Університету

6.2.1. В Університеті діє Наглядова рада, метою якої є сприяння розробці стратегії та розв’язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету, здійснення громадського контролю за його діяльністю, для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення.

6.2.2. Наглядова рада:

 1. розглядає шляхи перспективного розвитку Університету, сприяє керівництву Університету в реалізації державної політики з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців та виконання наукових розробок для народного господарства і базових галузей економіки України.
 2. бере участь у визначенні основних напрямів підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців та формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, контролює виконання Університетом цього замовлення.
 3. визначає відповідність рівня і змісту навчання в Університеті сучасним вимогам до підготовки фахівців для підприємств, установ і базових галузей економіки України.
 4. надає допомогу в розвитку наукової діяльності Університету, у визначенні пріоритетних напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, що спрямовані на інноваційний розвиток держави, аналізує їх ефективність та сприяє впровадженню результатів цих досліджень у практику.
 5. сприяє кадровому забезпеченню Університету.
 6. здійснює контроль за діяльністю керівництва Університету, заслуховує звіти ректора Університету про виконання основних завдань закладу.
 7. розглядає питання бюджетного фінансування Університету, а також звіти про використання бюджетних та інших коштів.
 8. розробляє пропозиції щодо основних напрямів освітньої, наукової, методичної, видавничої, адміністративно-господарської діяльності, форм фінансового та матеріально-технічного забезпечення, а також міжнародного співробітництва Університету.
 9. сприяє налагодженню взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, навчальними та науковими закладами України та інших держав, співробітництва з підприємствами, установами та організаціями.

6.2.3. Склад Наглядової ради затверджується Міністерством освіти і науки України. Положення про Наглядову раду затверджує голова ради. До складу Наглядової ради не можуть входити працівники Університету.

6.2.4. Термін повноважень затвердженого складу Наглядової ради становить п'ять років.

6.2.5. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах з правом дорадчого голосу.

6.2.6. Рішення Наглядової ради, ухвалені в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду керівництвом Університету.

6.3. Вчена рада університету

6.3.1. Вчена рада є колегіальним органом управління Університету, який утворюється терміном на п'ять років, склад якого затверджується наказом ректора Університету протягом п'яти робочих днів від дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

6.3.2. Вчена рада Університету:

 1. визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
 2. розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
 3. ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
 4. визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 5. ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
 6. ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 7. обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів (начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;
 8. затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 9. ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
 10. затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
 11. ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 12. оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
 13. присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 14. приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
 15. вносить подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, цим Статутом, контрактом, яке розглядається конференцією трудового колективу Університету;
 16. затверджує Правила прийому до Університету;
 17. затверджує Положення про організацію освітнього процесу;
 18. затверджує Порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів);
 19. присвоює вчене звання професора, доцента, старшого дослідника;
 20. приймає рішення щодо призначення персональних стипендій;
 21. приймає рішення щодо власних надходжень Університету, отриманих від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти, що зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків.
 22. розглядає інші питання діяльності Університету.

6.3.3. Діяльність Вченої ради Університету визначається Положенням про Вчену раду.

6.3.4. Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради. Головою не може бути обрано члена Вченої ради, у якого закінчується термін дії контракту у рік проведення виборів. На першому засіданні Вченої ради Університету головує ректор до обрання на ньому голови цієї ради.

6.3.5. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

6.4. Квоти обрання до Вченої Ради

6.4.1. Склад Вченої ради Університету складається не менш як на 75 відсотків з наукових, науково-педагогічних працівників Університету і не менш як на 10 відсотків – виборних представників з числа студентів (курсантів). За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

6.4.2. До складу Вченої ради Університету відповідно до квот, визначних цим Статутом, входять:

 1. за посадами: ректор, проректори, декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, голови профспілкового комітету співробітників Університету;
 2. виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук – по 1 представнику від кожної кафедри;
 3. виборні представники, які представляють інших працівників Університету, і які працюють у ньому на постійній основі – 10 осіб ;
 4. виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів – 2 особи ;
 5. керівник Первинної профспілкової організації студентів Університету – 1 особа ;
 6. керівники органів студентського самоврядування Університету – 2 особи ;
 7. виборні представники з числа студентів (курсантів) – по 1 студенту від кожного факультету/навчально-наукового інституту.

6.4.3. Виборні представники з числа працівників Університету обираються конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів (курсантів) обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

6.4.4. Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні дві третини від загальної кількості членів Вченої ради.

Рішення Вченої ради Університету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради.

Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказом ректора Університету.

6.4.5. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень Вченим радам структурних підрозділів.

6.5. Вчені ради факультетів, навчально-наукових інститутів, філій тощо

6.5.1. В Університеті діють Вчені ради факультетів, навчально-наукових інститутів, філій тощо, повноваження яких визначаються Вченою радою Університету. Склад відповідних Вчених рад підрозділів формується відповідно до квот, визначених Вченою радою Університету. Діяльність Вчених рад підрозділів визначається Положенням про Вчену раду.

6.5.2. До складу Вченої ради підрозділу входять за посадами керівник підрозділу, заступники керівника, завідувачі кафедр, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються відкритим голосуванням на засіданні кафедри – 1 особа з кафедри, керівник профспілкового бюро первинної профспілкової організації співробітників, керівник профспілкового бюро первинної профспілкової організації студентів та аспірантів підрозділу, керівник органу  студентського самоврядування підрозділу.

При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради підрозділу повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники факультету/навчально-наукового інституту і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів).

Вчена рада підрозділу утворюється строком на п'ять років та затверджується наказом ректора.

6.6. Ректор Університету

6.6.1. Безпосереднє управління діяльністю Університету, відповідно до законодавства і цього Статуту, здійснює ректор.

6.6.2. Ректор несе повну відповідальність за результати роботи Університету.

6.6.3. Ректор є представником Університету у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, міжнародними та іноземними організаціями, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законодавством і цим Статутом.

6.6.4. Ректор Університету в межах наданих повноважень:

 1. організовує діяльність Університету;
 2. вирішує питання фінансово-господарської діяльності Університету, затверджує його структуру і штатний розпис;
 3. видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Університету доручення;
 4. має право підпису документів та документації Університету;
 5. відповідає за результати діяльності Університету перед Міністерством освіти і науки України або уповноваженим ним (ними) органом (особою);
 6. є розпорядником майна і коштів;
 7. забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає договори;
 8. призначає на посаду та звільняє з посади працівників;
 9. забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
 10. визначає функціональні обов’язки працівників;
 11. формує контингент осіб, які навчаються в Університеті;
 12. відраховує з Університету та поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування та первинними профспілковими організаціями осіб, які навчаються (якщо дана особа є членом профспілки), з підстав, установлених законодавством;
 13. забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін;
 14. організує контроль за дотриманням всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;
 15. здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників;
 16. забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Університету;
 17. сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, організацій профспілок працівників Університету і студентів, громадських організацій, які діють в Університеті;
 18. сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Університету, створює належні умови для масових занять спортом;
 19. спільно з виборними органами первинних організацій профспілок працівників Університету і студентів подає для затвердження вищому колегіальному органу громадського самоврядування Університету Правила внутрішнього розпорядку та Колективний договір і після затвердження підписує їх;
 20. відповідає за провадження освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Університеті; за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна Університету.
 21. щороку звітує перед Міністерством освіти і науки України та вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету і оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Університету.
 22. здійснює інші повноваження.

6.6.5. Ректор може делегувати частину своїх повноважень проректорам, директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів, керівникам структурних підрозділів та іншим особам.

6.6.6. Ректор Університету призначає керівника факультету (навчально-наукового інституту) строком на п'ять років.

6.6.7. Ректор Університету відповідно до законодавства та колективного договору визначає порядок, встановлює розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги та заохочення педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників Університету.

6.6.8. Обрання ректора Університету

6.6.8.1. Ректор Університету обирається шляхом таємного голосування строком на п'ять років у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту».

6.6.8.2. Вибори ректора Університету проводяться з дотриманням таких принципів: відкритості, гласності, таємного та вільного волевиявлення, добровільної участі у виборах, демократичності, забезпечення рівності прав учасників виборів.

6.6.8.3. Кандидат на посаду ректора Університету повинен бути громадянином України, вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

6.6.8.4. Одна і та сама особа не може бути ректором Університету більше ніж два строки.

6.6.8.5. Не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду ректора Університету особа, яка:

 1. за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 2. має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 3. відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
 4. за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення ─ протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 5. піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення ─ протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 6. підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
 7. голосувала за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

6.6.8.6. Процедура обрання ректора Університету складається з таких етапів:

 1. оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів на посаду ректора;
 2. підготовка виборів;
 3. проведення виборів.

6.6.8.7. Міністерство освіти і науки України, або уповноважений ним орган (особа) протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду ректора Університету приймає пропозиції щодо претендентів на посаду ректора Університету і протягом 10 днів з дня завершення терміну подання відповідних пропозицій вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту», до Університету для голосування.

6.6.8.8. Брати участь у виборах ректора Університету мають право:

 • кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник вищого навчального закладу;
 • представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів;
 • виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

6.6.8.9. При цьому загальна кількість (повний склад) наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету повинна становити не менш е 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах; кількість виборних представників з числа інших працівників вищого навчального закладу ─ до 10 відсотків, а кількість виборних представників з числа студентів (курсантів) - не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах.

6.6.8.10. Особливості виборчої системи керівника (ректора) ВНЗ регулюються Законом України «Про вищу освіту», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726 та цим Статутом.

6.6.8.11. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах, кожен з яких має один голос і голосує особисто.

6.6.8.12. З особою (кандидатурою), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, Міністерство освіти і науки або уповноважений ним (ними) орган (особа) укладає контракт строком на п’ять років не пізніше одного місяця з дня її обрання.

6.6.9. Звільнення/відкликання ректора Університету

6.6.9.1. Ректор Університету може бути звільнений з посади Міністерством освіти і науки України, в тому числі, у зв'язку з прийняттям рішення про його відкликання конференцією трудового колективу, яка його обрала на посаду з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення цього Статуту та умов контракту.

6.6.9.2. Подання про відкликання ректора може бути внесено до Конференції трудового колективу Університету не менш як половиною статутного складу Наглядової або Вченої ради Університету. Рішення про відкликання ректора Університету приймається більшістю голосів за умови присутності не менш як двох третин статутного складу Конференції трудового колективу Університету.

6.7. Керівник факультету/навчально-наукового інституту

6.7.1. Керівництво факультетом здійснює декан, навчально-науковим інститутом ─ директор (начальник).

6.7.2. Права та обов’язки керівника факультету/навчально-наукового інституту визначаються Статутом Університету, положенням про відповідний факультет/навчально-науковий інститут, дорученням ректора, виданим керівнику факультету/навчально-наукового інституту, та посадовою інструкцією керівника факультету/навчально-наукового інституту.

6.7.3. Особливості повноважень та обов’язків начальника Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації та завідувача Кафедри військової підготовки Університету визначаються нормативно-правовими актами державного органу, до сфери управління якого належить Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації та Кафедра військової підготовки, за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

6.7.3.1. Порядок обрання та відкликання керівника факультету/ нав- чально- наукового інституту.

6.7.3.2. Керівник факультету/навчально-наукового інституту обирається Вченою радою Університету строком на п’ять років з урахуванням пропозицій факультету/навчально-наукового інституту. Ректор Університету укладає з керівником факультету/навчально-наукового інституту контракт.

6.7.3.3. Ректор Університету призначає керівника факультету/навчально-наукового інституту строком на п’ять років. Керівник факультету/навчально-наукового інституту здійснює свої повноваження на постійній основі.

6.7.3.4. Порядок обрання керівника факультету/навчально-наукового інституту визначається відповідним Порядком затвердженим рішенням Вченої ради Університету.

6.7.3.5. Керівник факультету/навчально-наукового інституту може бути звільнений з посади ректором Університету за поданням Вченої ради Університету або органу громадського самоврядування факультету/навчально-наукового інституту з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення цього Статуту та умов контракту. Пропозиція про звільнення керівника факультету/навчально-наукового інституту вноситься до органу громадського самоврядування факультету/навчально-наукового інституту не менш як половиною голосів статутного складу Вченої ради факультету/навчально-наукового інституту. Пропозиція про звільнення керівника факультету/навчально-наукового інституту приймається не менш як двома третинами голосів статутного складу органу громадського самоврядування факультету/навчально-наукового інституту.

6.7.3.6. Ректор Університету у разі утворення нового факультету/навчально-наукового інституту, призначає виконувача обов’язків керівника цього факультету/навчально-наукового інституту на строк до проведення виборів керівника факультету/навчально-наукового інституту, але не більш як на три місяці.

6.7.3.7. Обрання, призначення та звільнення з посади керівника філії Університету здійснюються в порядку, встановленому цим розділом.

6.7.3.8. Одна і та сама особа не може бути керівником факультету/навчально- наукового інституту, філії Університету більше ніж два строки.

6.7.3.9. Начальник Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації та завідувач Кафедри військової підготовки призначається на посаду за конкурсом. Порядок проведення конкурсу, особливості вимог до кандидата, порядку його призначення на посаду начальника Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації визначається нормативно-правовими актами державного органу, до сфери управління якого він належить, за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Порядок проведення конкурсу на посаду завідувача Кафедри військової підготовки Університету визначається відповідним Порядком проведення конкурсу за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

7. Робочі та дорадчі органи

7.1. Для вирішення поточних питань діяльності Університету утворюються робочі органи – ректорат, деканати, приймальна комісія, адміністративна рада тощо.

7.2. З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та/або наукової діяльності Університету ректор Університету має право утворювати на громадських засадах дорадчі (дорадчо-консультативні) органи (комісії, ради, в т.ч. студентську, наукову раду тощо).

7.3. Порядок затвердження положень про дорадчі і робочі органи визначається рішенням Вченої ради Університету та вводиться в дію наказом ректора Університету.

8. Порядок призначення радника ректора університету

8.1. Після виходу на пенсію з посади ректора особа, яка працювала на цій посаді не менш як 10 років підряд, може бути призначена радником ректора. Утримання посади радника ректора здійснюється за рахунок власних надходжень Університету.

8.2. Призначення радника ректора відбувається відповідно до рішення Вченої ради та вводиться в дію наказом ректора.

8.3. Ректор може призначати радників ректора на громадських засадах, про що видається відповідний наказ по Університету.

9. Органи громадського самоврядування:

9.1. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування Університету

9.1.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є конференція трудового колективу Університету, включаючи виборних представників з числа студентів (курсантів).

9.1.2. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування:

 1. погоджує за поданням Вченої ради Університету Статут Університету чи зміни (доповнення) до нього;
 2. заслуховує щороку звіт ректора Університету та оцінює його діяльність;
 3. обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;
 4. розглядає внесене не менш як половиною статутного складу Наглядової або Вченої ради Університету подання про відкликання з посади ректора Університету;
 5. затверджує Правила внутрішнього розпорядку Університету та Колективний договір;
 6. розглядає інші питання діяльності Університету.

9.1.3. У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу Університету, а саме:

 • не менш як 75 відсотків складу делегатів повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники Університету, які працюють в ньому на постійній основі,
 • не менш як 15 відсотків складу делегатів – виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів,
 • решта складу делегатів – інші категорії працівників Університету.

9.1.4. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування Університету скликається не рідше одного разу на рік.

9.1.5. Порядок скликання і прийняття рішень вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету визначається цим Статутом.

9.1.6. Порядок скликання і прийняття рішень конференцією трудового колективу Університету

9.1.6.1. Скликання чергової конференції трудового колективу Університету здійснюється на підставі спільного рішення ректора та профспілкового комітету співробітників Університету, оформленого відповідним протоколом.

9.1.6.2. Конференція трудового колективу скликається профспілковим комітетом співробітників Університету без погодження з ректором, якщо останній протягом 5 (п'яти) робочих днів не надав згоди на скликання чергової конференції трудового колективу.

9.1.6.3. Скликання позачергової конференції трудового колективу Університету здійснюється на підставі письмового подання, підписаного не менш як однією третиною штатних працівників Університету, або рішенням Вченої Ради Університету.

9.1.6.4. Норма представництва делегатів від працівників та студентів (курсантів) факультетів/навчально-наукових інститутів та підрозділів Університету затверджується Вченою Радою Університету за поданням профспілкового комітету співробітників.

9.1.6.5. До складу делегатів конференції за посадами входять: ректор, проректори, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, головний бухгалтер, голова первинної профспілкової організації співробітників Університету та голова первинної профспілкової організації студентів Університету.

9.1.6.6. Делегати від працівників на конференцію трудового колективу Університету обираються на конференціях трудових колективів факультетів/навчально-наукових інститутів, а також на загальних зборах (конференціях) працівників структурних підрозділів.

9.1.6.7. Делегати від студентів (курсантів) обираються шляхом прямих таємних виборів на факультетах/в навчально-наукових інститутах відповідно до положення, затвердженого конференцією трудового колективу Університету.

9.1.6.8. Конференція трудового колективу є легітимною в разі присутності на ній не менше 2/3 від загальної кількості обраних депутатів.

9.1.6.9. Конференцію відкриває голова профспілкового комітету співробіт- ників.

9.1.6.10. Конференція простою більшістю голосів присутніх делегатів приймає рішення про обрання робочих органів конференції, головуючого на ній та секретаря, а також затверджує порядок денний та регламент роботи.

9.1.6.11. Рішення конференції трудового колективу Університету приймаються простою більшістю голосів за наявності кворуму.

9.1.7. Органи громадського самоврядування факультету/навчально-наукового інституту

9.1.7.1. Органом громадського самоврядування факультету/навчально-наукового інституту є конференція трудового колективу факультету/навчально-наукового інституту, включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються на факультеті/в навчально-науковому інституті.

9.1.7.2. Орган громадського самоврядування факультету/навчально-наукового інституту:

 1. оцінює діяльність керівника факультету/ навчально-наукового інституту ;
 2. затверджує річний звіт про діяльність факультету/ навчально-наукового інституту;
 3. затверджує колективний договір факультету/ навчально-наукового інституту;
 4. подає ректору Університету пропозиції щодо відкликання з посади керівника факультету/навчально-наукового інституту, з підстав, передбачених законодавством України, цим Статутом, укладеним з ним контрактом за поданням не менш як двома третинами голосів статутного складу органу громадського самоврядування факультету (навчально-наукового інституту);
 5. обирає виборних представників до Вченої ради факультету/навчально-наукового інституту;
 6. обирає делегатів до конференції трудового колективу Університету.

9.1.7.3. До складу органу громадського самоврядування факультету/навчально-наукового інституту входять:

 • 1 не менше 75 відсотків – наукові, науково-педагогічні працівники факультету/навчально-наукового інституту, які працюють в Університеті на постійній основі;
 • 2 не менше 15 відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.
 • 3 решту складу делегатів – інші категорії працівників факультету/навчально-наукового інституту.

9.1.7.4. Орган громадського самоврядування факультету/навчально-наукового інституту скликається не рідше одного разу на рік.

9.1.7.5. Порядок скликання і прийняття рішень органом громадського самоврядування факультету/навчально-наукового інституту визначається цим статутом.

9.1.8. Порядок скликання і прийняття рішень конференцією трудового колективу факультету/навчально-наукового інституту

9.1.8.1. Скликання чергової конференції трудового колективу факультету/навчально-наукового інституту здійснюється на підставі спільного рішення декана/директора та профспілкового бюро співробітників, оформленого відповідним протоколом.

9.1.8.2. Конференція трудового колективу скликається профспілковим бюро співробітників факультету/навчально-наукового інституту без погодження з деканом/директором, якщо останній протягом 5 (п'яти) робочих днів не надав згоди на скликання чергової конференції трудового колективу.

9.1.8.3. Скликання позачергової конференції трудового колективу факультету/навчально-наукового інституту здійснюється на підставі письмового подання, підписаного не менш як однією третиною штатних працівників факультету/навчально-наукового інституту, або рішення Вченої Ради Університету чи Вченої Ради факультету/навчально-наукового інституту.

9.1.8.4. Норма представництва делегатів від працівників та студентів (курсантів) кафедр факультету/навчально-наукового інституту затверджується Вченою Радою факультету/навчально-наукового інституту за поданням профспілкового бюро співробітників.

9.1.8.5. До складу делегатів конференції факультету/навчально-наукового інституту за посадами входять декан факультету/директор навчально-наукового інституту, заступники декана/директора, провідний бухгалтер, голова профспілкового бюро співробітників та голова профспілкового бюро студентів.

9.1.8.6. Делегати від працівників на конференцію трудового колективу факультету/навчально-наукового інституту обираються на засіданнях кафедр факультетів/навчально-наукових інститутів.

9.1.8.7. Делегати від студентів (курсантів) обираються шляхом прямих таємних виборів на кафедрах у відповідності до положення, затвердженого конференцією трудового колективу Університету.

9.1.8.8. Конференція трудового колективу факультету/навчально-наукового інституту є легітимною в разі присутності на ній не менше 2/3 від загальної кількості обраних делегатів.

9.1.8.9. Конференцію відкриває голова профспілкового бюро співробітників.

9.1.8.10. Конференція простою більшістю голосів присутніх делегатів приймає рішення про обрання робочих органів конференції, головуючого на ній та секретаря, а також затверджує порядок денний та регламент роботи.

9.1.8.11. Рішення конференції трудового колективу факультету/навчально-наукового інституту приймаються простою більшістю голосів за наявності кворуму .

9.1.9. Орган громадського самоврядування структурного підрозділу (крім факультетів/навчально-наукових інститутів)

9.1.9.1. Органом громадського самоврядування структурного підрозділу є загальні збори або конференція трудового колективу підрозділу.

9.1.9.2. Загальні збори проводяться у структурних підрозділах, загальна кількість штатних працівників яких не перевищує 100 осіб. У структурних підрозділах, загальна кількість штатних працівників яких перевищує 100 осіб, проводиться конференція трудового колективу підрозділу.

9.1.9.3. Орган громадського самоврядування структурного підрозділу:

 1. оцінює діяльність керівника структурного підрозділу;
 2. затверджує річний звіт про діяльність структурного підрозділу;
 3. затверджує колективний договір структурного підрозділу;
 4. подає ректору Університету пропозиції щодо відкликання з посади керівника структурного підрозділу, з підстав, передбачених законодавством України, цим Статутом;
 5. обирає делегатів до конференції трудового колективу Університету.

9.1.9.4. Орган громадського самоврядування структурного підрозділу скликається не рідше одного разу на рік.

9.1.9.5. Порядок скликання і прийняття рішень органом громадського самоврядування структурного підрозділу визначається цим статутом.

9.1.10. Порядок скликання і прийняття рішень органом громадського самоврядування структурного підрозділу (крім факультетів/навчально-наукових інститутів)

9.1.10.1. Скликання чергових загальних зборів або конференції трудового колективу структурного підрозділу здійснюється на підставі спільного рішення керівника та профспілкового бюро співробітників, оформленого відповідним протоколом.

9.1.10.2. Загальні збори або конференція трудового колективу скликається профспілковим бюро співробітників структурного підрозділу без погодження з керівником, якщо останній протягом 5 (п'яти) робочих днів не надав згоди на скликання чергових загальних зборів (конференції) трудового колективу.

9.1.10.3. Скликання позачергових загальних зборів або конференції трудового колективу структурного підрозділу здійснюється на підставі письмового подання, підписаного не менш як однією третиною штатних працівників структурного підрозділу, або рішення Вченої Ради Університету.

9.1.10.4. Норма представництва делегатів від працівників у разі проведення конференції трудового колективу підрозділу затверджується рішенням профспілкового бюро співробітників.

9.1.10.5. До складу учасників (делегатів) загальних зборів або конференції трудового колективу структурного підрозділу за посадами входять керівник структурного підрозділу, бухгалтер та голова профспілкового бюро співробітників.

9.1.10.6. Загальні збори або конференція трудового колективу є легітимними в разі присутності на них не менше 2/3 від загальної кількості учасників (обраних делегатів).

9.1.10.7. Загальні збори або конференцію відкриває голова профспілкового бюро співробітників.

9.1.10.8. Загальні збори або конференція простою більшістю голосів присутніх учасників (делегатів) приймає рішення про обрання робочих органів, головуючого та секретаря, а також затверджує порядок денний та регламент роботи.

9.1.10.9. Рішення загальних зборів або конференції трудового колективу структурного підрозділу приймаються простою більшістю голосів за наявності кворуму.

10. Порядок звітності та контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності

10.1. Університет як установа, що утримується за рахунок коштів державного бюджету, відповідно до законодавства України складає затверджені форми місячної, квартальної і річної звітності та подає їх до відповідних інстанцій.

10.2. Форми фінансової, бюджетної, статистичної та податкової звітності та порядок їх заповнення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної та бюджетної політики, єдиної державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері статистики. Бюджетна звітність відображає стан виконання бюджету, містить інформацію в розрізі бюджетної класифікації. Фінансова звітність Університету складається згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншими нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.

10.3. Університет самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надане право контролю за відповідними напрямами діяльності.

10.4. Головний бухгалтер Університету забезпечує складання та подання фінансової та бюджетної звітності відповідно до встановлених вимог.

10.5. Ректор та головний бухгалтер Університету несуть персональну відповідальність за достовірність фінансової, бюджетної, статистичної та податкової звітності згідно із законодавством.

10.6. Контроль та аудит діяльності Університету проводиться згідно із законодавством.

11. Вимоги до осіб, які можуть займати посади науково-педагогічних працівників

11.1. Посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістр а.

11.2. Керівник факультету/навчально-наукового інституту повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю факультету (навчально-наукового інституту).

11.3. Керівник кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри. Керівник кафедри на якій ліцензовані спеціальності за третім рівнем вищої освіти (підготовка докторів філософії), повинен мати науковий ступінь доктора наук відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності та вчене звання.

11.4. Умовами конкурсу можуть виставлятися додаткові вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.

11.5. Порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників Університету визначається законодавством України, Порядком проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів затвердженим Вченою радою Університету.

11.6. В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.

11.7. Університет забезпечує Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації, який є його структурним підрозділом, науково-педагогічними працівниками для викладання визначених навчальних дисциплін нормативної частини освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців за відповідними рівнями вищої освіти.

12. Студентське самоврядування

12.1. В Університеті та його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід'ємною частиною громадського самоврядування Університету.

12.2. Студентське самоврядування – це право і можливість студентів (курсантів, крім курсантів-військовослужбовців) вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Університетом. Студентське самоврядування здійснюється студентами (курсантами) безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів (курсантів).

12.3. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про студентське самоврядування Університету.

12.4. Голова студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два терміни.

12.5. З припиненням особою навчання в Університеті припиняється і її участь в органі студентського самоврядування.

12.6. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів (курсантів), які:

 1. ухвалюють положення про студентське самоврядування Університету, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких і виконавчих органів студентського самоврядування;
 2. заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;
 3. затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;
 4. затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;
 5. обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів (курсантів) для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.

12.7. Особи, що навчаються мають право на: користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами Університету.

12.8. Адміністрація Університету не втручається в діяльність органів студентського самоврядування, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, Статуту чи завдає шкоди інтересам Університету.

13. Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених

13.1. В Університеті діють наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених, які є частиною системи громадського самоврядування відповідних вищих навчальних закладів .

13.2. У своїй діяльності наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених керуються чинним законодавством, цим Статутом та Положеннями про наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених.

13.3. Адміністрація Університету не втручається в діяльність наукових товариств студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, Статуту чи завдає шкоди інтересам Університету.

14. Наукова діяльність

14.1. Наукова діяльність спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування. Основними видами її є фундаментальні та прикладні наукові дослідження та розробки, які є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадяться з метою інтеграції наукової, освітньої та інноваційно-виробничої діяльності в Університеті.

14.2. Наукова діяльність передбачає забезпечення Університетом показників, які встановлені Кабінетом Міністрів України для університетів дослідницького типу, та досягнення показників провідних технічних університетів світу.

Для цього Університет:

 1. розвиває комплексний міждисциплінарний підхід до вирішення важливих для держави проблем;
 2. провадить наукову діяльність, спрямовану на одержання і використання нових знань для розв’язання технологічних, інженерних, економічних, соціальних та гуманітарних проблем, створення наукової продукції, одержання наукового та науково-технічного результату,
 3. здійснює інтеграцію наукової, освітньої та інноваційної діяльності в Університеті;
 4. здійснює формування сучасного наукового кадрового потенціалу, в тому числі шляхом підготовки кадрів вищої кваліфікації (докторів філософії і докторів наук);
 5. здійснює наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки з метою одержання наукового та науково-технічного (прикладного) результату; забезпечує безпосередню участь осіб, які навчаються, у проведенні наукових досліджень та інноваційній діяльності.

15. Інноваційна діяльність

15.1. Для здійснення інноваційної діяльності, забезпечення ефективного використання наукового потенціалу Університету і впровадження інноваційних продуктів і продукції Університет:

 1. впроваджує результати наукових досліджень у виробництво, інші галузі економіки тощо;
 2. створює та розвиває інноваційні структури на базі Університету (наукового парку, технопарку, бізнес-інкубатора);
 3. удосконалює механізм функціонування інноваційних структур на базі Університету;
 4. бере участь у створенні науково-навчальних, науково-дослідних об’єднань, інноваційних структур та інших організаційних форм кооперації;
 5. забезпечує набуття, охорону та захист прав інтелектуальної власності на результати наукової діяльності;
 6. стимулює винахідництво, комерціалізацію, трансфер технологій Університету;
 7. інкубує розроблені в Університеті інноваційні технології, матеріали, процеси, послуги через систему навчання у Стартап школі, через участь в Міжнародному фестивалі «Sikorsky Challenge», створення стартапів в інноваційному середовищі на базі Університету – Науковому парку.

16. Міжнародне співробітництво

16.1. Міжнародне співробітництво (діяльність) Університету ─ це невід'ємна складова навчально-методичної, виховної, науково-інноваційної та організаційної діяльності Університету, яка здійснюється шляхом укладення договорів про співробітництво, встановлення прямих зв’язків з вищими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо.

16.2. Міжнародне співробітництво (діяльність) здійснюється на рівні Університету, на рівні факультетів і навчально-наукових інститутів, на рівні кафедр , наукових підрозділів, спільних міжнародних структур, студентських і молодіжних організацій і на індивідуальному рівні відповідно до законодавства України.

16.3. Міжнародне співробітництво (діяльність) Університету включає міжнародні зносини і міжнародний протокол, міжнародну освітню, науково-технічну та інноваційну діяльність, організаційну та зовнішньоекономічну діяльність.

16.4. Міжнародне співробітництво здійснюється з метою розширення участі інститутів, факультетів, навчально-наукових інститутів, кафедр, центрів та інших підрозділів в міжнародних освітніх і наукових програмах та проектах для перетворення Університету в інтернаціональний вищий навчальний заклад з високими стандартами якості освіти та науки, входження до групи провідних технічних університетів світу, і для збільшення на цій основі надходжень до Університету, за різними видами міжнародної діяльності.

16.5. Університет провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України.

16.6. Валютні та матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності Університету використовуються для забезпечення виконання статутних завдань Університету.

16.7. Університет може провадити міжнародну діяльність шляхом створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями.

16.8. Університет надає сприяння здійсненню академічної мобільності наукових, науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються, а також участі у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками.

17. Порядок внесення змін до статуту університету

17.1. Зміни та доповнення до Статуту розробляються Вченою радою Університету, погоджуються конференцією трудового колективу Університету та подаються ректором Університету до Міністерства освіти і науки України на затвердження.

17.2. Зміни та доповнення до Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту в новій редакції.

18. Порядок реорганізації та ліквідації університету

18.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Університету здійснюються відповідно до законодавства.

18.2. У разі припинення діяльності Університету як юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету відповідно до законодавства.

18.3. Реорганізація чи ліквідація Університету не повинна порушувати права та інтереси осіб, які навчаються в Університеті. Обов’язок щодо вирішення всіх питань продовження безперервного здобуття вищої освіти такими особами покладається на Міністерство освіти і науки України.

18.4. Права працівників при реорганізації чи ліквідації Університету регулюються законодавством України про працю.

Ректор М. З. Згуровський