Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: 6. Інформатизація освітнього процесу

Інформатизація освіти – частина інформатизації суспільства – комплекс заходів щодо перетворення педагогічних процесів на основі впровадження інформаційної продукції, засобів та технологій у навчанні і вихованні. Інформатизація є найважливішим механізмом реформування освітньої системи, спрямованим на підвищення якості, доступності та ефективності освіти.

Інформатизація освіти – комплексний, багатоплановий, ресурсномісткий процес впровадження комплексу програм управління університетом; створення єдиного інформаційного освітнього простору університету; використання інформаційних технологій у навчальному процесі; розроблення інтегрованих занять; проектна діяльність тощо.

На сучасному етапі розвитку освіти інформаційне середовище із засобу надання доступу до необхідної інформації перетворилося в обов’язковий компонент інфраструктури управління університетом і сукупність інтелектуальних сервісів, без яких сьогодні неможливо уявити організацію управління і навчання в університеті.

Інновації в управлінні університетом на базі інформаційних технологій є ключовим механізмом, який дозволяє створювати переваги в конкурентному середовищі. У зв’язку з цим основними заходами в розвитку інформатизації стають створення надійної та ефективної інфраструктури, впровадження уніфікованих способів доступу до корпоративних даних, поліпшення керованості всього комплексу інформаційних ресурсів, а також забезпечення відповідності інфраструктури стратегічним цілям розвитку університету.

В університеті інформатизація освітньої діяльності передбачає декілька базових напрямів.

1. Адміністративно-управлінський напрям характеризується застосуванням ІТ для оптимізації управлінських процесів, автоматизації основних функцій: планування, організації, контролю; інтеграцією процесу інформатизації управлінської діяльності з освітнім процесом.

Головною метою інтеграції є задоволення освітніх потреб студентів та аспірантів університету, підвищенні ефективності діяльності науково-педагогічних працівників та управлінського персоналу.

Основними завданнями цього напряму є:

 • забезпечення ефективного використання веб-ресурсів університету у науково-освітньому процесі;
 • розміщення науково-освітнього контенту університету у світових інформаційних ресурсах;
 • впровадження сучасного програмного забезпечення для організації дистанційної та змішаної форм навчання;
 • супроводження системи електронного документообігу університету.

2. Планування та інформаційна підтримка освітнього процесу з використанням автоматизованих інформаційних систем і комплексів.

Інформаційно-телекомунікаційна система «Електронний кампус» забезпечує:

 • інформаційну підтримку освітнього процесу кафедр університету шляхом надання віртуальних кабінетів за профілями користувачів: студент, викладач-науковець, куратор, методист кафедри;
 • розповсюдження інформації про майбутні події і заходи в рамках освітнього процесу та автоматизація процесу комунікації між його учасниками;
 • використання студентами закритого сховища навчально-методичного забезпечення навчального процесу з можливістю відкриття доступу всім бажаючим до визначених навчально-методичних матеріалів.

Система «Електронний кампус» містить такі програмні модулі:

 • Особисті дані;
 • Повідомлення. Особисті;
 • Повідомлення. Навчальна група;
 • Дошка оголошень;
 • Робочий навчальний план;
 • Навантаження науково-педагогічних працівників;
 • Поточний контроль знань і умінь студентів;
 • Опитування;
 • Ректорський контроль;
 • Куратор.

Автоматизована інформаційна система «Електронний каталог навчально-методичних матеріалів» (http://directory.kpi.ua) забезпечує:

 • розширення доступу до інформаційних ресурсів університету та збільшення рівня цитування наукових та методичних видань університету шляхом розширення доступу до інформаційних ресурсів системи «Електронний кампус»;
 • поліпшення рейтингу університету у світовому просторі Webomertics.

Автоматизована інформаційна система «Веб-сторінки науково-педагогічних працівників» (intellect.kpi.ua) забезпечує:

 • розширення присутності структурних підрозділів університету у світовому науково-освітньому просторі;
 • розширення інформаційних можливостей веб-сайтів кафедр;
 • поширення знань на державному та світовому рівнях про досягнення науково-педагогічних працівників університету в науковій і навчальній роботі, обмін досвідом та сприяння спілкуванню.

Програмно-технологічний комплекс «Облік кадрів» забезпечує:

 • автоматизацію кадрового діловодства і підтримку процесу керування персоналом;
 • ведення складного кадрового обліку, зокрема обліку науково-педагогічних працівників університету.

Автоматизована інформаційна система «Облік працевлаштування випускників» забезпечує:

 • автоматизоване формування бази даних організацій, вакансій, направлень студентів на роботу, звітів щодо працевлаштування випускників;
 • обробку інформації з укладання договорів з підприємствами на працевлаштування за отриманою спеціальністю.

Автоматизована інформаційна система «Рейтинг науково-педагогічних працівників університету» забезпечує:

 • автоматизацію розрахунку рейтингу кожного НПП університету за результатами його діяльності за напрямками: навчально-методична, науково-інноваційна та організаційно-виховна робота;
 • облік показників діяльності НПП за видами робіт, достатнього для надання необхідної статистичної інформації щодо рейтингу НПП, кафедр та інститутів/факультетів;
 • визначення статистично-обґрунтованих балів оцінювання роботи НПП за певними напрямками діяльності за результатами аналізу пропозицій від науково-педагогічних працівників, виявлених тенденцій та актуальних завдань.

Автоматизована система планування навчального процесу «АСП НП» забезпечує:

 • автоматизований процес формування навчальних і робочих навчальних планів, формування відповідних документів для подальшого розрахунку навантаження НПП, формування семестрових планів, навантаження кафедр;
 • інтеграцію з програмними модулями системи «Електронний кампус», АСУ «ВНЗ».

Автоматизована система формування розкладу (rozklad.kpi.ua) забезпечує автоматизований процес формування розкладу занять, сесій, консультацій, розкладу викладача.

Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського ELAKPI (ela.kpi.ua) накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ через Інтернет до наукових та освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу, працівників, студентів, аспірантів та докторантів університету.

3. Реалізація дистанційної форми навчання.

Дистанційна форма навчання у КПІ ім. Ігоря Сікорського запроваджується з метою:

 • поширення доступу до освітніх програм вищої освіти з використанням сучасних інформаційних ресурсів;
 • реалізації навчальних та наукових ресурсів університету та підвищення якості навчання за рахунок оновлення методів навчання;
 • індивідуалізації процесу навчання у відповідності до потреб, особливостей і можливостей кожного студента, а також постійного розвитку особистості з метою подальшого самостійного навчання упродовж життя.

Дистанційна форма навчання реалізується на базі Українського інституту інформаційних технологій в освіті (УІІТО).

УІІТО забезпечує:

 • підвищення кваліфікації викладачів з педагогічних та дистанційних технологій;
 • підготовку студентів до використання інформаційних технологій;
 • діяльність курсів підвищення кваліфікації викладачів з розробки дистанційних курсів;
 • проведення семінарів для НПП щодо технологій дистанційного навчання;
 • підтримку викладачів щодо використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі;
 • розроблення дистанційних курсів для підтримки очного та заочного навчальних процесів;
 • формування відкритих навчальних ресурсів з кращих навчальних дисциплін університету;
 • підготовку молодих викладачів до проведення освітнього процесу з використанням дистанційних технологій;
 • використання дистанційних курсів у традиційному (змішане навчання) та заочному навчанні;
 • підготовку молоді до вступу в університет;
 • впровадження дистанційних технологій у систему підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників;
 • впровадження дистанційних технологій у систему підготовки робочих спеціальностей.

Електронні компоненти навчально-методичних комплексів УІІТО розміщуються в єдиному інформаційно-освітньому середовищі університету на базі віртуального навчального середовища MOODLE.