Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: додаток Л. 5. Академічна мобільність студентів

Академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами.

Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між КПІ ім. Ігоря Сікорського та вітчизняним вищим навчальним закладом (науковою установою) або його основним структурним підрозділом, між КПІ ім. Ігоря Сікорського та іноземними вищими навчальними закладами (науковими установами) та їх основними структурними підрозділами, а також може бути реалізоване учасником освітнього процесу КПІ ім. Ігоря Сікорського з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією та керівництвом інституту/факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів.

Академічна мобільність університету реалізується з метою:

 • підвищення якості вищої освіти;
 • підвищення ефективності наукових досліджень;
 • підвищення конкурентоздатності випускників університету на українському та міжнародному ринках освітніх послуг та праці;
 • збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу щодо інших моделей створення та поширення знань;
 • залучення світового інтелектуального потенціалу до вітчизняного освітнього процесу на основі двосторонніх та багатосторонніх угод між закладами-партнерами;
 • встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків;
 • гармонізація освітніх стандартів закладів-партнерів.

Реалізація програм мобільності може здійснюватися за направленням учасників програм академічної мобільності на/для:

 • навчання в рамках спільних подвійних програм;
 • навчання в рамках міжнародного/національного гранту або стипендії;
 • індивідуальне навчання (фінансування за власний рахунок);
 • участі у програмах обміну між університетами-партнерами;
 • проходження практики;
 • участі у літніх школах;
 • проходження стажування (у тому числі і мовного);
 • участі у проведенні дослідження;
 • викладання.

Основними видами академічної мобільності студентів є:

ступенева мобільність — навчання у вищому навчальному закладі, відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття ступеня вищої освіти, що підтверджується документом (документами) про вищу освіту або про здобуття ступеня вищої освіти від двох або більше вищих навчальних закладів;

кредитна мобільність — навчання у вищому навчальному закладі, відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття відповідних компетентностей та результатів навчання (знань і умінь), а також кредитів ЄКТС, що будуть визнані у вищому навчальному закладі постійного місця навчання вітчизняного чи іноземного учасника освітнього процесу. При цьому загальний період навчання для таких учасників за програмами кредитної мобільності залишається незмінним.

Формами академічної мобільності для учасників освітнього процесу, що здобувають освітні ступені бакалавра, магістра та доктора філософії у вітчизняних вищих навчальних закладах, є:

 • навчання за програмами академічної мобільності;
 • мовне стажування;
 • наукове стажування.

Загальний порядок організації програм академічної мобільності на території України та за кордоном регламентовано Постановою Кабінету Міністрів від 12.08.2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність».