Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: додаток Л. 3. Права та обов’язки старости навчальної групи

Староста є представником студентів навчальної групи перед деканатом для організаційного забезпечення навчального процесу в навчальній групі та для управління студентським колективом групи при залученні її до всіх офіційних заходів, що проводяться деканатом інституту/факультету і ректоратом або за їх дорученням.

Староста представляє інтереси студентів навчальної групи в деканаті інституту/факультету і на кафедрах, співпрацює із куратором відповідної навчальної групи та заступником директора інституту/декана факультету з навчально-виховної роботи. Староста навчальної групи бере участь у роботі органів студентського самоврядування інституту/факультету та університету.

Старостою навчальної групи може бути один із успішних у навчанні студентів, який відзначається високими моральними і організаційними якостями, користується авторитетом і повагою серед студентів навчальної групи і науково-педагогічних працівників, має позитивний вплив на колектив навчальної групи і володіє організаторськими здібностями.

За належне виконання своїх обов’язків староста може бути матеріально та морально заохочений адміністрацією та органами студентського самоврядування інституту/факультету та університету.

Староста несе відповідальність за виконання обов’язків та використання прав, передбачених цим Положенням, і дотримується конфіденційності в індивідуальній роботі зі студентами навчальної групи.

3.1. Права старости

Староста має право:

 • рекомендувати кращих студентів навчальної групи до матеріального та морального заохочення за відмінне навчання, активну участь у науково-дослідній, громадській, спортивній та культурно-масовій роботі тощо;
 • вносити пропозиції щодо накладання на студентів адміністративних стягнень за порушення навчальної і трудової дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • представляти інтереси навчальної групи під час призначення стипендій та поселення в гуртожиток;
 • давати доручення студентам, пов’язані з їх участю у навчально-виховному процесі, громадській діяльності та виконанням доручень адміністрації інституту/факультету та університету.

3.2. Обов’язки старости

Староста зобов’язаний:

 • своєчасно інформувати студентів про накази та розпорядження ректора, директора інституту/декана факультету, прохання науково-педагогічних працівників, які проводять навчальні заняття, стосовно організації навчального процесу та громадських, культурних та інших заходів;
 • брати участь у плануванні, організації та проведенні заходів, пов’язаних з навчально-виховним процесом;
 • готувати та проводити збори студентів навчальної групи, на яких обговорюються стан навчання і дисципліни, інші актуальні питання з життя студентського колективу;
 • щоденно добросовісно вести журнал обліку роботи навчальної групи;
 • стежити за станом дисципліни та поведінки в навчальній групі, за збереженням навчального обладнання та інвентарю в аудиторіях, лабораторіях, навчальних корпусах;
 • проводити індивідуальну роботу зі студентами навчальної групи стосовно виконання вимог навчального плану, Правил внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • забезпечувати участь студентів навчальної групи у заходах, які проводяться в інституті/на факультеті та в університеті із залученням студентів навчальної групи;
 • оперативно інформувати деканат про будь-які проблеми із проведенням навчальних занять, можливі непорозуміння у розкладі занять тощо;
 • оперативно інформувати органи студентського самоврядування та адміністрацію інституту/факультету про порушення прав студентів, можливі конфлікти з науково-педагогічними працівниками, інші проблеми, що є важливими для студентів;
 • брати участь у зборах старост навчальних груп;
 • брати участь у роботі комісій, що створюються в інституті/на факультеті та в університеті з розв’язання конфліктних ситуацій;
 • після складання заліків та екзаменів отримувати підсумкову інформацію про результати семестрового контролю, за необхідності перевіряти її і доводити до відома студентів навчальної групи.

3.3. Покладання та позбавлення старости повноважень

Староста обирається на зборах відповідної навчальної групи. На першому курсі керівником інституту/факультету за поданням куратора призначається виконуючий обов’язки старости, який виконує обов’язки старости до моменту обрання старости на зборах навчальної групи.

Збори навчальної групи проводяться за обов’язкової присутності куратора відповідної навчальної групи. Рішення про переобрання приймається простою більшістю від загальної кількості студентів навчальної групи шляхом прямого голосування, що фіксується у відповідному поданні (заяві, протоколі тощо) до деканату. За поданням навчальної групи староста призначається розпорядженням по інституту/факультету.

Староста обирається на весь період навчання. Звільнення старости може здійснюватись за власним бажанням, з ініціативи адміністрації інституту/факультету, органів студентського самоврядування або студентів даної навчальної групи, якщо він не виконує свої обов’язки чи втратив авторитет офіційного лідера студентського колективу.

Порядок звільнення, відповідальність та інші положення, що визначають діяльність старости навчальної групи зазначені в Положенні про старосту навчальної групи КПІ ім. Ігоря Сікорського.