Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: додаток К. 5. Права та обов’язки науково-педагогічних працівників

Науково-педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах провадять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, мистецьку) та організаційну діяльність.

На посади науково-педагогічних працівників обираються за конкурсом* особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, випускники аспірантури, а також особи, які мають ступінь магістра.

В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.

Науково-педагогічні працівники мають право:

 • на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства загалом;
 • на академічну мобільність для провадження професійної діяльності**;
 • на захист професійної честі та гідності;
 • брати участь в управлінні університетом, у тому числі обирати та бути обраним до вищого органу громадського самоврядування університету – Вченої ради університету чи його структурного підрозділу;
 • обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість навчального процесу;
 • на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених законодавством, нормативними актами університету, умовами індивідуального трудового договору та колективного договору;
 • безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів університету;
 • на захист права інтелектуальної власності;
 • на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять років;
 • брати участь в об’єднаннях громадян;
 • на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку;
 • інші права, передбачені Конституцією України, Законами України та Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Науково-педагогічні працівники зобов’язані:

 • на високому науково-теоретичному і методичному рівні забезпечувати викладання навчальних дисциплін згідно з відповідними робочими програмами;
 • провадити наукову діяльність;
 • повністю виконувати умови контракту;
 • розробляти матеріали навчально-методичного забезпечення навчального процесу;
 • розміщувати матеріали навчально-методичного забезпечення навчального процесу на веб-ресурсах кафедр, сторінках викладачів у відкритому доступі та у системі «Електронний кампус»;
 • впродовж навчального року систематично працювати з модулями системи «Електронний кампус»;
 • постійно підвищувати професійний і загальнокультурний рівні, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію;
 • впроваджувати нові освітні технології, у тому числі електронні та технології змішаного навчання;
 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;
 • розвивати в студентів і аспірантів самостійність, ініціативу, творчі здібності;
 • систематично інформувати деканати про факти порушення студентами дисципліни, систематичний пропуск навчальних занять, несвоєчасність виконання індивідуальних семестрових завдань та про низьку поточну успішність;
 • дотримуватися Законів України, інших нормативно-правових актів, Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кодексу честі КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правил внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших розпорядчих документів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

* Див. Порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів).

** Формами академічної мобільності для осіб, що здобувають науковий ступінь доктора наук, науково-педагогічних і наукових працівників є: участь у спільних проектах, викладання, наукове дослідження, наукове стажування, підвищення кваліфікації.

Долучення Розмір
regulations-k-5.pdf 148.42 КБ