Ви є тут

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: додаток Г. Рекомендації студентам щодо вивчення кредитного модуля (Типова структура)Рекомендації розробляються на підставі відповідної робочої програми кредитного модуля. Для забезпечення принципу усвідомленості навчання та високої ефективності організації самостійної роботи студентів рекомендується така структура документу.

 

1. Мета та завдання кредитного модуля

Згідно з відповідним розділом робочої програми розкрити МЕТУ через сукупність здатностей, які мають бути сформовані у студента в результаті засвоєння КМ. Здатність має таку «формулу» – «після засвоєння кредитного модуля студент має бути готовий до «що робити (дія)» + «предмет діяльності».

ЗАВДАННЯ кредитного модуля має визначити «очікувані результати навчання» через сукупність вимог до ЗНАНЬ і УМІНЬ.

2. Структура кредитного модуля

Всього Розподіл навчального часу за видами занять* Семестровий контроль
кредитів ЄКТС годин лекції практичні/ семінарські заняття лабораторні роботи/ комп’ютерні практикуми СРС
            Залік

3. Календарно-тематичний план

Тиждень Зміст навчальної роботи Рекомендований час СРС
1 Лекція 1 (назва) 1
2 Лекція 2 (назва)
Практичне заняття 1 (назва)
2
3 Лекція 3 (назва)
Лабораторне заняття 1 (назва)
4
9 Лекція 9 (назва
)Практичне заняття 4 (назва)
Контрольна робота 1
5
10 Лекція 10 (назва)
Практичне заняття 5 (назва)
Подання розрахункової роботи
2
17 Лекція 17 (назва)
Лабораторне заняття 8 (назва)
4
18 Лекція 18 (назва) 1

4. Рекомендації щодо виконання індивідуального семестрового завдання

5. Самостійна робота**

Тиждень Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання Література Кількість
годин СРС
3-4   [2], с. 8-15 3
2      
     

Наводяться розділи, теми програми, які пропонуються для самостійного вивчення, а також перелік основних питань та посилання на літературу.

6. Контрольні роботи

Наводяться контрольні (модульні) роботи за певними розділами (темами). Надаються рекомендації з підготовки до контрольних робіт та критерії оцінювання.

7. Оцінювання результатів навчання

Надається опис РСО, де має бути визначено: яка робота студента оцінюється, розподіл балів за видами робіт, критерії оцінювання кожного виду робіт, перелік контрольних запитань діагностики результатів навчання, структура екзаменаційних білетів (завдань залікової контрольної роботи) з критеріями оцінювання. Таблиця переведення рейтингових балів до відповідної оцінки за університетською шкалою.

8. Рекомендована література

Базова

Допоміжна

Інформаційні ресурси

9. Консультації і контакти із науково-педагогічним працівником.

Визначаються час і місце консультацій та даються контактні телефони, e-mail.

* Зайві колонки за видами занять вилучити.

** Тільки за наявності тем, які плануються для самостійного засвоєння – без проведення аудиторних занять.

Скачати оригінали документівРозмір
PDF icon Рекомендації студентам щодо вивчення кредитного модуля [uk, .pdf]237.45 КБ
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій