Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: 8.3. Інтеграція освітньої і наукової діяльності

Якість освітнього процесу в університеті безпосередньо визначається ефективністю взаємодії освіти і науки.

Головною метою інтеграції освітньої і наукової діяльності є забезпечення інноваційного розвитку суспільства і формування економіки знань та нової генерації фахівців з вищою освітою.

Інтеграція освітньої і наукової діяльності в університеті забезпечується:

 • органічною єдністю змісту освіти і програм наукової діяльності;
 • створенням потужних науково-дослідних центрів у структурі університету та філій кафедр спільно з науково-дослідними установами;
 • розвитком різних форм наукової співпраці (у тому числі міжнародної) з установами і організаціями, що не входять до системи вищої освіти, з науковими інститутами Національної академії наук України для здійснення наукових досліджень і розробок;
 • створенням стандартів вищої освіти, підручників, навчальних посібників та інших навчально-методичних засобів з урахуванням новітніх досягнень науки, техніки та технологій;
 • запровадження нових навчальних дисциплін за результатами наукових досліджень;
 • формуванням науково-інформаційної бази НТБ, що ґрунтується на сучасних інформаційних технологіях.
 • обов’язковою участю науково-педагогічних працівників у науково-дослідній роботі;
 • залученням науковців науково-дослідних установ до освітнього процесу;
 • залученням студентів до наукових досліджень;
 • плануванням науково-дослідної роботи і її виконанням у межах основного робочого часу науково-педагогічних працівників і студентів;
 • регулюванням навчального навантаження науково-педагогічних працівників з метою створення умов для ефективного виконання наукових досліджень;
 • щорічним визначенням наукових досягнень НПП у номінаціях «Викладач-дослідник» і «Молодий викладач-дослідник» з підвищенням посадового окладу переможцям;
 • формуванням тематики наукових досліджень аспірантів за актуальними проблемами економіки і розвитку суспільства України;
 • залученням мотивованих студентів бакалаврського рівня до участі в науково-інноваційній роботі, в науково-технічних гуртках, центрах і проектах;
 • залученням всіх студентів магістерської підготовки до науково-інноваційної діяльності у відповідності до реальної наукової тематики випускових кафедр університету;
 • впровадженням індивідуальних графіків навчального процесу для студентів, які беруть активну участь в науково-дослідній роботі.
 • організацією навчально-наукових, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад;
 • виконанням курсових проектів, курсових робіт, дисертацій атестаційних робіт за результатами наукових досліджень, виконання розділів з розробкою стартап-проектів тощо;
 • проходженням практик студентів у провідних наукових, науково-дослідних установах, інноваційних підприємствах;
 • проведенням конкурсу стартап-проектів Sikorsky Challenge;
 • розвитком мотивації науково-дослідної роботи: присвоєння додаткових кредитів та їх врахування при визначенні рейтингу студентів, відзнаки, стипендії, гранти, наукові відрядження, магістратура, аспірантура, докторантура. Врахуванням досягнень студентів у науково-дослідній роботі при вступі до магістратури й аспірантури.