Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Затверджено Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 5 від 15 травня 2017 р.)

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського [Текст] / Уклад. В. П. Головенкін; за заг. ред. Ю.І. Якименка. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 156 с.

За загальною редакцією Якименка Юрія Івановича, акад. НАНУ, проф.
Укладач Головенкін Володимир Павлович, канд. техн. наук, доц.
Відповідальний за випуск  Гожій Сергій Петрович, д-р техн. наук, проф.
Рецензенти: Сангінова Ольга Вікторівна, канд. хім. наук, доц.
  Ткач Михайло Мартинович, канд. техн. наук, доц.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. СТУПЕНЕВА СИСТЕМА ОСВІТИ

3. ФОРМИ НАВЧАННЯ

4. ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

6. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

8. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

9. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ДОДАТОК А.  Національна рамка кваліфікацій

ДОДАТОК Б.  Структура і зміст інформаційного пакету  інституту/факультету

ДОДАТОК В. Силлабус (типова структура)

ДОДАТОК Г. МАКЕТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДОДАТОК Д. МАКЕТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

Додаток Е.  Кафедра – базовий структурний підрозділ

 1. Загальні положення
 2. Основні завдання кафедри
 3. Організація роботи кафедри
 4. Вимоги до науково-педагогічних працівників кафедри
 5. Права та обов’язки науково-педагогічних працівників
 6. Планування робочого часу науково-педагогічних працівників

ДОДАТОК Ж.  Академічні правила студентів

1. Права студентів

2. Обов’язки студентів

3. Права та обов’язки старости навчальної групи

 • 3.1. Права старости
 • 3.2. Обов’язки старости
 • 3.3. Покладання та позбавлення старости повноважень

4. Відрахування, переривання навчання, поновлення  і переведення студентів

5. Академічна мобільність студентів

6. Інклюзивне навчання

 • 6.1. Основні напрями роботи
 • 6.2. Особливості організації освітнього процесу для осіб  з особливими освітніми потребами

ДОДАТОК К.  Організація фізичного виховання студентів

1. Організація навчального процесу з навчальної дисципліни «Фізичне виховання»

2. Позанавчальний процес фізичного виховання, оздоровлення і масового спорту

ДОДАТОК Л.  Інститут кураторства

1. Права кураторів

2. Обов’язки куратора

Скачати оригінал документу [.pdf, uk]