Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: додаток Л. 4.4. Переведення студентів

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути переведені з:

  • одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;
  • однієї спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) на іншу в межах однієї галузі знань;
  • однієї форми навчання на іншу в межах спеціальності;
  • одного джерела фінансування на інше в межах освітньої програми.

Студенти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, можуть бути переведені за згодою сторони, яка здійснює фінансування навчання.

Переведення студентів здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул.

Переведення здійснюється на освітні програми того самого рівня вищої освіти, з якого було відраховано здобувача вищої освіти, на такий самий або попередній курс. Переведення студентів, які навчаються (навчалися) на другому (магістерському) РВО, здійснюється виключно на ту ж спеціальність, за якою здійснювалась підготовка.

Не допускається переведення студентів, які навчаються на місцях державного замовлення, на останній семестр, передбачений навчальним планом відповідної спеціальності після подання до МОН показників випуску фахівців поточного навчального року.

Переведення здобувачів вищої освіти здійснюється в межах ліцензованого обсягу університету за відповідними рівнем освіти, курсом та спеціальністю.

Переведення здобувачів вищої освіти з одного вищого навчального закладу освіти до іншого здійснюється за згодою керівників обох вищих навчальних закладів. Студенти, які навчались в неакредитованих вищих навчальних закладах, не мають права переведення до університету.

Студент, який бажає перевестись до іншого закладу освіти, подає на ім’я керівника вищого навчального закладу, в якому він навчається, заяву про переведення і одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до керівника того вищого навчального закладу, до якого він бажає перевестись. До заяви студента додаються: академічна довідка за весь період навчання до моменту переведення; копія двосторонньої (тристоронньої) угоди про навчання у попередньому навчальному закладі (якщо така укладалась).

Заява про переведення повинна бути розглянута протягом двох тижнів, і заявникові повідомлені умови переведення на навчання або причина відмови.

При позитивному розгляді заяви і виконанні умов переведення ректор видає наказ, згідно з яким здобувач допускається до занять, а до вищого навчального закладу, в якому він навчався раніше, направляє запит щодо одержання його особистої справи.

Переведення здобувачів вищої освіти в межах Університету за заявою студента здійснюється наказом ректора. Розгляд справ щодо переведення здійснюється директором інституту/деканом факультету (за поданням заступника з навчально-виховної роботи).

До заяви студента додаються:

для переведення на навчання за іншою спеціальністю у випадку, коли переведення здійснюється до іншого структурного підрозділу університету: копія навчальної картки студента за весь період навчання до моменту переведення; копія двосторонньої (тристоронньої) угоди про навчання (якщо така укладалась);

для переведення на вакантні місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, студентів, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб (за тією ж спеціальністю): характеристика куратора навчальної групи; характеристика-рекомендація органу студентського самоврядування структурного підрозділу; документи щодо матеріального стану студента (за потреби).

При прийнятті рішення щодо переведення враховуються:

  • наявність вакантних місць ліцензійного обсягу;
  • наявність вакантних місць державного замовлення;
  • здатність претендента успішно виконувати графік навчального процесу за обраною спеціальністю та формою навчання;
  • згода керівника структурного підрозділу, у якому навчається студент;
  • згода замовника, що фінансує підготовку (у випадку переведення студента, який навчається за рахунок коштів місцевого бюджету, міністерств і відомств, юридичних та фізичних осіб).

У всіх випадках розгляду питань переведення студентів, керівники структурних підрозділів повинні враховувати необхідність обов’язкового виконання державного замовлення на підготовку фахівців та дотримання встановлених ліцензійних обсягів.

Заявникам, які претендували на переведення на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, у разі неможливості зарахування на місця державного замовлення, надається право переведення на навчання за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (за наявності вакантних місць ліцензійного обсягу).

Встановлення академічної різниці при переведенні студентів здійснюється відповідно до п. 4.6. «Визнання результатів навчання».

Ліквідація академічної різниці може бути умовою переведення або передбачатись в індивідуальному навчальному плані студента впродовж першого семестру після  допуску до навчання. При переведенні студента, його зарахування на навчання у семестр, наступний за тим, який закінчив студент, максимально допустимий обсяг академічної різниці не повинен перевищувати 10 кр. ЄКТС.

Керівник вищого навчального закладу, в якому студент навчався раніше, отримавши запит, видає наказ про відрахування студента у зв’язку з його переведенням до іншого вищого навчального закладу і в тижневий термін пересилає особову справу студента на адресу вищого навчального закладу.

Керівник вищого навчального закладу, до якого переводиться студент, після одержання особової справи студента видає наказ про його зарахування.

Переведені студенти мають право на зарахування (переведення) на місця державного замовлення у встановленому порядку за погодженням з органами студентського самоврядування.  Переведення студентів на перший курс освітніх програм на основі повної загальної середньої освіти на місця державного або регіонального замовлення забороняється. У виняткових випадках ці питання розглядаються Міністерством освіти і науки України.

У разі закінчення строку дії сертифіката про акредитацію освітньої програми (спеціальності) та неотримання вищим навчальним закладом нового сертифіката про акредитацію студенти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, мають право на переведення до іншого вищого навчального закладу, в якому відповідна освітня програма акредитована, для завершення навчання за кошти державного (місцевого) бюджету відповідно до Порядку переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, до інших вищих навчальних закладів для завершення навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 927.

Долучення Розмір
Переведення студентів [text, uk, .pdf] 112.42 КБ