Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: додаток К. 2. Основні завдання кафедри

Основними завданнями кафедри є:

У навчальній роботі:

 • організація та проведення освітнього процесу за всіма РВО та формами навчання з навчальних дисциплін кафедри відповідно до робочих навчальних планів і робочих програм КМ;
 • забезпечення високої якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації навчального процесу;
 • удосконалення змісту навчання із врахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології та виробництва;
 • впровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання (у тому числі змішаної форми навчання);
 • удосконалення методів оцінювання результатів навчання, проведення заліків, екзаменів та випускної атестації студентів; участь у проведенні ректорського контролю;
 • організація та проведення практик і виконання кваліфікаційних робіт;
 • організація та проведення випускної атестації студентів, забезпечення ефективної роботи екзаменаційних комісій;
 • організація та проведення вступних випробувань на навчання за другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) РВО;
 • проведення заходів щодо запобігання випадків плагіату.

У методичній роботі:

 • розроблення освітніх програм, навчальних і робочих навчальних планів зі спеціальностей/спеціалізацій за всіма РВО;
 • розроблення програм навчальних дисциплін, робочих програм КМ, програм (робочих програм) практик;
 • розроблення тематики курсових проектів, курсових робіт, кваліфікаційних робіт;
 • розроблення тематики наукових досліджень магістрів і аспірантів та тем дисертацій;
 • розроблення та видання підручників, навчальних посібників, практикумів, рекомендацій до вивчення КМ, виконання індивідуальних завдань, кваліфікаційних робіт, а також іншої навчальної літератури, засобів навчання та навчального обладнання за профілем кафедри;
 • розроблення засобів діагностики результатів навчання;
 • розроблення і впровадження в навчальний процес нових та удосконалення існуючих лабораторних робіт, комп’ютерних практикумів, технічних засобів навчання, діючих зразків, наочного обладнання, пакетів прикладних програм;
 • рецензування та експертиза навчально-методичних матеріалів;
 • проведення експертизи конкурсних кваліфікаційних робіт;
 • проведення методичних семінарів та інших заходів щодо впровадження нових технологій навчання та підвищення педагогічної майстерності викладачів;
 • участь у розробленні та своєчасному переробленні інформаційних пакетів інститутів/факультетів.

У науково-інноваційній роботі:

 • організація та підготовка аспірантів, докторантів, здобувачів, у тому числі і іноземних громадян, надання рекомендацій до вступу до аспірантури та докторантури тощо;
 • обговорення та висунення кандидатів на отримання вчених і почесних звань;
 • організація та створення умов для проведення НДДКР за профілем кафедри (підготовка матеріалів на отримання фінансування, тендерних пропозицій на виконання робіт;
 • проведення фундаментальних досліджень і розробок за держбюджетною тематикою, проведення розробок і досліджень за заявками підприємств (організацій), за державними програмами і замовленнями міністерств та відомств; виконання робіт за міжнародними контрактами; проведення пошукових (ініціативних) досліджень; розроблення стартап проектів; підготовка інноваційних проектів та розробок для наукового парку «Київська політехніка»;
 • інжиніринг та організація маркетингу, просування на ринки результатів виконання НДДКР; висунення робіт на Державну премію України в галузі науки і техніки; впровадження результатів розробок у виробництво і навчальний процес; підготовка охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, підготовка ліцензій до продажі;
 • підготовка та видання монографій, стандартів, наукових журналів, статей тощо); сертифікація електронних публікацій;
 • експертиза/рецензування: НДДКР, авторефератів, дисертацій, наукових видань, статей тощо, опонування дисертацій;
 • організація, проведення та участь у (всеукраїнських, університету) наукових семінарах, конференціях, виставках (вітчизняних, наукового парку);
 • створення умов для залучення студентів до наукової роботи (керівництво студентами, які беруть участь у: виконанні НДДКР, студентських наукових гуртках, конструкторських бюро, наукових конференціях, семінарах; підготовка студентів до участі у міжнародних і Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах стартап-проектів; організація участі магістерських робіт у конкурсах університету та Всеукраїнських конкурсах студентських НДР);
 • ефективне використання творчого потенціалу науково-педагогічних і наукових працівників кафедри у вирішенні актуальних проблем науки, техніки, технології.

В організаційній роботі:

 • формування кадрового складу та штатного розпису в межах затверджених фондів і нормативів;
 • формування розкладу занять спільно з деканатом інституту/факультету;
 • створення умов для професійного росту НПП та співробітників кафедри, задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному та фізичному розвитку;
 • організація та контроль проведення занять і практик науково-педагогічними працівниками кафедри;
 • встановлення творчих зв’язків з вищими навчальними закладами, галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами, іншими підприємствами та організаціями незалежно від форм власності (у тому числі з іноземними);
 • сприяння в перепідготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічними працівниками кафедри та контроль цих заходів;
 • організація та проведення методичних, науково-методичних та наукових семінарів, конференцій тощо;
 • організація співпраці з кафедрами, які викладають студентам спеціальності (спеціалізації) інші навчальні дисципліни;
 • організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання за спеціальностями/спеціалізаціями кафедри;
 • організація заходів із залучення осіб на післядипломну підготовку та підвищення кваліфікації;
 • організація систематичного зв’язку з випускниками університету, у тому числі і аспірантами кафедри;
 • підготовка договорів на проведення практики та документів щодо працевлаштування випускників;
 • підготовка ліцензійних та акредитаційних справ;
 • організація висвітлення результатів діяльності кафедри на інформаційних стендах і в засобах інформації;
 • створення і супроводження веб-сайту кафедри,
 • організація наповнення необхідною інформацією електронного кампусу університету, веб-сайту кафедри та інших інформаційних ресурсів, які створені для висвітлення та супроводження діяльності кафедри в мережі Інтернет;
 • організація навчальної і наукової роботи НПП зі студентами через веб-сайт кафедри;
 • участь працівників кафедри у роботі експертних рад, комісій, робочих груп МОН України, Атестаційної колегії МОН України, спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій доктора наук і доктора філософії;
 • визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри.

У виховній роботі:

 • здійснення комплексу заходів, спрямованих на виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму, поваги до Конституції України;
 • призначення та організація роботи кураторів навчальних груп;
 • проведення заходів з дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки як в університеті, так і за його межами, виконання вимог Кодексу честі університету, дбайливого ставлення до майна університету (будівель, приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних видань, приладів та ін.);
 • підвищення духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді;
 • проведення заходів з впровадження в студентському середовищі здорового способу життя;

У міжнародній діяльності:

 • розробка та реалізація комплексу заходів з інтеграції в міжнародний освітньо-науковий простір:
 • вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців за профілем кафедри та його використання в освітньому процесі;
 • організація обмінних практик зі спорідненими кафедрами університетів-партнерів;
 • інформаційно-рекламна робота з набору на навчання іноземних громадян та забезпечення підготовки фахівців з числа іноземців;
 • участь у виконанні науково-технічних робіт на замовлення або за участі іноземних партнерів;
 • участь у виконанні міжнародних проектів, програм;
 • організація зв’язків з іноземними випускниками кафедри, підтримання бази даних іноземних випускників кафедри;
 • сприяння вивченню та використанню науково-педагогічними і науковими працівниками кафедри англійської мови, отримання міжнародних сертифікатів;
 • участь у міжнародній інтеграції у сфері підготовки кадрів шляхом реалізації програми «Подвійний диплом»;
 • організація, участь у міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках;
 • забезпечення надходжень від різних форм зовнішньоекономічної діяльності.
Долучення Розмір
Основні завдання кафедри [text, uk, .pdf] 165.59 КБ