Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: додаток К. 1. Загальні положення

Кафедра є базовим структурним підрозділом університету, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність щодо підготовки фахівців за трьома рівнями вищої освіти (підготовка бакалаврів, магістрів, докторів філософії) однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і має «наукову школу» із здобутками у проведенні науково-інноваційної, науково-дослідної, науково-технічної та науково-методичної діяльності та підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Кількість здобувачів вищої освіти за однією спеціалізацією повинна складати на випусковій кафедрі на кожний рік підготовки: бакалаврів – не менше 20 осіб, магістрів – не менше 15 осіб, докторів філософії – не менше 3 осіб.

Кафедра має проводити міжнародну діяльність, зокрема, виконувати міжнародні проекти з отриманням міжнародних грандів, організовувати міжнародні конференції, мати програми підготовки здобувачів вищої освіти англійською мовою (навчальні плани, навчально-методичне та кадрове забезпечення та ін.).

Кафедра входить до складу інституту/факультету. Штат кафедри складають науково-педагогічні працівники, наукові працівники, інженерно-технічні працівники, навчально-допоміжний персонал. Штатний розпис кафедри затверджує ректор (перший проректор) університету.