Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: 9.1. Особливості організації освітнього процесу з підготовки магістрів

Магістр – професіонал у певній предметній галузі, здатний комплексно поєднати дослідницьку, проектну і підприємницьку діяльність з метою сприяння розвитку інноваційної економіки, створення високоефективних виробничих структур, що стимулюють ріст і розвиток різних сфер соціальної діяльності.

Характерною рисою освіти фахівця в галузі інноваційної економіки має стати високий рівень методологічної культури, творче володіння методами пізнання і діяльності. Причому не тільки методами класичного природознавства, орієнтованими на пошук єдиного рішення, але й методами, спрямованими на формування та широке впровадження міждисциплінарних, багатокритеріальних підходів, використання методів системного аналізу до вибору оптимальних рішень, вирішення нестандартних, інноваційних задач.

Згідно з Національною рамкою кваліфікацій, випускники магістратури:

 • мають продемонструвати знання та уміння на рівні, що забезпечують можливість аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, генерувати оригінальні ідеї у відповідній галузі знань;
 • можуть застосовувати свої знання і володіють компетентностями, які дозволяють вирішувати завдання у новому, широкому (міждисциплінарному) контексті у відповідній галузі знань;
 • спроможні інтегрувати знання, вирішувати складні завдання в умовах неповної інформації з урахуванням соціальної та етичної відповідальності за прийняті рішення;
 • володіють методами проведення сучасних експериментів і можуть давати науково обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам;
 • можуть чітко, аргументовано доводити до аудиторії фахівців наукову інформацію та свої висновки;
 • мають здатність до самоосвіти та саморегулювання.

З урахуванням Національної рамки кваліфікацій можна сформулювати вимоги до компетентностей випускників магістратури. Магістр має бути здатний:

 • трансформувати одержувані знання в інноваційні технології, перетворюючи нові знання в конкретні пропозиції, демонструючи творчість та гнучкість у застосуванні знань, досвіду і методів;
 • на підставі методологічних знань аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, що стосуються проблеми, уміти генерувати та оптимізувати нові рішення;
 • проводити наукові дослідження на сучасному рівні, виконувати натурні та імітаційні експерименти, давати обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам;
 • узагальнювати і готувати до публікації результати наукових досліджень;
 • оцінювати вплив рішень, що приймаються, на навколишнє середовище і соціум, нести професійну й етичну відповідальність;
 • викладати навчальні дисципліни з урахуванням складу аудиторії, інтересів слухачів їх вікових, професійних та інших особливостей;
 • розуміти необхідність навчання протягом всього життя, володіти досвідом самостійного одержання знань і підвищення кваліфікації;
 • працювати в міждисциплінарних командах, адаптуватися до змін, сприяти соціальній згуртованості;
 • взаємодіяти і здійснювати посередництво, мати розвинену міжкультурну толерантність і досвід міжкультурної взаємодії;
 • ефективно спілкуватися з колегами, представляти результати своєї роботи у вигляді звітів, статей, рефератів на державної, і принаймні, на однієї іноземної мови (переважно англійської), використовуючи сучасні засоби презентації;
 • володіти підприємницьким з мисленням і стилем діяльності;
 • володіти цінностями, необхідними для того, щоб жити в умовах демократичного суспільства, бути його відповідальним громадянином, мати необхідні соціальні компетентності.

Магістерська підготовка в університеті реалізуються за такими програмами:

 • освітньо-професійною – для майбутньої інноваційної практичної професійної діяльності за певним видом економічної діяльності (практичний профіль);
 • освітньо-науковою – для майбутньої науково-дослідної діяльності у певній галузі знань (академічний профіль).

Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 кр. ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кр. ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра академічного профілю обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 %.

Освітньо-наукова програма підготовки магістрів академічного профілю, як правило, є інтегрованою з орієнтацією на подальше навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (індивідуальні інтегровані програми «магістр – доктор філософії»).

Освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти реалізуються на кафедрах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні кадри, сучасну лабораторну і науково-дослідну матеріально-технічну базу та здійснюють науково-дослідну роботу з актуальних наукових і прикладних проблем.

Університет може здійснювати цільову підготовку магістрів для навчальних закладів, наукових установ Національної та галузевих академій наук, підприємств, організацій тощо на умовах залучення до освітнього процесу їх наукових і науково-педагогічних кадрів та використання науково-дослідної і матеріально-технічної бази. Підготовка магістрів може здійснюватися на базі наукових установ Національної та галузевих академій наук за окремими угодами між університетом і зазначеними установами.

Зарахування осіб на навчання за програмою другого (магістерського) РВО, здійснюється на основі здобутого ступеня бакалавра за результатами конкурсного відбору відповідно до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського, які затверджуються Вченою радою університету і оприлюднюються на порталі www.kpi.ua.

Освітній процес для осіб, які навчаються за магістерськими програмами, організується з урахуванням таких особливостей:

 • навчання здійснюється за індивідуальним навчальним планом;
 • з урахуванням чисельності лекційних потоків і навчальних груп запроваджується технологія змішаного навчання *;
 • магістерська дисертація, що виконується за практичним профілем підготовки має бути результатом інноваційного вирішення поставленого прикладного завдання на підставі відомих теорій і методів;
 • магістерська дисертація, що виконується за академічним профілем підготовки, має бути результатом самостійно виконаного дослідження певного об’єкта, його характеристик, властивостей. Головною метою і змістом магістерської дисертації є наукові дослідження (творчі розробки) з проблем відповідної галузі;
 • випускна атестація здійснюється екзаменаційною комісією і проводиться у формі захисту магістерської дисертації. Екзаменаційній комісії обов’язково подаються матеріали, що характеризують наукову (творчу) і практичну цінність виконаної роботи, – друковані статті, методичні розробки тощо;
 • враховуючи наукові (творчі) здобутки, магістр може бути рекомендований вченою радою інституту/факультету або/та екзаменаційною комісією на навчання в аспірантурі.

Основними формами навчальної роботи в магістратурі є:

 • оглядові, проблемні лекції;
 • індивідуальні навчальні заняття;
 • науково-навчальні семінари з окремих тем, розділів навчальних дисциплін і досліджень, що проводяться студентами;
 • самостійна робота, у тому числі проведення досліджень за затвердженою темою і підготовка магістерської дисертації.

Формами звітності магістрів про виконання навчального плану є:

 • складання екзаменів і заліків;
 • доповіді на науково-навчальних семінарах;
 • підготовка та захист рефератів і звітів про виконані наукові дослідження.

Обов’язкове аудиторне навантаження магістрів у середньому за весь період навчання не повинне перевищувати 15 год. на тиждень. При плануванні магістерської підготовки необхідно акцентувати увагу на індивідуальних навчальних заняттях і самостійній роботі студентів. Для навчальних дисциплін індивідуального вибору за темою досліджень та за інтегрованими програмами «магістр – доктор філософії» планується самостійне засвоєння під керівництвом наукового керівника. Навчання за магістерською програмою проводиться під керівництвом наукового керівника відповідно до індивідуального плану студента і спирається на активну самостійну роботу.

Наукові керівники магістрів професійного профілю призначаються з числа професорів, доцентів і провідних вчених у певній галузі знань, які активно ведуть науково-дослідну роботу та виконують відповідні вимоги до рівня наукової та професійної активності НПП **. Наукові керівники магістрів академічного профілю додатково мають виконувати вимоги до наукових керівників аспірантів ***.

Список наукових керівників і перелік рекомендованих тем магістерських досліджень обговорюються на засіданнях кафедр.

Теми наукових досліджень магістрів формуються на підставі науково-дослідних тем (бюджетних, господарських, ініціативних, технопарку та ін.), які виконуються в університеті і повинні бути сформульовані таким чином, щоб забезпечити цілеспрямоване формування індивідуального навчального плану підготовки магістра і його конкретну роботу у дослідницькому напрямку з першого семестру навчання в магістратурі. Теми наукових досліджень магістрів академічного профілю мають бути перспективними в рамках інтегрованого навчального плану «магістр – доктор філософії».

За одним науковим керівником закріплюється не більше 5 студентів-магістрантів одночасно. Науковий керівник один раз на семестр звітує на засіданні кафедри про виконання індивідуального плану кожним студентом, який навчається за магістерською програмою. У випадках виконання студентом індивідуальних планів підготовки магістрів на стику галузей наук допускається призначення, крім наукового керівника, одного чи більше консультантів з відповідним розподілом годин на керівництво.

Науковий керівник магістранта:

 • бере участь у відборі кандидатур до магістратури, рецензує їх наукові роботи;
 • надає допомогу студентові у виборі теми наукових досліджень і магістерської дисертації, складанні індивідуального навчального плану;
 • контролює виконання  студентом графіку навчального процесу та навчального плану;
 • сприяє організації індивідуальних навчальних занять магістранта;
 • аналізує і контролює організацію самостійної роботи магістранта;
 • організує і керує науково-дослідною роботою магістранта;
 • керує підготовкою магістерської дисертації;
 • сприяє підвищенню загальної культури магістранта;
 • сприяє вирішенню соціально-побутових проблем магістранта та його працевлаштуванню після закінчення навчання;
 • дає відгук на магістерську дисертацію і характеристику професійних та індивідуальних якостей (аналітичних, дослідницьких, світоглядних та ін.) магістранта.

Університет створює умови для виконання студентом, який навчається за магістерською програмою, індивідуального плану в повному обсязі, а саме:

 • надає студентам можливість публікації наукових (науково-методичних) статей у збірниках;
 • сприяє виданню кращих магістерських дисертацій як наукових монографій та інших наукових і навчальних видань;
 • надає студентам для користування навчальні приміщення, наукові фонди бібліотеки, наукове обладнання та устаткування;
 • забезпечує доступ до інформаційних мереж, у тому числі й до мережі Інтернет;
 • сприяє участі студентів у наукових та методичних конференціях;
 • організує для студентів магістратури проведення курсів за вибором з проблемних питань за участю видатних вчених.

* Див. п. 3 цього Положення.

** Див. Додаток К (п. 4) цього Положення.

*** Див. п. 9.2 цього Положення.