Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: 8.4. Методичне забезпечення якості навчального процесу

Важливою складовою системи забезпечення якості є методична робота, яка проводиться на всіх рівнях: університет – інститут/факультет – кафедра. Координацію методичної роботи здійснює навчально-методичний відділ і Методична рада університету. Загальне керування методичною роботою в університеті здійснює перший проректор. В інститутах/на факультетах керує методичною роботою заступник директора/декана, він же є головою методичної комісії інституту/факультету.

Основними формами методичної роботи в університеті є:

 • науково-методичні конференції;
 • засідання Методичної ради університету, методичних комісій інститутів/факультетів;
 • навчально-методичні збори і наради;
 • показові та відкриті навчальні заняття;
 • лекції з питань методики навчання;
 • проведення контролю навчальних занять;
 • кафедральні методичні семінари;
 • обговорення на засіданнях кафедр результатів навчання студентів (проміжної атестації студентів і семестрового контролю, виконання курсових проектів і курсових робіт, інших індивідуальних семестрових завдань, результати практик та випускної атестації студентів тощо);
 • вдосконалення навчального процесу та його навчально-методичного забезпечення;
 • підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • науково-педагогічні дослідження, публікації матеріалів науково-методичних конференцій та статей у фахових журналах.