Про деякі результати роботи департаменту організації освітнього процесу в умовах карантину розповідає проректор з навчальної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського Анатолій Мельниченко.

Із запровадженням карантину суттєво ускладнилась робота департаменту організації освітнього процесу. Його співробітники працювали не лише над виконанням планових завдань, але й виконали велику роботу з організації навчання в умовах карантину, яку на початку року, зрозуміло, ніхто не передбачав.

До виконання планових завдань відноситься передусім розробка нових навчальних планів, оновлення змісту освітніх програм, приведення навчальних планів у відповідність до тих вимог, які сьогодні висуває Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), супроводження процесу розробки й удосконалення сертифікатних програм. Такі сертифікатні програми вже започаткували на ФММ, ФСП та ІПСА.

Важливо, що ще у березні було сформовано науково-методичні комісії за кожною спеціальністю для узгодження змісту освітніх програм та навчальних планів. Ми постійно наголошуємо керівникам підрозділів, що при оновленні та модернізації програм дуже важливо враховувати думки стейкхолдерів, досвід провідних університетів світу та залучати до освітнього процесу потенціал наукових шкіл університету.

Наші фахівці брали участь у зустрічах з експертами НАЗЯВО щодо акредитації десяти освітніх програм. Усі розглянуті програми було рекомендовано до акредитації. При цьому програму "Системний аналіз і управління" визнано зразковою. Експерти також дали високу оцінку нашій АІС "Електронний кампус".

Водночас експерти НАЗЯВО висловили низку пропозицій щодо вдосконалення організації освітнього процесу, зокрема такі, що стосуються реалізації права на вільний вибір дисциплін, урахування думок стейкхолдерів та ін. Нині ці пропозиції аналізуються і відпрацьовуються.

Проводилась також активна робота з підготовки освітніх програм та відповідних їм навчальних планів рівня PhD. Оскільки ми об'єднали освітньо-наукові програми підготовки PhD (тепер їх маємо лише 43), проводилося  переведення аспірантів на оновлені освітні програми. У наступному навчальному році програми PhD маємо акредитувати через НАЗЯВО.

Наприкінці березня ми спільно з фахівцями Українського інституту інформаційних технологій в освіті (УІІТО) створили платформу дистанційного навчання "Сікорський" ("Sikorsky Distance Learning Platform"). На початку квітня спільно з УІІТО було розроблено "Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського", яке визначає основні засади організації та здійснення дистанційного навчання в нашому університеті. Додатком до нього стали рекомендації підрозділам щодо створення курсів на зазначеній платформі. Підрозділи  активно наповнюють платформу. З кінця березня до середини червня кількість зареєстрованих курсів зросла з 307 до більш ніж 1000. Фахівці департаменту займаються перевіркою якості дистанційних курсів. Необхідно, щоб курси відповідали освітнім програмам і навчальним планам, щоб забезпечували набуття тих компетентностей, які закладені у програмах. Зокрема, потребує вирішення серйозна проблема забезпечення дистанційного проведення лабораторних робіт.

Весь цей час у взаємодії з УІІТО вживалися заходи щодо покращення функціонування платформи "Сікорський". Удосконалювали інтерфейс, у травні провели моніторинг наповнення цієї платформи навчальними дисциплінами, з результатами якого ознайомили деканів.

В умовах карантину загострилось питання використання автоматизованих інформаційних систем адміністрування освітнього процесу. І нам дуже стала у пригоді наявність у нашому університеті власної системи "Електронний кампус", яка забезпечує дистанційну взаємодію навчальних підрозділів, викладачів і студентів, зокрема під час сесії.

В умовах карантину, коли раптово виникла необхідність розпочати дистанційне навчання, ми пішли на те, щоб здійснювати викладання за вибором кафедр через різні платформи, які не потребували додаткових витрат: Zoom, Microsoft Teams, Cisco WebEx, BigBlueButton, Google Classroom. А у майбутньому головним майданчиком для здійснення дистанційного навчання має стати платформа "Сікорський", у якій реалізовані інструменти Moodle, G Suite for education та ін.

У квітні було оновлено Положення про семестровий контроль у частині використання електронних відомостей у системі "Електронний кампус" при виставленні заліків та іспитів у дистанційному режимі. Плануємо після закінчення карантину перейти до фіксування результатів поточного, календарного та підсумкового контролю знань винятково в рамках "Електронного кампусу", що дасть можливість автоматизувати роботу та відмовитися від значної частини паперових документів.

За нашими запитами фахівці КБ ІС здійснили низку вдосконалень "Електронного кампусу". Зокрема додано модуль, за допомогою якого завідувачі кафедр можуть контролювати, яким чином здійснює підсумкове оцінювання викладач, переглянути результати опитування студентів щодо якості викладання.

У травні пройшов вебінар у рамках проєкту "Школа НАЗЯВО", який започатковано для того, щоб ділитися кращими практиками університетів. Ми виступали першими у рамках цього проєкту, підготували лекцію-презентацію, яка була оприлюднена через Фейсбук. 30% вебінару присвятили модулям і сервісам "Електронного кампусу". Крім того, ми надали роз'яснення щодо організації дистанційного навчання та запровадження платформи "Сікорський", розглянули деякі науково-практичні питання щодо моделей управління, ситуаційного та системного підходів. Наша інформація отримала схвальні оцінки як від керівництва НАЗЯВО, так і від інших університетів. Представник КПІ увійшов до робочої групи з розробки рекомендацій для ЗВО з питань дистанційного навчання.

В умовах карантину виникла необхідність проведення заліків, сесії, захистів дипломів у дистанційному режимі. Були розроблені Регламенти проведення семестрового контролю, а також захисту випускних робіт (бакалаврських і магістерських) і прийому випускних бакалаврських іспитів у дистанційному режимі.

Підсумовуючи, можна сказати, що введення карантину стало для нас серйозним викликом щодо забезпечення неперервності освітнього процесу. Спільні зусилля нашого департаменту, департаменту якості освітнього процесу, департаменту навчально-виховної роботи, інформаційних підрозділів дозволили провести навчальний процес і сесію без збоїв та успішно завершити навчальний рік.

Водночас проведена робота сприяла суттєвому розвитку інформаційних систем автоматизації нашої діяльності, що, звичайно, буде використовуватися у майбутньому.