Одна з найболючіших проблем, що стоїть наразі перед людством і є важливою складовою сталого розвитку суспільства, – це захист навколишнього середовища. Вивчення реального стану наших великих і малих річок, озер та підземних вод, встановлення факторів, що обумовлюють їх забруднення та розробка заходів, які  скеровані на збереження їх чистоти, – це першочергове завдання для українських учених-екологів.

Указом Президента України від 21 травня 2018 року Державна премія України в галузі науки і техніки за 2017 рік присуджена завідувачеві кафедри хімічної технології кераміки і скла хіміко-технологічного факультету нашого університету члену-кореспонденту НАН України Б.Ю. Корніловичу за участь у  циклі робіт "Оцінка, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем України".

Поширення забруднень у водних екосистемах визначається хімічними реакціями між розчиненими у воді токсикантами та донними осадами, найбільш активною складовою яких є глинисті мінерали. Вивчення фізико-хімічних властивостей глин України розпочав на кафедрі хімічної технології кераміки і скла з початку її заснування в 1921 році  майбутній академік АН УРСР і лауреат Державної премії СРСР Б.С. Лисін.  Ці дослідження продовжуються і розвиваються наразі з використанням сучасних високоточних методів та в тісній співпраці з провідними закордонними вченими-хіміками, що працюють у сфері захисту водного басейну від забруднень.

У роботах кафедри за останні роки розвинуто теоретичні засади процесів міграції важких металів і радіонуклідів у водних екосистемах з використанням фізико-хімічного аналізу сорбційних та окисно-відновних процесів у цих системах. Сформульовано основні закономірності  взаємодії елементів-забруднювачів, насамперед урану, з поверхнею мінеральних та органічних компонентів осадів і ґрунтів – глинистих мінералів і гумінових речовин. Виявлено роль сполук комплексоутворювачів техногенного та природного походження в цих процесах.

На основі одержаних результатів були розроблені рекомендації щодо стабілізації стану водних джерел у проблемних індустріальних регіонах України. Надано наукове обґрунтування природоохоронних технологій у місцях видобутку і переробки уранової сировини з урахуванням встановлених основних закономірностей і механізмів міграції токсикантів у поверхневих та підземних водах, а також у ґрунтах, беручи до уваги дію всього комплексу природних факторів. Під керівництвом Б.Ю. Корніловича у 2008–2013 рр. були успішно  виконані спільні з Агентством з охорони навколишнього середовища США та за підтримки Українського науково-технічного центру проекти "Регіональна оцінка забруднення металами, пов'язаного з гірничо-видобувною промисловістю; ризиків і інноваційних технологій в Україні і Грузії" та "Розробка інноваційної екологічної технології відновлення забруднених вод в Україні".

У дослідженнях з вивчення реакційної здатності різних глин України також беруть активну участь аспіранти і студенти кафедри. За роботи за цією тематикою за останні п'ять років одержали премії у Всеукраїнському конкурсі з хімічної технології студенти А. Дорошенко, В. Прус і М.Голембіовська. 

Л.М.Спасьонова, доцент кафедри ХТКС