Положення про Наглядову раду Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

 1. Наглядова рада Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (далі - Наглядова рада Університету) створена згідно зі ст. № 37 Закону України "Про вищу освіту"  та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 748 від "24" червня 2014 р. з метою сприяння розв’язанню завдань перспективного розвитку Університету, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності і здійснення громадського контролю за їх використанням, а також за управлінням його майном, додержанням мети його створення.
 2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, а також цим Положенням.
 3. Наглядова рада в межах своєї компетенції:
  • розглядає стратегію розвитку Університету, сприяє керівництву закладу в реалізації державної політики з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців та виконання наукових розробок для суб’єктів  господарської діяльності,  базових галузей економіки України та вдосконалення змісту вищої освіти;
  • бере участь у визначенні основних напрямів підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців та у створенні умов для отримання адекватного державного замовлення на підготовку фахівців, контролює виконання Університетом цього замовлення;
  • визначає відповідність рівня і змісту навчання в Університеті сучасним вимогам до підготовки фахівців для підприємств, установ і базових галузей економіки України;
  • надає допомогу в розвитку наукової діяльності Університету, у визначенні пріоритетних напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, що спрямовані на інноваційний розвиток і зміцнення безпеки держави, аналізує ефективність науково- інноваційної діяльності та сприяє впровадженню отриманих результатів досліджень і розробок  у практику;
  • сприяє налагодженню взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, з підприємствами, установами та організаціями, навчальними й науковими закладами України та інших держав;
  • сприяє кадровому забезпеченню Університету;
  • здійснює контроль за діяльністю керівництва Університету, заслуховує звіти ректора Університету про виконання основних завдань закладу;
  • розглядає питання бюджетного фінансування Університету, а також звіти про використання бюджетних та інших коштів;
  • розробляє пропозиції щодо вдосконалення основних напрямів навчальної, наукової, інноваційної, інформаційної, методичної, видавничої, адміністра- тивно-господарської діяльності на засадах дослід- ницького університету;
  • аналізує діяльність Університету, готує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо стратегії подальшого розвитку НТУУ "КПІ" як провідного технічного університету України.
 4. Наглядова рада має право:
  • залучати спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції;
  • одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
 5. Наглядова рада утворюється та затверджується наказом Міністерства освіти і науки України за поданням керівництва університету  у складі голови, заступника голови та членів Наглядової ради.
  Строк повноважень затвердженого складу Наглядової ради становить п'ять років.
  Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.
 6. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на рік.
  Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів.
  Засідання Наглядової ради проводить її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.
  У засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу бере участь ректор Університету або особа, яка виконує його обов'язки.
 7. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос головуючого на засіданні є вирішальним.
  Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для їх врахування  керівництвом Університету.
  Рішення Наглядової ради оформлюються протоколами, які підписує головуючий на засіданні.
  Протоколи засідання Наглядової ради надсилаються її членам та ректорові Університету, а в разі потреби - органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям з питань, що належать до їх компетенції.
 8. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Університет.
 9. Наглядова рада використовує у роботі бланки зі своїм найменуванням.