Наглядова рада

Наглядова рада Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" створена згідно зі ст. № 37 Закону України "Про вищу освіту"  та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 748 від "24" червня 2014 р. з метою сприяння розв’язанню завдань перспективного розвитку Університету, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності і здійснення громадського контролю за їх використанням, а також за управлінням його майном, додержанням мети його створення.

Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, а також Положенням про Наглядову раду Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Наглядова рада в межах своєї компетенції:

  • розглядає стратегію розвитку Університету, сприяє керівництву закладу в реалізації державної політики з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців та виконання наукових розробок для суб’єктів  господарської діяльності,  базових галузей економіки України та вдосконалення змісту вищої освіти;
  • бере участь у визначенні основних напрямів підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців та у створенні умов для отримання адекватного державного замовлення на підготовку фахівців, контролює виконання Університетом цього замовлення;
  • визначає відповідність рівня і змісту навчання в Університеті сучасним вимогам до підготовки фахівців для підприємств, установ і базових галузей економіки України;
  • надає допомогу в розвитку наукової діяльності Університету, у визначенні пріоритетних напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, що спрямовані на інноваційний розвиток і зміцнення безпеки держави, аналізує ефективність науково- інноваційної діяльності та сприяє впровадженню отриманих результатів досліджень і розробок  у практику;
  • сприяє налагодженню взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, з підприємствами, установами та організаціями, навчальними й науковими закладами України та інших держав;
  • сприяє кадровому забезпеченню Університету;
  • здійснює контроль за діяльністю керівництва Університету, заслуховує звіти ректора Університету про виконання основних завдань закладу;
  • розглядає питання бюджетного фінансування Університету, а також звіти про використання бюджетних та інших коштів;
  • розробляє пропозиції щодо вдосконалення основних напрямів навчальної, наукової, інноваційної, інформаційної, методичної, видавничої, адміністративно-господарської діяльності на засадах дослідницького університету;
  • аналізує діяльність Університету, готує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо стратегії подальшого розвитку НТУУ "КПІ" як провідного технічного університету України.

Склад Наглядової Ради

Наглядова рада утворюється та затверджується наказом Міністерства освіти і науки України за поданням керівництва університету у складі голови, заступника голови та членів Наглядової ради.

Строк повноважень затвердженого складу Наглядової ради становить п'ять років.
Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.