Наглядова рада Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" створена згідно зі ст. № 37 Закону України "Про вищу освіту"  та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 748 від "24" червня 2014 р. з метою сприяння розв’язанню завдань перспективного розвитку Університету, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності і здійснення громадського контролю за їх використанням, а також за управлінням його майном, додержанням мети його створення.

Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, статутом Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Наглядова рада :

1) розглядає способи перспективного розвитку Університету, сприяє адміністрації Університету в реалізації державної політики з підготовки, підвищення кваліфікації фахівців і виконання наукових розробок для потреб економіки України;

2) надає допомогу в розвитку наукової діяльності Університету, у визначенні пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, що спрямовані на інноваційний розвиток держави, аналізує їх ефективність та сприяє впровадженню результатів цих досліджень у практику;

3) здійснює контроль за діяльністю керівництва Університету, заслуховує звіти ректора Університету про виконання основних завдань закладу;

4) розглядає питання бюджетного фінансування Університету, а також звіти про використання бюджетних та інших коштів;

5) розробляє пропозиції щодо основних напрямів освітньої, наукової, методичної, видавничої, адміністративно-господарської діяльності, форм фінансового й матеріально-технічного забезпечення, а також міжнародного співробітництва Університету;

6) сприяє налагодженню взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, навчальними й науковими закладами України та інших держав, співробітництва з підприємствами, установами та організаціями.

Основною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться за рішенням голови Наглядової ради в разі потреби. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Наглядової ради. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

Рішення Наглядової ради, ухвалені в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду адміністрацією Університету.

Склад Наглядової Ради

Персональний склад Наглядової ради затверджується Міністерством освіти і науки України.

Строк повноважень затвердженого складу Наглядової ради становить п'ять років.

Долучення Розмір
Склад Наглядової Ради (517.89 КБ) 517.89 КБ