Премія Президента України – молодим науковцям ІЕЕ

Серед державних відзнак для молодих науковців – премія Президента України. Вона присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному прогресу й утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі. Цього року премією відзначено молодіжний колектив ІЕЕ. 

Підвищення енергоефективності будівель є важливим і актуальним завданням. Адже третина світового енергоспоживання та викидів парникових газів припадає на будівлі. В ІЕЕ багато років займаються системним підходом до енергозбереження будівель; під керівництвом завідувача кафедри теплотехніки та енергозбереження професора Валерія Івановича Дешка створено наукову школу. Як результат – його підопічні за роботу "Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель" отримали Премію Президента України для молодих учених у 2019 р.

Авторами розробки є О.М.Шевченко – к.т.н., головний енергоменеджер КПІ ім. Ігоря Сікорського, асистент кафедри теплотехніки та енергозбереження; І.О.Суходуб – к.т.н., доцент кафедри теплотехніки та енергозбереження; Н.А.Буяк – к.т.н., асистент кафедри теплотехніки та енергозбереження та молодий вчений  І.К.Божко – к.т.н., старший науковий співробітник  Інституту технічної теплофізики НАН України.

Робота присвячена підвищенню рівня енергоефективності будівель шляхом удосконалення існуючих і розробки інноваційних управлінських методів оцінювання енергозбереження, розробці та реалізації новітніх систем енергозабезпечення будівель, впровадженню системи енергетичного менеджменту. Усі ці завдання виконано з урахуванням енергетичних, економічних та термоекономічних параметрів об'єктів управління на базі енергетичного рейтингу, з урахуванням взаємозв'язку джерел генерації енергії теплового захисту та обраного рівня теплового комфорту приміщень, розробки динамічних моделей теплового стану будівель та інженерних систем енергозабезпечення.

Дослідження, представлені в роботі, виконано на прикладі об'єктів галузі освіти. Особливістю галузі є висока складова соціального та споживчого характеру, що пов'язана з використанням енергоресурсів. Реалізація програми  енергозбереження у цій сфері передбачає впровадження заходів енергоефективної модернізації та організаційних заходів, спрямованих на створення відповідної організаційної структури, навчання користувачів усіх рівнів правил раціонального витрачання енергоресурсів на засадах сучасних стандартів енергоменеджменту та підвищення енергоефективності.

Автори роботи приділили особливу увагу розробці моделі управління та аналізу процесів енергоспоживання й енергозбереження комплексу будівель. На прикладі галузі освіти розроблено багаторівневу систему енергетичного менеджменту, яка може допомогти ефективному управлінню процесами енергоефективності як окремих об'єктів, так і галузі в цілому.

Запропоновані підходи й моделі дозволяють організувати ефективно діючу систему енергоменеджменту у сферах народного господарства, де основними споживачами енергії є будівлі. Ефективність запропонованих підходів доведена при впровадженні в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Розглянуті методики є ще одним кроком до вдосконалення нормативної бази щодо енергоефективності будівлі як складної енергетичної системи. А запропоновані методи вибору теплового захисту огороджувальних конструкцій будівлі у комплексі з джерелом теплоти дають змогу системно підходити до економічного обґрунтування проєктних рішень.

О.М. Шевченко, к.т.н., головний енергоменеджер