2006 рік залишив по собі зростаючу увагу держави до проблем науки. 11 липня Указом Президента України введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 6 квітня 2006 р. “Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України”.

НТУУ “КПІ” має підстави бути серед перших дослідницьких університетів в Україні. Адже завдяки найбільшим масштабам наш університет займає лідерські позиції з обсягів госпдоговірної наукової тематики і абсолютних показників, які стосуються кількості монографій, підручників, навчальних посібників, публікацій в наукових виданнях, проведених наукових конференцій та семінарів, спеціалізованих вчених рад.

Заслуговує на увагу досвід НТУУ “КПІ” щодо створення інноваційного середовища науковий парк “Київська політехніка”.

Але конкурсний характер творчого змагання університетів держави за надання їм статусу дослідницького спонукає нас відмовитися від хибної думки, що ми все ще найбільш результативні з усіх показників наукової діяльності, і вимагає від нас повернення мотивації вчених до якісного і кількісного поліпшення діяльності та забезпечення конкурентоспроможних, порівняно принаймні з іншими політехнічними вищими навчальними закладами, приведених (питомих) показників наукової діяльності.

Завдання з підготовки наукових кадрів є одним із головних для університетів дослідницького типу. Закордонним університетам притаманна наявність масштабної системи підготовки наукових кадрів, причому кількість тих, хто навчається в магістратурі, аспірантурі та докторантурі майже така, як кількість студентів, що отримують загальну вищу освіту, тобто бакалаврського рівня.

У нашому університеті в 2006 році навчалось в магістратурі 2327 осіб, в аспірантурі – 466 осіб, докторантурі 19 осіб. Бакалаврську підготовку проходили 19506 студентів, тобто вказане вище співвідношення у нас склало 7 : 1. Таким чином, проблемним є питання збільшення кількості аспірантів і докторантів. У питомих показниках в розрахунку на 100 науково-педагогічних плюс наукових працівників (100 НПП і НП) показник докторантів у нас складає 0,7, що є середнім по політехнічних вищих навчальних закладах, і значно менше ніж у Донецькому НТУ – 1,2 і НТУ “ХПІ” – 0,9. Це за середніми цифрами. Зазначимо, що окремі наші факультети та інститути мають цей показник набагато вищим: ФТІ – 5,7; ЗФ – 5,3; ПБФ – 3,8; ІТС – 2,1. Але нульові результати ІФФ, ММІФ, ФАКС, ФБТ, ФЕА, ФІОТ, ФЛ, ФММ, ФП, ФПМ, ФФВС, ФМФ – всього 12 підрозділів – зробили свій негативний внесок у загальноуніверситетський показник. Зауважимо, наявність лише по одному докторанту на цих 12 факультетах зробила б наш загальний питомий показник по докторантах більшим майже у 3 рази.

Стосовно кількості аспірантів. Наш питомий показник дорівнює 14, в той час як середній по політехнічних університетах складає 18,6. Ми істотно відстаємо від Одеського НПУ – 26,1, НТУ “ХПІ” – 20,9, а також Кременчуцького ДПУ – 20,4 і Вінницького НТУ – 19,2. Аналіз цього показника стосовно наших підрозділів показує, що окремі наші інститути в змозі дати значно більший результат, а саме ІПСА – 67, комплекс ФІОТ – 40, ФТІ – 34. Незначна ж кількість аспірантів на більшості факультетів і інститутів та їх відсутність на ФП і ФФВС спричинила низький загальноуніверситетський питомий показник. Але не тільки цей показник. За загальною абсолютною кількістю аспірантів ми залишилися позаду як Національного аграрного університету, де 519 аспірантів і ефективність їх випуску у 2006 році становила 54 %, так і Київського національного університету імені Тараса Шевченка з його більш як 1700 аспірантами.

Ми маємо не кращі питомі показники із захистів дисертацій. Із кандидатських дисертацій середній результат по групі політехнічних ВНЗ складає 2,3. У нас 2,2. Ми поступаємося більш як у 2 рази Вінницькому НТУ (4,6), а також Донецькому НТУ (2,8) і Львівській політехніці (2,6). Чи реальні подібні результати для нас? Відповідь однозначна. Так. Адже вже сьогодні ми маємо цей показник, зокрема, на ІФФ – 5,8, у комплексі ФІОТ – 5,7, ВПІ, ФБТ і ТЕФ – 4,2, ФЕЛ – 3,6, ММІ – 3,4, ІПСА – 2,8.

По захистах докторських дисертацій лідером серед політехнічних ВНЗ є Одеський НПУ з його показником 0,9 при нашому і середньому по цій групі ВНЗ показнику 0,4. Прекрасні результати з цього показника наших ПБФ – 3,8, комплексу ФІОТ – 2,3 не змогли дати в цілому по університету більш як 0,4 через те, що більшість підрозділів закінчила 2006 рік з цим показником на рівні нуля.

У цілому за рік ми маємо лише 12 докторських і 68 кандидатських дисертацій, що знаходиться на майже однаковому рівні упродовж останніх п’яти років.

Принципи поєднання освіти і науки, тобто інтеграції наукової та навчальної діяльності, лежать у визначенні дослідницького університету.

У 2006 р. до виконання наукових досліджень залучалось майже 1300 науково-педагогічних працівників. Кількість кваліфікаційних робіт, виконаних з використанням результатів наукових досліджень, зросла порівняно з 2005 р. і становить: магістерських робіт – 794 (зросла на 12 %), дипломних робіт спеціаліста – 990 (практично на тому ж рівні, що й у минулому році), дипломних робіт бакалаврату – 811 (зросла на 28,7 %).

Результати наукових досліджень і розробок використовуються в нових навчальних дисциплінах, запроваджені в лабораторному практикумі, знаходять відображення в 178 основних дисциплінах, запроваджені у 87 нових курсах.

Студенти університету набувають практичних навичок і проводять науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи на базі всіх структурних підрозділів НТУУ “КПІ”.

У науковій роботі протягом 2006 р. брали участь 2356 студентів, із них з оплатою – 376 (порівняно з 301 у 2005 р.).

За звітний період студентами опубліковано 974 наукові праці, з них самостійно – 487, що порівняно з 2005 р. більше на 30 % та 49,5 % відповідно. Незважаючи на це зростання, масштаби залучення студентів до наукової роботи в НТУУ “КПІ” у відносних показниках майже в 2 рази менші порівняно з середнім значенням (20%) у 8 технічних університетах МОН України. Жоден факультет чи інститут у нас не має вказаного показника 20 %. Збільшення кількості студентів, залучених до наукової роботи, – це також вимога часу в процесі входження до Болонського процесу і формування якісного складу магістрів наук.

Тісна інтеграція освітньої і наукової діяльності має забезпечуватися всіма працівниками університету. За підсумками 2005/2006 навчального року ректоратом було проведено соціологічне дослідження щодо участі професорсько-викладацького складу університету в науковій роботі. В дослідженні взяли участь 1564 штатні викладачі. До результатів опитування можна віднести наступне: у фахових виданнях ВАК публікуються 68 % викладачів, у закордонних наукових журналах тільки 24 %. Беруть участь у написанні підручників та монографій – 16 % і 13 % викладачів відповідно.

61,8% викладачів у середньому 6 разів за останні 5 років виступали на міжнародних або загальнодержавних наукових конференціях, симпозіумах, конгресах з публікацією матеріалів доповідей.

Позитивною є участь майже 2/3 викладачів у науковій діяльності. Однак третина викладачів, яка в цілому по університету налічує більше 600 осіб, не бере участі у виконанні наукової тематики.

Реалізації наукового потенціалу студентської молоді університету в підготовці та проведенні конференцій, семінарів та інших заходів на факультетах і в інститутах університету, в підготовці та проведенні Всеукраїнської студентської олімпіади з математики сприяє Наукове товариство студентів та аспірантів (НТСА). Протягом 2006 р. НТСА активно працювало в різних напрямках, реалізувало багато проектів, серед яких ряд нових – Літня школа, олімпіада з командного програмування, круглі столи в ході конференцій тощо. Члени НТСА брали активну участь у підготовці до відкриття наукового парку “Київська політехніка” та в зустрічі студентів з Президентом України В.А. Ющенком.

У 2006 р. НТСА залучало до співпраці з НТУУ “КПІ” різні наукомісткі компанії, організації, які ставали спонсорами та партнерами проектів, надавали допомогу та можливість нашим студентам безкоштовно брати участь у своїх навчальних проектах. Серед них такі всесвітньо відомі компанії, як Intel, CISCO, Microsoft, Novell, SIEMENS, Інком, Моторола та ін.

З метою підтримки студентів, молодих учених і заохочення їх до наукової діяльності департаментом науки та інноватики в університеті проведено Третій конкурс на одержання грантів для фінансової підтримки науково-дослідних робіт студентів і аспірантів на 2006/2007 навчальний рік. На конкурс були представлені 28 кваліфікаційних проектів наукових робіт із 9-ти підрозділів університету, з яких за підсумками конкурсу переможцями визнано 15 робіт.

Традиційними стали різні форми нашої співпраці з установами НАН України. В університеті сьогодні працюють 9 академіків та членів-кореспондентів НАНУ, з яких 5 очолюють кафедри. В теперішній час університет співпрацює всього з 35 установами НАНУ. Форми співпраці – спільні лабораторії, відділи, філіали кафедр університету, навчально-наукові комплекси та інші. Зокрема, до співпраці в рамках Навчально-наукової асоціації “Матеріалознавство та спецелектрометалургія” від НАНУ з інженерно-фізичним

факультетом університету успішно співпрацюють інститути електрозварювання ім. Є.О. Патона, проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича, надтвердих матеріалів ім. М.В. Бакуля, фізико-технологічний інститут металів і сплавів, фізики металів ім. Г.В. Курдюмова. За високі показники в навчанні студентам університету призначені іменні стипендії: академіка В.І. Трефілова, академіка В.Н. Гріднєва, академіка І.П. Бардіна, член-кор. Г.В. Самсонова.

Ефективною є спільна діяльність учених НАНУ і НТУУ “КПІ” в рамках Інституту прикладного системного аналізу як установи подвійного підпорядкування: МОНУ та НАНУ. ІПСА здійснює підготовку фахівців за всіма освітніми та науковими рівнями в галузі міждисциплінарних системних досліджень. Студенти інституту проходять практику та направляються на роботу в інститути Національної академії наук України.

Активно співпрацюють з інститутами НАНУ науковці IXФ, ХТФ, ІЕЕ, ТЕФ, ФТІ, НДІ телекомунікацій, ММІ. Так, наприклад, НДІ телекомунікацій співпрацює з рядом академічних закладів: Інститутом кібернетики, Інститутом проблем реєстрації інформації, Інститутом науково-технічної та економічної інформації, бібліотекою Національної академії наук України ім. В.І.Вернадського. Мета цієї співпраці – виконання завдань Державної науково-технічної програми “Телекомунікаційні системи та інформаційні ресурси”.

За домовленістю між президентом НАНУ Б.С. Патоном та ректором НТУУ “КПІ” М.З. Згуровським підготовлені засновницькі документи про створення Відділення цільової магістерської підготовки НТУУ “КПІ” та HAH України. Метою цього Відділення є підготовка фахівців з підвищеним творчим потенціалом для НАНУ та НТУУ “КПІ” із застосуванням фізико-технічної моделі організації навчального процесу та наукових досліджень. Визначено напрями діяльності Відділення, принципи організації навчання магістрів у Відділенні за участю Університету і НАН України, визначено структуру, засади керівництва та фінансового забезпечення Відділення.

Нові можливості інтеграції науки та освіти ми очікуємо у 2007 році на шляху подальшого розвитку засад дослідницького університету, тобто в наданні елітної освіти шляхом суттєвого збільшення наукової компоненти в діяльності всіх без винятку підрозділів нашого університету і використання таким чином наукових досліджень у навчанні студентів.

До виконання наукової тематики в 2006 році було залучено майже 800 штатних працівників наукових підрозділів і близько 1300 науково-педагогічних працівників. За їх участю виконувалась 161 держбюджетна НДР, 9 робіт за рахунок Державного фонду фундаментальних досліджень, 12 проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію, 17 проектів по 16 Державних науково-технічних програмах.

За рахунок багатоканального фінансування науки на формування і виконання тем було використано майже 16 млн грн загального фонду держбюджету і близько 22 млн грн спеціального фонду по госпдоговорах, включаючи майже 1,2 млн за рахунок міжнародної науково-технічної діяльності. Порівняно з попереднім роком фінансові обсяги наукової тематики зросли майже в 1,5 разу і в цілому досягли 38,4 млн грн. Як і в попередні роки це найкращі показники бюджету науки серед усіх університетів як в абсолютних, так і в питомих показниках. Доцільно відзначити позитивну роль в отриманні цих результатів створеної у 2006 році Комісії Вченої ради з розподілу і контролю використання бюджетних коштів на науку (керівник проф. Н.С. Равська).

Найбільший внесок у зростання цих обсягів зробили такі навчально-наукові комплекси:

 • ММІ – 3,97 млн грн, в т.ч. Орган сертифікації 1,95 млн грн;
 • РТФ – 2,78 млн грн, в т.ч. НДЦ “ТЕЗІС” 1,5 млн грн;
 • ТЕФ – 2,7 млн грн;
 • ХТФ – 2,35 млн грн;
 • ФІОТ – 2,31 млн грн, в т.ч. НДІ системних технологій – 1,02 млн грн;
 • ФЕЛ – 2,03 млн грн, в т.ч. НДІ прикладної електроніки 1,6 млн грн.

У рамках виконання держбюджетних тем отримані нові науково-технічні результати за всіма 7 пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в Україні. Так, наприклад, науковцями факультету соціології визначено фактори, які впливають на творчий потенціал суспільства. Показано вплив мислення, людської психіки на розвиток творчості, творчого потенціалу суспільства. Доведено, що тільки розвиток і актуалізація креативного потенціалу кожного, багатьох і всіх, процесу мислення дозволить забезпечити творчий підхід при розробці нової техніки і технологій і виведе нашу країну із глухого кута, в якому вона нині знаходиться.

Отримані наукові та науково-технічні результати впродовж 2006 р. представлені в 84 монографіях, що на 15 більше ніж у попередньому році. Вибрані примірники цих монографій представлені на виставці. В розрахунку на 100 НПП і НП середній показник стосовно монографій по групі політехнічних ВНЗ складає 1,9. Кращі результати мають Вінницький НТУ (5,2) і Донецький НТУ (3,0). Наш показник 2,8. Кращі в нашому університеті комплекси ІХФ (10,1), ІПСА (7,3) та ТЕФ (5,6).

Упродовж року опубліковано 3628 статей, з них у зарубіжних виданнях – 311, що дещо менше ніж у попередньому році, і питомий загальноуніверситетський показник складає 1,2 при 1,3 – середньому по групі політехнічних ВНЗ. Ми відстаємо від Української інженерно-педагогічної академії – 2,0, Донецького НТУ – 1,7, НУ “Львівська політехніка” – 1,4, НТУ “ХПІ” – 1,3. Кращі показники в нашому університеті мають: ФБТ – 4,8, ФММ – 3,7, ПБФ – 2,7, комплекс ФТІ – 2,6.

У 2006 році проводилася робота щодо розширення участі науковців університету в міжнародних науково-технічних програмах, організації виконання робіт на замовлення закордонних фірм і організацій. Так, якщо у 2005 році за контрактами з закордонними фірмами виконувалося 11 робіт на загальну суму 300 тис. грн, то у 2006 році було виконано 14 робіт із загальним обсягом 1 млн 219 тис. грн.

Доцільно відзначити позитивні результати у вирішенні цих завдань колективами вчених ТЕФ, ХТФ, ІТС, ФПМ, а також НДІ автоматизації експериментальних досліджень.

Серед основних подій, які відбулися в інноваційній діяльності університету в минулому році, можна назвати відкриття за участю Президента України Віктора Андрійовича Ющенка у приміщенні наукового парку “Київська політехніка” Центру суперкомп’ютерних обчислень, Українського відділення Світового центру даних, виставки конкурентоспроможних розробок науковців НТУУ “КПІ”, а також прийняття Верховною Радою України Закону України “Про науковий парк “Київська політехніка”.

Цей закон визначає правові, економічні та організаційні засади створення та функціонування першого в Україні інноваційного середовища – наукового парку “Київська політехніка”. Діяльність наукового парку дозволить зробити більш ефективною співпрацю освіти, науки та виробництва.

У складі наукового парку функціонують інноваційний бізнес-інкубатор “Політехцентр” і технопарк “Київська політехніка”. Бізнес-інкубатор “Політехцентр” створює сприятливі умови для організації власних малих підприємств і невеликих фірм, через які впроваджуються науково-технічні розробки вчених університету. Бізнес-інкубатором у 2006 р. виконувалися науково-дослідні високотехнологічні роботи загальним обсягом 425 тис. грн.

У 2006 р. на ім’я НТУУ “КПІ” було отримано 134 патенти на винаходи та корисні моделі (проти 112 у 2005 р.). Тобто зріст отриманих патентів складає 10 %. За кількістю отриманих патентів НТУУ “КПІ” займає перше місце серед вищих навчальних закладів Міністерства освіти та науки України. В розрахунку на 100 НПП і НП, наш показник складає 4,4, що більше за середній показник (3,3) по групі політехнічних університетів. При цьому лідером у цій групі є Вінницький НТУ з результатом 17,6. Показник 4,4 має також Кременчуцький ДПУ. Серед підрозділів нашого університету кращі питомі показники з винахідництва мають ІХФ – 25,2, ФБТ – 20,8, ПБФ – 13,8, але нульові результати з винахідництва 13 факультетів не дозволяють університету займати більш високе місце.

Кадрове забезпечення університету є нагальною проблемою як викладацької, так і наукової діяльності університету. Для його подальшого розвитку необхідно залучати молодь з новітніми знаннями, бажанням наукового пошуку та організаційними здібностями. На жаль, молодих спеціалістів з хорошими знаннями, які мають бажання залишитися в університеті та продовжити свою освіту в аспірантурі або на викладацькій чи науковій роботі, недостатньо. Так, у 2006 р. залишилися працювати в університеті 34 молодих спеціалісти та розподілено 36 аспірантів. До викладацької роботи залучено 23 молоді спеціалісти та 17 випускників аспірантури, до наукових досліджень – 11 молодих спеціалістів та 8 аспірантів.

Штат наукових співробітників зменшився до 729 осіб (минулого року було майже 900 осіб). Серед них 16 докторів та 128 кандидатів наук.

Співробітникам науково-дослідної частини університету протягом року підвищувалась заробітна плата. Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” було встановлено такий розмір мінімальної заробітної плати: з 1 січня – 350 грн, з 1 липня – 375 грн, з 1 грудня – 400 грн. У зв’язку з цим на виконання постанов Кабінету Міністрів України були підвищені посадові оклади відповідно на 5,42 %, 7,14 % та 6,67 %. Крім того, посадові оклади всім працівникам університету були збільшені на 90 відсотків на підставі національного статусу нашого навчального закладу. В цілому рівень середньої оплати праці науковців у 2006 р. становив 1282 грн.

Якісно працював у 2006 р. колектив журналу “Наукові вісті НТУУ “КПІ”. Загальна кількість оприлюднених протягом 2006 року статей становить 131 статтю, а кількість авторів – 201 особу.

Щодо інформаційного забезпечення діяльності університету зазначимо наступне.

У 2006 р. НТО “КПІ-Телеком” було проведено ряд організаційних і технічних заходів з підключення університетської АТС до ще однієї районної станції (додатково до 204-ї АТС підключились іще до 204-ї АТС) та з отримання нової номерної ємності на 1000 номерів. Зараз номерна ємність, закріплена за університетом, становить 2200 номерів. Були закуплені необхідні модулі та введена в експлуатацію друга черга цифрової АТС університету на 312 номерів.

Продовжувалися роботи зі створення нових мідних і оптичних каналів передачі даних. Так, було створено новий телефонний кабельний канал у 24 корпус, оптичний канал інформаційної мережі у 18 гуртожиток, введено в експлуатацію оптичний канал у 35 корпусі. Зараз підключено до кампусової мережі 29 навчальних корпусів університету. По оптичних каналах – 24 корпуси, по мідних каналах – 5 корпусів. Також до оптичної мережі підключено вже 14 гуртожитків університету.

Встановлено ще один новий потужний сервер. Це дало можливість надавати всім підрозділам, викладачам і студентам місце на центральних серверах для розміщення власних сайтів, інформаційних ресурсів і нових проектів. Підтримку інформаційних ресурсів університету забезпечують 11 центральних серверів, 18 серверів підрозділів і 20 серверів гуртожитків. З метою збільшення надійності роботи мережі виконано роботи із забезпечення безперебійним електроживленням з досить тривалим часом автономної роботи центральної серверної групи та центральних вузлів мережі в 7 корпусі (ядро мережі навчальних корпусів) та 31 корпусі (ядро мережі студмістечка).

Обсяг інформації із Інтернету зріс з 3000 ГБайт (у грудні 2005 р.) до 59000 ГБайт (у грудні 2006 р.). Враховуючи, що практично всі навчальні підрозділи університету мають власні локальні мережі, підключені до інформаційної мережі університету, можна сказати, що практично всі студенти університету є користувачами Інтернет-ресурсів. Тільки в студмістечку кількість таких користувачів з власними персональними комп’ютерами, підключеними до мережі, наближається до 10000 осіб.

Важливою подією для подальшого ефективного розвитку інформаційних та обчислювальних ресурсів було введення в експлуатацію кластерної обчислювальної системи, або суперкомп’ютера. Це сприятиме, перш за все, значному підвищенню рівня і розширенню наукових досліджень в університеті, росту інноваційних розробок кафедр та інститутів і їх реалізації через можливості створеного наукового парку. По-друге, зростатиме якість підготовки фахівців з комп’ютерних наук і комп’ютерної інженерії, тому що студенти зможуть не тільки побачити суперкомп’ютер, але й попрацювати на ньому. НТО “КПІ-Телеком” забезпечив високошвидкісні канали передачі даних для підключення суперкомп’ютера до мережі університету та інших глобальних мереж (UA-IX, URAN, Internet). Зараз проробляються технічні питання щодо перенесення ряду загальноуніверситетських інформаційних ресурсів на суперкомп’ютер. Планується використовувати його дискове сховище для створення централізованої бази по накопиченню наукової та навчальної інформації університету з організацією доступу до неї науковців, викладачів і студентів.

Наступні дані характеризують розвиток науково-технічної бібліотеки.

Нині бібліотека обслуговує 46 507 користувачів, із них 38 559 студентів. Щоденно бібліотеку відвідує 1300–1800 користувачів, яким видається від 4 до 6,5 тис. примірників видань, не враховуючи матеріалів на мікроносіях. Послугами нашої бібліотеки по міжбібліотечному абонементу користувалося 160 бібліотек; 1750 читачів отримували необхідні видання по МБА. Співробітники бібліотеки читають для студентів курс “Основи інформаційної культури”.

Книговидача за рік становить 1 690 776 примірників документів, книжковий фонд – 2 708 918 примірників, із них 1,5 млн – підручники і навчальні посібники. За звітний період бібліотека поповнилася на 40 423 примірники, що становить 6582 назви, із них українською мовою – 26 100 примірників.

Щодо матеріально-технічного забезпечення необхідно відзначити, що в 2006 р. підрозділи університету виділили значно більше коштів на оновлення матеріальної бази, ніж у попередні роки, причому це обладнання використовувалось як для наукових досліджень, так і для організації навчального процесу, що дозволило проводити лабораторні заняття та практику на сучасному рівні. Було придбано не тільки комп’ютерне, а й спеціалізоване обладнання. Усього підрозділи університету придбали обладнання, комп’ютерної техніки, матеріалів і комплектуючих на загальну суму понад 17 млн грн.

Так, наприклад, Видавничо-поліграфічний інститут придбав 4-х фарбову друкарську машину Planeta-46 на суму майже 185 тис. грн.

Для спільного проведення наукових досліджень ІФФ, ФМФ, ФТІ, ФЕЛ отримано за рахунок спеціалізованих бюджетних коштів на розвиток наукових досліджень МОН апаратуру для створення лабораторії електронної мікроскопії загальною вартістю 2 млн 300 тис. грн.

Близько 100 тис. грн вклав ФБТ у розвиток своєї матеріальної бази, причому частина з них була отримана в рамках спільної роботи з Інститутом магнетизму НАН України.

Значні кошти вклали у придбання спеціалізованого обладнання ММІ, ФТІ, ФЕА, НДІ прикладної електроніки та інші.

Важливою складовою є сертифікаційне та метрологічне забезпечення наукових досліджень, проведення сертифікаційних робіт на замовлення державних органів управління та підприємств

В університеті є декілька підрозділів, основна діяльність яких спрямована на проведення сертифікаційних робіт в інтересах органів державного управління, підприємств, банків, організацій. Причому ця діяльність дає значні кошти і визначає наш університет як провідний у цьому напрямку.

Так, Науково-випробувальний центр “Надійність” разом з Органом сертифікації виконав протягом 2006 р. 1262 роботи загальним обсягом 2 млн 858 тис. грн, пов’язані із сертифікацією продукції, яка виробляється в Україні і ввозиться з-за кордону.

Фахівцями НДЦ “Тезіс” у 2006 р. виконано 134 роботи в галузі технічного захисту інформації за прямими договорами із замовниками загальним обсягом більше 1 млн грн. Серед замовників – Кабінет Міністрів України, Міністерства юстиції, вугільної промисловості; Головні управління Державного казначейства в Дніпропетровській, Житомирській, Тернопільській, Полтавській, Донецькій, Вінницькій, Одеській, Чернігівській, Херсонській, Київській областях, УДК м. Києва та АР Крим; Енергетична регіональна митниця та ін.

Насамкінець торкнемося питань вивчення історії науки і техніки та розвитку музейної справи.

Вивчення історії техніки, її філософських та соціологічних проблем є одним з найважливіших напрямків роботи Державного політехнічного музею – одного із структурних підрозділів департаменту науки та інноватики. За звітний період складено бібліографію за темами досліджень з 300 літературних джерел. Досліджено архівні матеріали, що стосуються випускників КПІ в різних установах державної і приватної форм власності. За матеріалами досліджень опубліковано 11 окремих видань, 35 статей та зроблено 29 доповідей на конференціях і семінарах. Продовжувалося видання фахового періодичного збірника наукових праць “Дослідження з історії техніки”. Протягом 2006 року музей відвідало більше 14 тис. осіб (за весь час діяльності музею – більше 151400 осіб), кількість екскурсій становила більше 550. З метою подальшої профорієнтації проводиться щорічне планове ознайомлення з експозицією музею студентів-першокурсників НТУУ “КПІ” (230 груп), інших ВНЗ, а також учнів шкіл м.Києва та області. Налагоджена плідна співпраця з техніко-технологічною секцією Малої академії наук України “Дослідник”.

У 2006 р. в ДПМ було проведено ряд виставок, присвячених різним темам. Регулярно проводилася експертиза за поданням Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України. Зроблено 45 експертних висновків щодо предметів техніки стосовно їх культурної, історичної та наукової цінності. Упродовж 2006 р. науковці ДПМ брали активну участь у підготовці ч.ІІ 5-го тому “Сучасної енциклопедії України” (підготовлено 15 статей).

Розпочато роботу зі створення “Асоціації випускників НТУУ “КПІ”.

Щорічно здобутки нашого університету високо оцінюються на державному і світовому рівнях.

У 2006 році міжнародними нагородами були відзначені:

 • ректор нашого університету академік НАН України М.З.Згуровський (Орден Естонської республіки та вища почесна нагорода Університету Сока в Японії);
 • професор В.С. Коваленко, якого обрано почесним членом Лазерного інституту Америки та нагороджено відзнаками Інституту надтвердих матеріалів НАН України, Вченої ради НТУ “ХПІ”.
 • Завідувача кафедри фізики металів ІФФ проф. С.І. Сидоренка обрано членом-кореспондентом НАН України.
 • Почесне звання “Заслужений працівник освіти України” присвоєно д.ф.-м.н., професору Н.О. Вірченко (ФМФ).
 • Нагородами НАН України, МОН України, Київського міського голови відзначено 11 наших науковців, нагородами інших рівнів – ще 19 науковців і 12 студентів.

На завершення зазначимо основні висновки та завдання.

 1. Світовий досвід свідчить, що найвища якість підготовки фахівців забезпечується в моделі дослідницького університету. Наш університет має розвиватися до становлення як дослідницький і тому повинен задовольняти критеріям та вимогам, які притаманні таким закладам.
 2. Для досягнення конкурентоспроможних питомих показників наукової діяльності нам належить створити адекватну систему організації роботи та відповідальності керівників підрозділів за досягнення високих результатів.
 3. У нас не повинно бути нульових результатів з науки в будь-якому навчально-науковому підрозділі. Ми маємо використовувати у своїй роботі достойний запозичення досвід кращої організації науки в наших же сусідніх підрозділах, які забезпечують досягнення питомих показників, вищих ніж в інших вищих навчальних закладах.
 4. Позитивний досвід роботи НТУУ “КПІ” має і надалі використовуватися при формуванні державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності в Україні.
 5. Ми маємо включитися у формування та виконання Державної цільової програми інтеграції науки та освіти, а також реалізацію Рекомендацій Міжгалузевої наради з питань розвитку науки у вищих навчальних закладах України.
 6. Реалізація положень Закону України “Про науковий парк “Київська політехніка” має привести нас до реалізації значних можливостей розширення інноваційної діяльності в університеті за участю інших учасників інноваційного циклу.
 7. Доцільно відзначити вагомі показники роботи колективів Науково-технічної бібліотеки, НТО “КПІ-Телеком”, Державного політехнічного музею та їх суттєвий внесок у забезпечення ефективної діяльності університету.

На завершення дякую всім виконавцям наукової тематики, керівникам тем і навчально-наукових підрозділів, працівникам підрозділів департаменту науки та інноватики, членам Науково-організаційної комісії Вченої ради, колегам по ректорату.

За матеріалами звіту на Вченій раді 15 січня 2007 р. проректора з наукової роботи професора М.Ю. Ільченка

Дата події