Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Факультет інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ФІОТ: 03056, Київ, вул. Політехнічна, 41, корпус 18, кiмн. 316, 317, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: 204-98-27, 204-82-60, 204-90-34
E-mail: fiot[at]kpi.ua
URL:
Декан ФІОТ: професор, Теленик Сергій Федорович
Соціальні мережі:

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Усі кафедри, що входять до складу ФІОТ, беруть свій початок від електротехнічного факультету (ЕТФ), який було створено у 1918 році і з якого у 1962 році виділився факультет автоматики та електроприладобудування. Цей факультет у 1975 році було розділено на два: факультет систем управління та факультет електроприладобудування і обчислювальної техніки. Окремі кафедри цих  факультетів у 1985 році були об'єднані у факультет з нинішньою назвою - "Інформатика та обчислювальна техніка" (ФІОТ).

Факультет готує кваліфікованих фахiвцiв з розробки та експлуатацiї програмних продуктiв i технiчних засобiв комп'ютерних i комп'ютеризованих систем, впровадження сучасних iнформацiйних технологiй загального та цiльового призначення для рiзноманiтних галузей науки та промисловостi. Вони здатнi створювати та експлуатувати комп'ютернi й комп'ютеризованi системи обробки iнформацiї та управлiння органiзацiйних, технiчних i органiзацiйно-технiчних об'єктiв.

Випускники працюють керiвниками та розробниками програмно-апаратних комплексiв, менеджерами проектiв, адмiнiстраторами iнформацiйних, комп'ютерних та комп'ютеризованих систем i мереж у державних та приватних наукових, виробничих, банкiвських установах i фірмах в Українi та за кордоном.

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітнього ступеня "бакалавр". Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки навчання). Найкращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.

Спеціальності та освітні програми ФІОТ

Спеціальності та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти Кафедра
121 Інженерія програмного забезпечення    
- Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем ОПП бакалавра, ОНП магістра,ОПП магістра ІПІ
- Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних систем ОПП бакалавра, ОНП магістра,ОПП магістра ОТ
- Інженерія програмного забезпечення ОНП доктора філософії ІПІОТ
123 Комп'ютерна інженерія    
- Комп'ютерні системи та мережі ОПП бакалавра, ОНП магістра,ОПП магістра ОТ
- Комп'ютерна інженерія ОНП доктора філософії ОТ
126 Інформаційні системи та технології    
- Інтегровані інформаційні системи ОПП бакалавра, ОНП магістра,ОПП магістра ІСТ
- Інформаційне забезпечення робототехнічних систем ОПП бакалавра, ОНП магістра,ОПП магістра ІСТ
- Інформаційні управляючі системи та технології ОПП бакалавра, ОНП магістра,ОПП магістра ІСТ
- Інформаційні системи та технології ОНП доктора філософії ІСТ