Факультет інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ФІОТ: 03056, Київ, вул. Політехнічна, 41, корпус 18, кiмн. 316, 317, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: 204-98-27, 204-82-60, 204-90-34
E-mail: fiot[at]kpi.ua
URL:
Декан ФІОТ: Корнага Ярослав Ігоревич
Соціальні мережі Соціальні мережі

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Усі кафедри, що входять до складу ФІОТ, беруть свій початок від електротехнічного факультету (ЕТФ), який було створено у 1918 році і з якого у 1962 році виділився факультет автоматики та електроприладобудування. Цей факультет у 1975 році було розділено на два: факультет систем управління та факультет електроприладобудування і обчислювальної техніки. Окремі кафедри цих  факультетів у 1985 році були об'єднані у факультет з нинішньою назвою - "Інформатика та обчислювальна техніка" (ФІОТ).

Факультет готує кваліфікованих фахiвцiв з розробки та експлуатацiї програмних продуктiв i технiчних засобiв комп'ютерних i комп'ютеризованих систем, впровадження сучасних iнформацiйних технологiй загального та цiльового призначення для рiзноманiтних галузей науки та промисловостi. Вони здатнi створювати та експлуатувати комп'ютернi й комп'ютеризованi системи обробки iнформацiї та управлiння органiзацiйних, технiчних i органiзацiйно-технiчних об'єктiв.

Випускники працюють керiвниками та розробниками програмно-апаратних комплексiв, менеджерами проектiв, адмiнiстраторами iнформацiйних, комп'ютерних та комп'ютеризованих систем i мереж у державних та приватних наукових, виробничих, банкiвських установах i фірмах в Українi та за кордоном.

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітнього ступеня "бакалавр". Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки навчання). Найкращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.

Спеціальності та освітні програми ФІОТ

Спеціальності та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти Кафедра
121 Інженерія програмного забезпечення    
- Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ІПІ
- Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних систем ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ОТ
- Інженерія програмного забезпечення ОНП доктора філософії ІПІОТ
123 Комп'ютерна інженерія    
- Комп'ютерні системи та мережі ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ОТ
- Комп'ютерна інженерія ОНП доктора філософії ОТ
126 Інформаційні системи та технології    
- Інтегровані інформаційні системи ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ІСТ
- Інформаційне забезпечення робототехнічних систем ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ІСТ
- Інформаційні управляючі системи та технології ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ІСТ
- Інформаційні системи та технології ОНП доктора філософії ІСТ