Факультет електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ФЕЛ: вул. ак. Янгеля 16/9, навчальний корпус 12, кiмн.115, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: +380 44 204 9432, +380 44 204 9440, +380 44 204 8306
E-mail: fel[at]kpi.ua
URL:
Декан ФЕЛ: професор, Жуйков Валерій Якович
День факультету: передостання п'ятниця травня
Соціальні мережі:

Кафедри Факультету електронiки

Логотип ФЕЛФакультет електроніки у складі кафедр "Електронні та іонні прилади", "Діелектрики та напівпровідники" та "Промислова електроніка" був створений наказом ректора КПІ № 619 від 24.10.1962 року. З 1962 до 1974 року мав назву "Факультет радіоелектроніки" ( ФРЕ ), з 1974 до 1996 року — "Факультет електронної техніки" ( ФЕТ ), з 1996 він має сучасну назву ( ФЕЛ ).

Біля витоків факультету стояли відомі вчені, організатори науки і вищої школи професори А.І. Вишневський, М.М. Некрасов, В.С. Руденко. Першим деканом факультету було призначено професора А.І. Вишневського. У наступні роки деканами були: 1963-1966 роки, 1970-1975 роки — проф. М.С. Ільченко, 1966-1970 роки — проф. Г.Б. Сердюк, 1975-1983 роки — проф. Ю.М. Калніболотський, 1983-1992 роки — проф. Ю.І. Якименко, 1992-2003 роки — проф. Л.Д. Писаренко. З 2003 року факультет очолює проф. В.Я. Жуйков.

У 1974 році на факультеті було створено загальноінженерну кафедру теоретичної електроніки, завідуючим якої став відомий вчений професор В.П. Сігорський. У 1996 році до факультету приєднались три кафедри електроакустичного факультету ( ЕАФ ), який на той час очолював проф. В.Г. Абакумов.

Факультет готує фахiвцiв у галузях наноелектронiки, біомедичної електроніки, акустики та акустоелектронiки, телекомунiкацiйних систем та промислової електроніки, якi впевнено володiють сучасними комп'ютерними технологiями проектування, розробляють та експлуатують електроннi та акустичнi прилади, пристрої та системи широкого дiапазону призначення.

За час навчання студенти отримують гуманiтарну, економiчну, загальноiнженерну та спецiальну пiдготовку, мають змогу пройти вiйськову пiдготовку та отримати офiцерське звання, на контрактнiй основi отримати другу вищу освiту. Всi студенти проходять практику, а кращi - стажування за кордоном. До послуг студентiв бiблiотека, спорткомплекс, їдальня, студентам з iнших мiст надається гуртожиток.

Працевлаштування спецiалiстiв забезпечене держзамовленням, iндивiдуальним замовлення та вiльним вибором. Випускники працюють керiвниками та провiдними спецiалiстами програмних розробок i технiчних проектiв з електронiки, медичного приладобудування, акустотехнiки та iнформатики у науково-дослiдних iнститутах, на пiдприємствах електронної промисловостi, в установах держуправлiння i комерцiйних структурах України та за кордоном (в країнах СНД, США, Канадi, Нiмеччинi, Кореї та iн.)

На факультеті підготовлено близько 21 тисячі інженерів та магістрів, понад 400 кандидатів та 40 докторів наук, створені наукові школи, відомі в Україні та за її межами.

Випускники факультету працюють у таких галузях:

 • Iнформацiйнi мiкроелектроннi системи
 • Мiкро – та наноелектроннi прилади та пристрої
 • Фiзична електронiка
 • Бiомедична електронiка
 • Комп'ютерні засоби медичної діагностики
 • Електронiка фiзико-технiчних систем
 • Електронiка iнформацiйних систем
 • Електронiка силових та мiкропроцесорних систем
 • Електронiка комп'ютерних систем
 • Акустичнi мультимедiйнi технологiї
 • Комп'ютерна обробка та захист акустичної iнформацiї
 • Акустичнi методи дiагностики та контролю
 • Бiоакустичнi технологiї
 • Вiдео-, аудiо-, та кiнотехнiка
 • Системи формування, перетворення та реєстрацiї вiдеоконтенту
 • Iнформацiйно-обчислювальнi засоби електронного апаратобудування
 • Проблемно-орiєнтованi електронно-обчислювальнi засоби
 • Телекомунiкацiйнi системи та мережi
 • Системи передачi, перетворення та реєстрацiї iнформацiї
 • Системна iнтеграцiя телекомунiкацiйного обладнання

Спеціальності та освітні програми ФЕЛ

Спеціальності та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти Кафедра
153 Мікро- та наносистемна техніка    
- Електронні мікро- i наносистеми та технології ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ЕІ
- Мікро- та наноелектроніка ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра МЕ
- Мікро- та наносистемна техніка ОНП доктора філософії ЕІ, МЕ
171 Електроніка    
- Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра АМЕС
- Електронні компоненти і системи ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ЕПС
- Електронні прилади та пристрої ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ЕПС
- Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра АМЕС
- Електроніка ОНП доктора філософії ЕПС, АМЕС
172 Телекомунікації та радіотехніка    
- Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра КЕОА
- Телекомунікації та радіотехніка ОНП доктора філософії КЕОА