Радіотехнічний факультет

Радіотехнічний факультет Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Контактна інформація:
Адреса РТФ: вул. Політехнічна, 12, корпус №17, кімн.423, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок РТФ: +380 44 362 9851; тел./факс +380 44 204 8342
E-mail: dek[at]rtf.kpi.ua
URL:
Соціальні мережі:
День факультету: 7.05-25.05
Ліцензія МОНУ AE № 270199 від 02.07.2013
Декан РТФ: к.т.н., доцент Антипенко Руслан Володимирович

Кафедри Радiотехнiчного факультету

Логотип РТФРадіотехнічний факультет було створено на базі радіолабораторії електротехнічного факультету Київського політехнічного інституту, яку заснував В.В. Огієвський у 1921 році. У 1930 році електротехнічний факультет було виділено та реорганізовано в Київський енергетичний інститут, в якому було створено радіотехнічний факультет і кафедру радіотехніки. Факультет і кафедру очолив проф. В.В. Огієвський. 1930 рік вважається роком народження радіотехнічного факультету КПІ. З 1931 року почався регулярний випуск радіоінженерів.

У 1943 році кафедру радіоприймальних пристроїв очолив Н.П. Воллернер. У цей період факультет виконує важливі оборонні науково-дослідні роботи. Деканом радіотехнічного факультету і завідуючим кафедрою радіотехніки на той час був професор С.І. Тетельбаум, який пізніше у 1949 році створив науковий напрям з електроніки надвисоких частот. З 2004 року радіотехнічний факультет очолював д.т.н., проф. О.І. Рибін.

РТФ готує висококваліфікованих фахівців, які здатні ефективно працювати на всіх етапах проектування та виготовлення сучасних радіоелектронних пристроїв та систем: супутникового (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, VSAT) та мобільного (GSM, CDMA) зв’язку; комп’ютерних дротових (включаючи оптичні лінії) та бездротових мереж (Wi-Fi, Bluetooth); систем телебачення та телекомунікацій (WiMAX, LTE, DVB-T2); систем спеціального зв’язку; мікропроцесорних та комп’ютерних систем керування побутового та промислового призначення; біотехнічних та медичних систем діагностики і лікування; роботехнічних та мехатронних систем.

Навчання здійснюється на базі сучасних лабораторій із застосуванням широкого спектру спеціалізованих програмних засобів. До такого програмного забезпечення відносяться пакети САПР: AutoCAD, PCAD, Altium, Designer, MicroCAP, Proteus, Quartus, Multisim та ін., пакети математичного моделювання; MathCAD, Matlab та ін. Та спеціалізоване програмне забезпечення: HFSS, Microwave Studio, LabView.

Крім того, студенти вивчають мови програмування загального (C/C++, Assembler та ін.), спеціального призначення (Verilog, G та ін.) та WEB-програмування (Java, PHP, HTML та ін.).

Студенти РТФ в рамках виробничої практики та після закінчення навчання працюють:

  • на підприємствах та у фірмах: ALCATEL, MOTOROLA, MINDSPEED, Ericsson, Melexis, Luxsoft, Укртелеком, Український мобільний зв’язок, Квазар-мікро, компаніях операторів мобільних радіомереж МТС, Kievstar, Life:);
  • у компаніях провідних інтернет-провайдерів (LANET, VOLYA, FRESHTEL, TRIOLAN та ін.);
  • радіомовних та телевізійних, компаніях України СТБ, Новий канал, Україна, ІНТЕР, 1+1, Перший національний, GAMA, КГТРК, ТЕТ та ін.;
  • в СБУ, МВС, Державному митному контролі;
  • в науково-дослідних інститутах і конструкторських установах, навчальних закладах, на заводах та спільних підприємствах різних форм власності;
  • у Київському міському клінічному центрі, Центрі ядерної медицини, НДІ «Біорегулятор».

Факультет надає можливість навчатися на денній та заочній формі навчання як за бюджетні, так і за позабюдженті кошти.

Спеціальності та освітні програми РТФ

Спеціальності та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти Кафедра
172 Телекомунікації та радіотехніка    
Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра КІВРА
Радіозв'язок і оброблення сигналів ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра РОС
Радіосистемна інженерія ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ТОР
Радіотехнічні інформаційні технології ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра РТПС
Телекомунікації та радіотехніка ОНП доктора філософії КІВРА, РОС, РТПС, ТОР

Науково-технічні видання РТФ

  • Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника, ISSN 2307-6011 (Online), ISSN 0021-3470 (Print) — міжнародний щомісячний науково-технічний рецензований журнал по радіотехніці та радіоелектроніці. Видається НТУУ «КПІ» з 1958 року. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №10692 від 01.12.2005. Англомовна версія журналу Radioelectronics and Communications Systems видається та розповсюджується фірмою Springer. Журнал входить до міжнародних наукометричних баз даних та індексується в SCOPUS, INSPEC, Google Scholar, Academic OneFile, EI-Compendex, Gale, OCLC, SCImago, Summon by Serial Solutions, ВИНИТИ, РИНЦ. Імпакт фактор = 0,113 (WoS, 2012). SJR = 0,193 (Scopus, 2012).
  • Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. Збірка наукових праць містить результати наукових досліджень в галузі проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки, техніки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва радіоелектронної апаратури. Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців радіопромисловості, викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей радіоелектронного профілю. Рік заснування 1956. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації KB №19314-9114ПР від 24.04.2012. Вісник входить до міжнародних наукометричних баз даних.

Журнал і збірник внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (техн. науки).