У 2019 р. на кафедрі загальної та неорганічної хімії (З та НХ) хіміко-технологічного факультету було створено чотири наукових гуртки: "Хімія в дії", "Хімія – шлях у майбутнє", "Хімія від теорії до практики", "Купфернікель". У січні-квітні 2020 р. наказами ректора гуртки отримали офіційний статус. Мета створення гуртків – підвищення мотивації до вивчення курсу загальної та неорганічної хімії у студентів І курсу ХТФ, ІФФ, ІХФ, ФБТ, реалізація їх творчого потенціалу. Участь у наукових гуртках дає можливість студентам набути практичних експериментаторських навичок для роботи в хімічній лабораторії, оволодіти сучасними методами хімічних розрахунків, підготуватись до опанування фахових дисциплін, які пов'язані з хімічною технологією, біотехнологією та матеріалознавством. Крім того, робота в гуртках розвиває у їхніх учасників вміння ставити і вирішувати наукові проблеми, належним чином оформлювати результати досліджень та готувати доповіді  для наукових семінарів і конференцій, а також публікації для збірників наукових праць та журналів.

Учасники гуртків опановують методи пошуку наукової інформації в паперових та електронних джерелах, дізнаються про роботу електронних бібліотек та баз даних. Вони відвідують з екскурсіями підприємства, науково-дослідні інститути НАН України, музеї, тематичні виставки та ін. Також вивчають принципи академічної доброчесності в науковому та навчальному процесі, ознайомлюються з системою "Антиплагіат" та роботою комісії з етики.

Новий набір учасників гуртків відбувається на початку навчального року, після ознайомчої лекції, яку проводять керівники гуртків.

Основний напрям роботи гуртків відповідає науковим дослідженням кафедри загальної та неорганічної хімії за науковою тематикою групи ХТФ-07 "Синтез та дослідження неорганічних матеріалів з метою отримання речовин з каталітичними властивостями" під керівництвом завідувача кафедри д.х.н., професора Олександра Опанасовича Андрійка.

Учасники гуртка "Хімія в дії" під керівництвом к.х.н., доцента кафедри Вадима Анатолійовича Потаскалова займаються  пошуковими дослідженнями в галузі технології отримання неорганічних матеріалів з каталітичними властивостями. Вони синтезують матеріали, що потенційно можуть застосовуватися як каталізатори, вивчають їх фізико-хімічні і каталітичні властивості, оцінюють можливість їх практичного застосування. Результати досліджень обговорюються на засіданнях гуртка та проходять апробацію на науково-практичних конференціях. За результатами своєї роботи в гуртку студенти групи ХД-91 Настя Генералюк, Катерина Зеленська та Максим Чумак взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції "Science, society, education: Topical issues and development prospects" (2020 р., м. Харків).

Учасники гуртка "Хімія – шлях у майбутнє" під керівництвом к.х.н., доцента кафедри Ірини Володимирівни Коваленко ознайомлюються з перспективними напрямами розвитку хімічної науки, вивчають сучасні методики синтезу та визначення фізико-хімічних властивостей наноструктурних матеріалів, займаються дослідженням хімічних процесів при створенні порошкових композитів і покриттів у металургії з метою розроблення енергозберігаючих хімічних технологій у промисловості. Велику увагу в гуртку приділяють також вивченню питань екологічної безпеки в різних галузях науки і техніки.

Студенти разом з керівником беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях з подальшою публікацією тез доповідей.

У гуртку "Хімія від теорії до практики" під керівництвом к.х.н., доцента кафедри Наталії Євгенівни Власенко вивчають сучасні методики синтезу та дослідження фізико-хімічних властивостей катодних та анодних матеріалів для хімічних джерел струму.

Тонкоплівкові Li-йонні акумулятори забезпечують роботу смартфонів, планшетів та інших електронних пристроїв. Справжнім проривом стало використання такого типу акумуляторів як хімічних джерел енергії для електромобілів. Покращення властивостей вже існуючих електродних матеріалів для таких акумуляторів і розробка нових, більш ефективних композицій є основними напрямами підвищення питомих характеристик акумуляторів, таких як ємність, циклічність, швидкість заряджання.

Молоді науковці беруть участь у семінарах, міжнародних наукових та науково-практичних конференціях. Зокрема, студенти Д.Заєць (ФЛ-91, ІФФ), І.Качковський (ФЛ-91, ІФФ), М.Фурукіна (ФЛ-91, ІФФ), Б.Тригубець (ЛН-91, ІХФ) представили результати своїх досліджень на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Пріоритети сучасної науки", ІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Priority directions of science development", V Міжнародній науково-практичній конференції "Science, society, education: topical issues and development prospects".

Гурток "Купфернікель" під керівництвом к.х.н., старшого викладача кафедри Артура Олеговича Зульфігарова допомагає студентам І курсу набути необхідних навичок дослідницької роботи. Його учасники вивчають методи неорганічного хімічного синтезу та дослідження властивостей отриманих координаційних сполук 3d-металів сучасними фізико-хімічними методами хімічного аналізу з подальшою обробкою і оформленням отриманих експериментальних матеріалів у вигляді наукових публікацій.

Одним з результатів діяльності гуртка стало отримання студентами групи ХН-92 ХТФ Є.Костенко, А.Місевич, О.Тиховським та В.Китаєвою сертифікатів учасника серії профільних вебінарів Web of Science та оформлення низки тез доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях студентами ФБТ та ХТФ.

На початку цього року через карантинні обмеження робота гуртків суттєво змінилася. Основними її формами стало вивчення літератури, оволодіння теорією та методами розрахунків, а також пошук інформації у мережі Інтернет. Але у будь-якому разі робота продовжується.