Якби в нашій країні існувала президентська премія за втілення в хімічні технології принципів "зеленої" хімії, як у США, то науковці ІХФ по праву могли б на неї претендувати.

У світі "зелену" хімію розглядають як громадський рух і науковий напрям, що пропонує розвиток технологій, які використовують більш ефективні хімічні реакції. Вона пов'язана з "відкриттям, розробкою та застосуванням хімічних процесів, що зменшують або вилучають використання й утворення шкідливих речовин". Так трактує поняття "зелена хімія" Міжнародна спілка теоретичної та практичної хімії IUPAC.

"Зелена" хімія пропонує два напрями розвитку: переробка, утилізація та знищення екологічно небезпечних побічних і відпрацьованих продуктів хімічної промисловості і розробка нових промислових процесів, які не спричиняють викидів шкідливих для навколишнього середовища продуктів або зводять їхнє використання й утворення до мінімуму.

Дослідження, що проводяться на кафедрі екології та технології рослинних полімерів (ЕТРП), стосуються, зокрема, переробки та утилізації. Нещодавно на конкурсі стартапів, що пройшов у КПІ ім. Ігоря Сікорського у рамках X Фестивалю інноваційних проєктів "Sikorsky Challenge 2021: Україна і світ", проєкт науковців кафедри ЕТРП "Біосорбенти для очищення води" став фіналістом у категорії "Біомедична інженерія і здоров'я людини".

Проєкт спрямований на отримання високоефективних поліфункціональних біосорбентів – поглиначів органічних та неорганічних токсикантів. Над дослідженням працювали: д.т.н., професор М.Д.Гомеля – завідувач кафедри, д.т.н., професор В.М.Радовенчик, к.х.н., доцент В.В.Галиш, к.т.н., доцент І.М.Трус, студентки Б.Бохонець та О.Орлова. Автори люб'язно погодилися розповісти про свою розробку.

"На сьогодні одним із перспективних напрямів хімічної технології вважається розробка технологічних процесів з використанням відновлюваної рослинної сировини, – говорить Віта Галиш. – А серед пріоритетних завдань у сфері захисту довкілля називають пошук ефективних і безпечних технологій очищення стічних вод. Дослідження останніх років показують, що дорогі промислові сорбенти можуть бути замінені на матеріали, отримані з природної сировини, їх основою є лігноцелюлозний комплекс, який являє собою біополімер, що легко піддається модифікуванню". До сказаного варто додати, що природні біополімери рослинного походження мають низку цінних властивостей, завдяки яким вони можуть бути використані в хімічній, харчовій, фармацевтичній і багатьох інших галузях промисловості.

Розповідь колеги доповнює Інна Трус: "Для дослідників особливий інтерес представляє можливість використання відновлюваної сировини у виробництві матеріалів і продуктів, призначених для поліпшення стану довкілля і вирішення проблем, пов'язаних з техногенним забрудненням водних об'єктів різними токсикантами, у тому числі йонами важких металів, радіоактивними елементами, нафтопродуктами тощо". На думку дослідників, важливим є те, що при використанні "зеленої" технології як в Україні, так і в світі кожен регіон може обрати свою сировинну базу залежно від специфіки промислового виробництва.

"У світі Україну сприймають як агропромислову державу, яка щорічно нарощує експорт до Європи продукції рослинного походження, – розмірковує професор Микола Гомеля. – Тож на нашій території накопичується значна кількість технологічних відходів рослинного походження. Одним із видів утилізації таких відходів є спалювання. Але якщо їх переробляти, тобто використовувати як вторинну сировину, то матимемо нові продукти й матеріали з доданою вартістю. Наприклад, біосорбенти – поглинаючі матеріали з рослинної сировини. Вважаю перспективним, з економічної точки зору, використовувати як сорбенти відходи саме агропромислового комплексу".

Про переваги біосорбентів – екологічність, низьку собівартість, щорічну відновлюваність, високу ефективність, простоту й надійність установки сорбційного очищення води – поінформував і професор В'ячеслав Радовенчик.

Реагуючи на виклики сьогодення, на кафедрі ЕТРП на основі проведених досліджень розробили ефективні технології отримання біосорбентів та їх використання в процесах очищення води від забруднюючих речовин різного походження, що сприяє поліпшенню екологічної ситуації в Україні.