Кафедра прикладної фізики (ПФ), ФТІ

Кафедра прикладної фізики (ПФ), Фізико-технічний інститут, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 11, вул. Янгеля, 7-а, к.213, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 85 12, 38 044 204 80 79,
Електронна пошта: apd.ipt(at)gmail.com
Сайт:
Соціальні мережі: FB, Youtube

Кафедру прикладної фізики (ПФ) cтворено 18 липня 1997 року з метою впровадження фізтехівської системи освіти в Україні. В перiод з 1997 по 2002 рiк кафедру очолював перший вiцепрезидент НАН України Шпак Анатолiй Петрович. З 2002 року доктор технiчних наук, професор Воронов Сергiй Олександрович.

Головним завданням кафедри є пiдготовка фахiвцiв за спецiальнiстю "Прикладна фiзика" (спецiалiзацiї "Високi фiзичнi технологiї" та "Фiзика живих систем") на замовлення НАН України, iнших наукових та навчальних установ України.

Кафедра забезпечує фундаментальну пiдготовку з фiзики студентів ФТI, професiйно-орiєнтовану та спеціальну підготовку фахівців у галузі прикладної фізики.

Напрями наукової дiяльностi кафедри:

  • Розробка неохолоджуваних матричних перетворювачiв інфрачервоного дiапазону, наноструктур багатоелементних гiбридних пiроприймачiв;
  • Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. Керований аналіз і прогнозування властивостей речовин;
  • Фазові переходи в металах і сплавах, що відбуваються в обмежених об`ємах.

Портрет спеціаліста

Фахівці з прикладної фізики знайомі з сучасними методами експериментальної і теоретичної фізики, володіють знаннями з фундаментальних наук на рівні класичних університетів, знаннями з інформатики, іноземної мови. Випускники мають практичні навички: в галузях мікроелектроніки та нанотехнологій, фізичних основ інформаційних технологій, розробки та комп'ютерного моделювання матеріалів з унікальними властивостями (спеціалізація ”Високі фізичні технології”), в дослідженнях фундаментальних законів самоорганізації та функціонування живих систем (спеціалізація ”Фізика живих систем” ). Вони отримують глибокі знання з комп'ютерного моделювання систем та процесів, самостійного планування та проведення науководослідної роботи.

Під час навчання студенти здобувають освіту на рівні кращих університетів світу, про що свідчать неодноразові переконливі перемоги на Міжнародних студентських олімпіадах в Лондоні, Будапешті та ін. Отримані знання дають можливість випускникам успішно працювати у науководослідних інститутах НАН України, в установах різних форми власності, в зарубіжних університетах.

До навчального плану спеціальності входить комплексний державний екзамен з фундаментальних наук та 2 кваліфікаційних роботи (бакалавра, магістра). Студенти проходять практику у науководослідних інститутах НАН України.

Випускники працюють та продовжують навчання в провiдних наукових установах України, Нiмеччини, Фiнляндiї.