24–26 червня 2019 р. експертна група Акредитаційної комісії технологічних університетів (Accreditation Commission of Universities of Technology, KAUT, Республіка Польща) проводила незалежну європейську акредитацію освітньої програми "Динаміка і міцність машин" на кафедрі динаміки і міцності машин та опору матеріалів Механіко-машинобудівного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до вимог європейської системи оцінювання якості інженерної освіти.
Освітню програму "Динаміка і міцність машин", яка включає спеціалізації "Динаміка і міцність машин" та "Інформаційні технології в авіабудуванні", розроблено на кафедрі динаміки і міцності машин та опору матеріалів (ДММ та ОМ) Механіко-машинобудівного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського. Її мета – забезпечення підготовки фахівців із розрахункових та експериментальних досліджень конструкційної міцності, довговічності і надійності авіаційної та ракетно-космічної техніки, транспортних, енергетичних та інших машин, приладів і устаткування із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Підготовка здійснюється у співпраці з низкою партнерів. Скажімо, для викладання курсів із експериментальних досліджень фізико-механічних властивостей матеріалів та міцності та довговічності елементів конструкцій використовується лабораторна база Інституту проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України. На базі ТОВ "Прогрестех-Україна" реалізовано систему дуальної освіти. Студентів магістерської програми залучено до програм подвійних дипломів магістра з Познанським університетом технологій (Польща) і Університетом Отто фон Геріке (м.Магдебург, Німеччина).

Акредитація проводилася в рамках реалізації курсу на інтеграцію України до Європейського Союзу і є одним із напрямів впровадження європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці, презентації і поширенні власних культурних і науково-технічних здобутків у ЄС.

Утім, акредитації передувала серйозна підготовча робота впродовж липня 2018 р. – квітня 2019 р. На кафедрі ДММ та ОМ було розроблено пакет документів, який включав "Звіт із самооцінки" (Self-assesement report) та низку додатків. Форму "Звіту із самооцінки" визначила KAUT, мова документів – англійська. "Звіт..." містить опис мети і змісту освітньої програми, перелік партнерів, спільно з якими проводиться навчальний процес, забезпечується виробнича практика та здійснюється працевлаштування випускників, вимоги до вступників, аналіз відповідності організації освітнього процесу, його методичного, дидактичного, кадрового і матеріально-технічного забезпечення, системи оцінювання знань студентів відповідним європейським вимогам. Серед додатків – власне освітня програма, навчальні та робочі навчальні плани, нормативні документи щодо систем подвійних дипломів, перелік викладачів кафедри та закріплених за ними курсів, перелік тем магістерських робіт. На підставі вивчення цих документів у травні 2019 р. у KAUT було прийнято рішення про відвідування кафедри групою європейських експертів.

До складу експертної групи входили Вітольд Бідункевич (Західнопоморський технологічний університет, м.Щецин), Анджей Титко (Гірнично-металургійна академія (AGH), м.Краків), Збігнєв Клос (Познанський університет технологій, м.Познань) та експерти з України – завідувач кафедри динаміки і міцності НТУ "Харківський політехнічний інститут" професор Г.І.Львов, магістр за спеціальністю "Динаміка та міцність машин" Одеського національного політехнічного університету Б.М.Озерянський і представник роботодавців – генеральний директор ТОВ "Прогрестех-Україна" А.Р.Фіалковський.

У підготовці і проведенні експертизи взяли участь співробітники КПІ ім. Ігоря Сікорського – директор Центру незалежної акредитації інженерних програм Богдан Дуда, доцент кафедри фізики металів Валерія Холявко, зав. кафедри інтегрованих технологій машинобудування професор Віталій Пасічник.
У ході візиту члени експертної групи вивчили документацію та матеріали з методичного забезпечення навчального процесу, ознайомились з кваліфікаційними магістерськими роботами, виконаними на кафедрі, оглянули навчальні аудиторії, лабораторії кафедри та інформаційні стенди, провели зустрічі з викладачами і студентами, відвідали навчальну базу ТОВ "Прогрестех-Україна" та лабораторії Інституту проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України. При цьому значну увагу приділили впровадженню в освітній процес англійської мови та мультимедійних засобів навчання, а при огляді лабораторій – питанням дотримання і контролю норм безпеки. Під час відвідування деканату експерти вивчили систему обліку успішності та стипендіального забезпечення.

Оцінювання проводилося для отримання сертифікату, передбаченого "Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти", ухваленими у 2005 р. міністрами, які відповідають за вищу освіту, на пропозицію, підготовлену Європейською асоціацією забезпечення якості вищої освіти (ENQA) спільно з Європейським союзом студентів (ESU), Європейською асоціацією вищої освіти (EURASHE) та Європейською асоціацією університетів (EUA).

Експерти позитивно оцінили рівень викладання за програмою "Динаміка і міцність машин", її методичне забезпечення та організацію освітнього процесу, а також якість лабораторної та матеріально-технічної бази кафедри.

Подальша процедура акредитації передбачає складання експертами звіту, його рецензування іншими членами KAUT та прийняття рішення про акредитацію освітньої програми на сесії KAUT. Орієнтовно процедура має завершитися в листопаді 2019 р. У разі позитивного рішення кінцевим її підсумком стане отримання сертифікату (терміном на 2 або 5 років).

Сергій Пискунов, зав. кафедри ДММ та ОМ ММІ
На фото: Під час відвідування ТОВ Прогрестех-Україна. Зліва направо А.Р.Фіалковський, Збігнєв Клос, В.В.Холявко, С.О.Пискунов, Вітольд Бідункевич, Анджей Титко, Г.І.Львов