Асистент кафедри технології електрохімічних виробництв ХТФ Дмитро Ущаповський став переможцем університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2018". 

Ще будучи студентом 4-го курсу він розпочав наукову роботу за напрямом електрохімічної екстракції міді під керівництвом д.т.н., проф. М.І.Донченко. Паралельно із навчанням студент брав активну участь у науковій роботі кафедри та працював за сумісництвом лаборантом.

Київську політехніку Дмитро закінчив у 2013 р. та отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Технічна електрохімія". Наукові дослідження, які виконував під час написання магістерської дисертації, молодий науковець продовжив уже навчаючись в аспірантурі. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Інтенсифікація процесу електроекстракції міді в комплексній переробці оксидної руди з отриманням високоліквідних продуктів" було подано до захисту у строки навчання в аспірантурі та захищено 31.05.2017 р.  Науковий керівник – завідувач кафедри ТЕХВ проф. Ольга Володимирівна Лінючева.

У 2016 р. дослідник, разом із д.т.н. О.В.Лінючевою та к.х.н. М.В.Биком, пройшов стажування на австрійській фірмі Collini (Хоенемс, Австрія), де працює чимало випускників кафедри ТЕХВ. У рамках цього візиту відбувся успішний захист міжнародного гранту, керівником якого була д.т.н. О.В.Лінючева, а одним з виконавців – Д.Ю.Ущаповський.

З 2016 року Дмитро Юрійович працює асистентом кафедри технології електрохімічних виробництв. Він проводить заняття з дисциплін "Гальванопластика" і "Технологія нанесення неметалевих покриттів та виробництво плат друкованого монтажу", відповідає на кафедрі за організацію практики студентів.

Науковець має близько 50 наукових публікацій, з яких 10 статей у фахових виданнях та таких, що входять до наукометричної бази Scopus. Отримав 3 патенти на корисну модель. Результати наукової роботи апробовано на численних міжнародних конференціях різного рівня.

На даний момент Д.Ю.Ущаповський займається науковою роботою за такими напрямами: підвищення корозійної стійкості захисно-декоративних блискучих нікелевих покриттів; вилучення та рекуперація кольорових металів з рідких виробничих відходів способом електроекстракції; утилізація викидів вуглекислого газу з його електрохімічним відновленням до рідких органічних сполук; електрохімічне формування функціональних виробів методом гальванопластики; розробка швидкісних екологічно-безпечних електролітів цинкування для нанесення гальванічних покриттів способом електронатирання.

Напрями його наукових досліджень тісно пов'язані з тематикою роботи студентського гуртка "Прикладна гальванотехніка", головою якого є Д.Ю.Ущаповський.  Його підопічні – студенти кафедри ТЕХВ: Г.Підвашецький (староста), О.Аксьонова, А.Забалуєв, О.Більченко, В.Якубенко, М.Грима, О.Андрійчук, С.Пушкін. Зокрема, Гліб Підвашецький виявив ініціативу у створенні гальванопластичної репродукції герба нашого університету та виготовив полімерну форму. За розробленим спільно з Д.Ю.Ущаповським технологічним процесом було створено репродукцію герба КПІ ім. Ігоря Сікорського у вигляді барельєфа (на фото). Барельєф планується передати в музей КПІ.

Дмитро Ущаповський вдячний наставникам, які сприяли його зростанню як науковця, та висловлює особисту подяку своєму науковому керівнику О.В.Лінючевій за наукове консультування й матеріальну підтримку роботи студентського гуртка "Прикладна гальванотехніка".

Інф. каф. технології електрохімічних виробництв