Сьогодні повсякденне життя і професійну діяльність людей неможливо уявити без використання обчислювальної техніки та інформаційних технологій. Глобалізація світової економіки обумовила потребу в інформаційних системах різного рівня – підприємств, корпорацій, міністерств і відомств, різних організацій, установ та інституцій. Формується інформаційне суспільство.

Програмно-апаратну базу всіх інформаційних процесів складає ІТ-інфраструктура. Тож її ефективність, стабільність функціонування, надійність і відповідність сучасному стану суспільства, економіки, бізнесу є вирішальним чинником прогресу.

На кафедрі автоматики та управління в технічних системах факультету інформатики та обчислювальної техніки вже давно працюють над створенням і впровадженням інформаційних, інформаційно-управляючих та автоматизованих систем у різних галузях економіки України. Зокрема, дослідження спрямовані на створення ІТ-інфраструктури, управління нею та розроблення технологій проектування й реалізації програмних систем для розподіленої ІТ-інфраструктури.

Комплексна робота групи науковців з КПІ ім. Ігоря Сікорського, КНУ ім. Т. Шевченка, НаУКМА й Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова "Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних IT-інфраструктур" була удостоєна Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 р. Серед нагороджених – Сергій Теленик, д.т.н., декан факультету інформатики та обчислювальної техніки та Олександр Ролік, д.т.н., завідувач кафедри автоматики та управління в технічних системах цього факультету. Авторам вдалося на основі запропонованих концепції управління ІТ-інфраструктурою, моделей і методів розробити інформаційну технологію управління ІТ-інфраструктурою корпоративного рівня, в якій підтримання узгодженого рівня послуг здійснюється з одночасним ефективним використанням ресурсів. Зокрема, вийшла друком монографія "Управління корпоративною ІТ- інфраструктурою", де відображено результати наукового пошуку політехніків.

Розроблена інформаційна технологія управління ІТ-інфраструктурою стала основою для створення, впровадження та експлуатації комп'ютеризованих систем управління ІТ-інфраструктурами різного ієрархічного рівня, що використовуються в Міністерстві оборони України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Генеральній прокуратурі України та в інших державних органах, у провідних закладах вищої освіти України та в бізнес-структурах.

За зазначеною тематикою під науковим керівництвом проф. С.Ф.Теленика захищено 5 кандидатських дисертацій і 2 докторські, отримано 2 авторських права на твір, опубліковано 4 монографії, понад 100 наукових робіт. Загальна кількість посилань на публікації автора згідно з базою Google Scholar – 578, h-індекс згідно з базою Google Scholar – 11. За тематикою роботи проф. О.І.Роліком отримано 2 патенти України, авторське право на твір, опубліковано понад 140 наукових робіт та 2 монографії. Загальна кількість посилань на публікації автора згідно з базою Google Scholar – 461, h-індекс згідно з базою Google Scholar – 11.

На думку фахівців, робота є актуальною, оскільки на сьогодні в Україні присутні розрізнені складові ІТ-інфраструктури, але відсутня цілісна модель ІТ-інфраструктури і методологічні засади її створення, управління нею та її використання. Тож проблема формування методології підтримки процесів проектування, управління і використання ІТ-інфраструктури й експериментальна перевірка її працездатності шляхом розробки і впровадження технологій проектування є вельми важливою.

Інф. ФІОТ