Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2018 р. призначено Ігорю Владимирському  – к.т.н., ст. викладачеві кафедри фізики металів ІФФ, який працює в галузі тонкоплівкового матеріалознавства, досліджує закономірності дифузійного формування структури і фазового складу та властивості різноманітних технічно-актуальних новітніх металевих нанорозмірних матеріалів.

Грант молодий науковець отримав на проведення дослідження "Низькотемпературне формування магнітно-градієнтних нанорозмірних матеріалів на основі FePt". Актуальність роботи обумовлюється тим, що нанорозмірні плівки на основі FePt є перспективними матеріалами для створення носіїв магнітного запису інформації з надвисокою щільністю. Вони мають ряд унікальних магнітних властивостей, зокрема, дуже високі значенння магнітної анізотропії і коерцитивної сили. Водночас, для промислового використання цих плівок необхідно вирішити низку фізико-матеріалознавчих задач, наприклад, формування необхідної впорядкованої структури матеріалу за низьких температур обробки. У результаті наукового пошуку дослідник запропонував принципово новий підхід до низькотемпературного формування впорядкованої структури плівок FePt – шляхом контрольованих дифузійних процесів у складних багатошарових плівкових композиціях з додатковими шарами легуючих елементів.

У 2018 р. І.Владимирський  також отримав стипендію Кабінету Міністрів України для підтримки молодих учених, у 2014 р. – грамоту НАН України за кращу наукову роботу серед молодих учених.

Він неодноразово проходив наукові стажування у провідних світових наукових центрах, що працюють у галузі тонкоплівкового матеріалознавства, – на кафедрі фізики твердого тіла Університету м. Дебрецен (Угорщина), на кафедрі фізики поверхні та границь розділів Університету м. Хемнітц (Німеччина), в Національному інституті матеріалознавства м. Цукуба (Японія) та ін. І.Владимирський є співкерівником міжнародного проекту "Холодна гомогенізація шаруватих тонких плівок на основі FePt, індукована дифузійними процесами", який фінансується Німецьким дослідницьким товариством (DFG) і виконується спільно з кафедрою експериментальної фізики Університету м. Аугсбург (Німеччина). 

Загалом у співавторстві опублікував понад 20 наукових статей у фахових журналах, з них 12 – у закордонних журналах з високим імпакт-фактором (Journal of Applied Physics, Journal of Physics D: Applied Physics, Vacuum, Applied Surface Science, Thin Solid Films та ін.), має 4 патенти на корисні моделі. Співавтор монографії "Дифузійне формування нанорозмірних магнітних матеріалів на основі FePt" (І.А. Владимирський, Ю.М. Макогон, С.І. Сидоренко, 2017), співавтор навчального посібника "Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів" (В.В. Холявко, І.А. Владимирський, О.О. Жабинська, 2016).

Нині науковець працює над докторською дисертацією, присвяченою низькотемпературному формуванню нанорозмірних високовпорядкованих феромагнітних матеріалів. Попереду у нього ще багато відкриттів та вагомих результатів. Хай щастить на цьому непростому, але такому цікавому й важливому шляху.

Інф. ІФФ