Тлумачний словник "Прикладна фізика" у 4-х томах

На кафедрі прикладної фізики НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" підготовлено та видано українсько-російсько-англійський тлумачний словник "Прикладна фізика" у 4-х томах загальним обсягом 2903 стор. Укладачі: д.т.н., проф. каф. прикладної фізики О.Т.Богорош (керівник проекту), д.т.н., проф. С.О.Воронов, д.т.н., проф. О.Г.Шайко-Шайковський (Чернівецький національний університет), к.т.н., доценти В.З. Маїк і М.Ф.Ясінський (Українська академія друкарства).

Основу словника становить понятійний апарат з великою кількістю термінів з прикладної фізики (понад 35 тисяч слів та словосполучень трьома мовами – українською, російською та англійською), вибраних з монографій, підручників, довідкової та періодичної наукової літератури. Введено й нові терміни, що з'явились в останні роки в ядерній, лазерній фізиці, мікроелектронній техніці, квантовій електроніці тощо.

У словнику значне місце відведено фізичним лексемам, які отримали точніші тлумачення. Сюди увійшли терміни й словосполучення, які з різних причин не були відображені в тлумачних словниках раніше, що особливо важливо під час здійснюваної роботи зі створення державних стандартів України з використання термінів, які становлять основу для розроблення галузевих стандартів, технологічних інструкцій, технічних умов, знаходячи відображення в навчальному процесі під час підготовки спеціалістів, магістрів та учених тощо. До такої термінології віднесено поняття, що органічно увійшли в світову літературу й українську мову, зокрема протягом останнього десятиліття у зв'язку з дослідженнями в галузях кібернетики, інформаційних технологій, нанофізики та електроніки, фізики ядра та високих енергій тощо.

При створенні словника використано спеціалізовані словники, академічні словники Webster, Oxford, Longman, Larousse, словники В.Даля, С.Ожегова тощо, а також "Українсько-англійсько-німецько-російський словник фізичної лексики" В.Козирського та В.Шендеровського (Українська всесвітня координаційна рада. – К.,1996. – 934 с.), що містить близько 30 тис. слів чотирма мовами, але не включає жодного тлумачення терміна.

Словник охоплює терміни та їх тлумачення трьома мовами задля світового спілкування й читання необхідної літератури з тлумаченням відповідних термінів у різних країнах.

Призначений словник студентам та викладачам і розрахований, передусім, на фізиків-науковців, інженерів, які працюють у різних напрямах фізики. Стане він корисним і для астрономів, хіміків, біологів, математиків та широкого загалу читачів: це спроба найповнішого представлення лексичного складу української мови на початку третього тисячоліття. У загальному вигляді охоплена лексика з фізики, що функціонує протягом XVI-XXІ століть.

Словник не має аналогів у світі.

Укладачі, які працювали над словником з 1992 року, щиро вдячні рецензентам – завідувачу кафедри загальної та теоретичної фізики КПІ ім. Ігоря Сікорського, академіку НАН України, д.ф.-м.н., проф. В.М.Локтєву, чл.-кор. НАН України Ю.М.Ковалю і д.т.н., проф. О.А.Шматку.

С.О.Воронов, д.т.н., проф., зав. кафедри прикладної фізики