Фізико-технічний інститут

Фізико-технічний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Контактна інформація:
Адреса ФТІ: просп. Перемоги, 37, корпус 1, поверх 3, кім. 308-1, 03056, Київ, Україна, кафедри - корпус №11

Телефони для довiдок: +380 44 236 7098, +380 44 204 9876
E-mail: novi[at]pti.kpi.ua
URL:
Довузівська підготовка:
Голова Вченої ради – науковий керівник інституту: проф. Новiков Олексiй Миколайович
В.о.директора ФТІ: Літвинова Тетяна Василівна
День факультету: 14 лютого

Підрозділи Фізико-технічного інституту

Логотип ФТІФiзико-технiчний iнститут (ФТI), навчально-науковий пiдроздiл КПІ ім. Ігоря Сікорського, засновано у 1995 роцi з iнiцiативи та при активнiй участi вiдомих вчених України на чолi з академіком Б.Є. Патоном i академіком М.З. Згуровським та широких кiл освiтянської громадськостi з метою впровадження фiзтехiвської системи освiти в Українi.

В умовах ринкової економіки, прискореного розвитку наукоємних технологій зростає попит на фахівців широкого профілю, здатних швидко змінювати характер професійної діяльності, переоцінювати накопичений досвід, аналізувати свої можливості, набувати нових знань із використанням сучасних інформаційних технологій. Фізико-технічний інститут готує фахівців, що забезпечують технологічну незалежність та інформаційну безпеку України.

Підготовка фахівців такого профілю в провідних країнах світу проводиться за фізтехівською системою, запровадженою в Політехнічній школі в Парижі та реалізованою в Каліфорнійському й Массачусетському технологічних інститутах. Основні принципи фізтехівської системи освіти: глибока підготовка з фундаментальних наук і одночасно високий рівень математичної та фізичної освіти, а також підготовка з іноземних мов у підвищеному обсязі й поєднання широкої загальнонаукової освіти в кращих університетських традиціях з вузькою спеціалізацією та отриманням практичних навичок роботи в базових інститутах.

Протягом навчання студенти інституту отримують освіту на рівні кращих університетів світу, про що свідчать неодноразові перемоги на міжнародних студентських олімпіадах у Лондоні, Будапешті, Тегерані, Празі, Варшаві, Бухаресті, Мюнхені.

Випускники ФТІ працюють в установах НАН України, органах державної влади України, установах і компаніях державної та недержавної форм власності, де основними вимогами до співробітників є високий інтелект, глибокі знання, здатність працювати в умовах жорсткої інтелектуальної конкуренції.

Спеціальності та групи спеціалізацій ФТІ

 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали ДП
  • ** Високі фізичні технології
  • ** Фізика живих систем
  • ** Фізика новітніх джерел енергії
 • 113 Прикладна математика IT
  • ** Математичні методи криптографічного захисту інформації
  • ** Математичні методи комп'ютерного моделювання
 • 125 Кібербезпека IT
  • ** Системи і технології кібербезпеки
  • ** Математичні методи кібербезпеки
  • ** Системи технічного захисту інформації

ДП – спеціальності, на які поширюються додаткові бали СДП і враховується галузевий коефіцієнт.
МС – здійснюється набір на базі ОКР «молодший спеціаліст»
** спеціалізації

Друга освіта, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї в ФТІ

 • Спеціальність: "Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах"

  Форма навчання: заочна

  Термін навчання: 2 роки

Необхідні умови: вища або незакінчена вища освіта зі спорідненої спеціальності

В Навчальному центрi перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв в галузi iнформацiйної безпеки ФТI здiйснюється пiдготовка за навчальними напрямами: органiзацiя захисту iнформацiї в комп'ютерних системах; органiзацiя захисту мовної iнформацiї та iнформацiї в телекомунiкацiйних мережах i системах зв'язку; основи технiчного захисту iнформацiї.

Фiзико-технiчний iнститут активно спiвпрацює з iнститутами Нацiональної академiї наук України, Департаментом iнформатизацiї НБУ, Департаментом спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї СБУ, представництвами корпорацiй Microsoft, Nortel Networks, Sun Microsystems в Українi та рядом установ i компанiй державної та недержавної форм власностi.

До складу ФТІ входять комплекс навчальних лабораторій з фізики, навчальні лабораторії комп’ютерних технологій, навчальний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі інформаційної безпеки, конструкторське бюро “Шторм” та науково-дослідний центр “Акустика”.