У сучасному світі знання змінюються швидше, ніж змінюються покоління. Неможливо отримати освіту один раз і назавжди. Старі професії відживають, народжуються нові перспективні спеціальності. Життя вимагає від фахівців постійно модифікувати свої знання та вміння, підвищувати рівень своєї фаховості, набувати нових знань та компетенцій, опановувати сучасні технології та інформаційний простір. Тобто, виникає потреба навчання упродовж усього життя.

Одним із напрямів діяльності НТУУ «КПІ» є розгалужена система післядипломної освіти. Рік тому створено новий структурний підрозділ – Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти». Про роботу Інституту розмовляємо з його директором к.т.н. І.Г.Малюковою.

– Інно Геннадіївно, як виник Інститут післядипломної освіти (ІПО)?

– НМК «Інститут післядипломної освіти» об’єднав два інститути – Український інститут інформаційних технологій в освіті та Інститут перепідготовки і підвищення кваліфікації, а також три навчальних центри – Центр підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів Мінпаливенерго, Навчальний мовний центр «КПІ-Тауер» і Навчальний науковий центр «КПІ-Міранда».

– Будь ласка, кілька слів про основні завдання ІПО та напрями післядипломної освіти.

– Основне завдання НМК «Інститут післядипломної освіти» – це управління системою післядипломної освіти НТУУ «КПІ» для надання якісних освітніх послуг за широким спектром навчальних програм з урахуванням попиту сучасної економіки, ринку праці, потреб суспільства у знаннях та забезпечення неперервної освіти.

НМК «ІПО» забезпечує післядипломну освіту в НТУУ «КПІ» за такими напрямами: перепідготовка (друга вища освіта); підвищення кваліфікації фахівців; підвищення кваліфікації викладачів університетів і шкільних учителів; семінари та тренінги; дистанційне навчання.

– Як ІПО співпрацює з підрозділами Київської політехніки?

– Інститут післядипломної освіти реалізує свої завдання у тісній взаємодії з кафедрами, факультетами та інститутами НТУУ «КПІ» в обміні інформаційними ресурсами, розробленні навчально-методичної документації, навчальних планів та програм післядипломної освіти, забезпеченні навчального процесу фаховими викладачами, підготовці підручників, навчальних посібників, наукової та методичної літератури, розробленні дистанційних курсів, електронних підручників, тестів, віртуальних лабораторій, участі в акредитації та ліцензуванні спеціальностей університету тощо.

– Розкажіть, будь ласка, про переваги системи післядипломної освіти, що діє в НТУУ «КПІ».

Логотип ІПО– НМК «ІПО» забезпечує післядипломну освіту за всіма напрямами та спеціальностями НТУУ «КПІ», використовуючи багатий досвід та освітні можливості університету. Навчання проводять досвідчені викладачі університету, а також висококваліфіковані фахівці різних галузей економіки та соціальної сфери України. ІПО застосовує в навчальній діяльності нові педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології, надає доступ до власних веб-ресурсів навчальних дисциплін, забезпечує розроблення та впровадження корпоративних навчальних програм підвищення кваліфікації з урахуванням потреб підприємств, організацій та компаній. Після закінчення навчання за програмами перепідготовки випускники отримують диплом про вищу освіту державного зразка, випускникам курсів підвищення кваліфікації видається свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

– Якщо можна, охарактеризуйте названі вище напрями діяльності ІПО.

Перепідготовка (друга вища освіта). Здійснюється за акредитованими напрямами та спеціальностями НТУУ «КПІ» у таких сферах: технічні науки; комп’ютерні науки; економічні науки; гуманітарні науки; педагогіка вищої школи.

Навчання триває 2-4 роки. Сьогодні перепідготовка здійснюється з 23 спеціальностей, навчання за якими провадять 20 випускових кафедр. Прийом на 2009/2010 н.р. здійснено за такими спеціальностями: «Економіка підприємства» (кафедра економіки і підприємництва); «Маркетинг» (кафедра промислового маркетингу); «Економічна кібернетика» (кафедра математичного моделювання економічних систем); «Міжнародна економіка» (кафедра міжнародної економіки); «Адміністративний менеджмент» (кафедра філософії); «Правознавство» (ФСП); «Педагогіка вищої школи» (ФСП); «Управління навчальним закладом» (ФСП); «Переклад» (кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови); «Інформаційна безпека» (кафедра інформаційної безпеки).

Підвищення кваліфікації. Протягом 2008/2009 н. р. підвищення кваліфікації за програмою «Сучасні інформаційні технології» пройшли 509 слухачів з числа науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ». Шістдесят дев’ять керівників підрозділів пройшли навчання за програмами «Комп’ютерна грамотність керівника + Управління підрозділом університету» та «Комп’ютерна компетентність керівника + Управління підрозділом університету».

Торік уперше розпочалися заняття з ділової англійської мови для змішаних груп – керівників підрозділів та науково-педагогічних працівників за програмами початкового та середнього рівнів. Усього їх пройшли 115 осіб.

Центр підвищення кваліфікації Мінпаливенерго НТУУ «КПІ» проводить навчання за програмами підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів енергетичних підприємств і організацій та спеціалістів-енергетиків промислових підприємств.

Семінари та тренінги. ІПО забезпечує організацію, адміністрування та проведення короткострокових курсів підвищення кваліфікації, термін навчання за якими становить менше 72 годин. Заняття проводяться в просторих навчальних приміщеннях з необхідним технічним та технологічним обладнанням. Націленість таких занять суто практична, тому навчання здійснюється викладачами та фахівцями-практиками з використанням тренінгових технологій.

Дистанційне навчання. НМК «ІПО» забезпечує широке використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для вдосконалення навчального процесу післядипломної освіти: розроблення і супровід інформаційних ресурсів навчального процесу; організація та забезпечення дистанційного навчання; розроблення і впровадження нових методик дистанційного навчання та комп’ютерного тестування; розроблення веб-сайтів та веб-порталів.

НМК «Інститут післядипломної освіти» надає професійні освітні послуги з дистанційного навчання, яке використовує комп’ютерні навчальні програми та передбачає поєднання самостійного засвоювання матеріалу курсу й активної on-line взаємодії з викладачем. Банк веб-ресурсів інституту містить велику кількість дистанційних курсів за різними напрямами знань: інформаційні технології; економічні дисципліни; технічні дисципліни; гуманітарні дисципліни; фундаментальні науки; іноземні мови.

Навчання за дистанційними програмами триває 2-3 місяці. Перевірка ступеня засвоєння матеріалу здійснюється за допомогою системи тестування та інших контрольних заходів.

Докладнішу інформацію можна отримати на сайті nmk-ipo.org.

– І на закінчення трохи про перспективи розвитку системи післядипломної освіти НТУУ «КПІ».

– Прагнемо до реалізації таких завдань: удосконалення та розширення спектру навчальних програм; ініціювання подальшого вдосконалення нормативно-правової бази; максимальне використання потенціалу освітніх можливостей та посилення взаємодії з підрозділами НТУУ «КПІ»; широке впровадження ІКТ у систему післядипломної освіти; налагодження й розвиток зв’язків із підприємствами, організаціями та компаніями для інтеграції зусиль у забезпеченні післядипломної освіти; подальша наукова, науково-методична та науково-навчальна діяльність; налагодження та розвиток міжнародних зв’язків для впровадження позитивного досвіду, спільних проектів.

Підготувала Н.Вдовенко