Як повідомлялося у попередньому номері нашої газети, в НТУУ «КПІ» здійснюється процедура ліцензування підготовки магістрів зі спеціальності 8.000002 «Інтелектуальна власність».

Передбачається, що ця освітня діяльність буде здійснюватись на кафедрі конструювання верстатів і машин механіко-машинобудівного інституту нашого університету.

Упродовж усіх 70 років свого існування основним науковим напрямком кафедри було створення нових конструкцій деталей, вузлів та металорізальних верстатів у цілому. Тому питанням охорони своїх конструкторських розробок у вигляді винаходів на кафедрі завжди приділялося багато уваги. За час існування кафедри її співробітники стали авторами близько тисячі винаходів, значну частину яких було впроваджено у виробництво.

Це не могло не знайти свого відображення і в навчальному процесі, який здійснює кафедра, готуючи інженерів-конструкторів. Так, з середини 80-х років з ініціативи д.т.н., професора, заслуженого винахідника України Ю.М. Кузнєцова в межах навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень та технічної творчості» почали вивчатися питання правової охорони конструкторських рішень. Завдяки цьому студенти часто захищали дипломні проекти, в яких конструкторські рішення були захищені авторськими свідоцтвами СРСР, а пізніше – патентами України.

Коли в 1997 році в НТУУ «КПІ» в межах підготовки магістрів усіх спеціальностей було заплановано дисципліну, пов'язану з питаннями інтелектуальної власності, то кафедра, на підставі набутого досвіду, виграла конкурс і отримала право на її викладання. Враховуючи те, що основний контингент студентів магістратури університету – це студенти технічних спеціальностей, у цій дисципліні значне місце приділялося охороні винаходів як одному з найбільш розповсюджених об'єктів охорони конструкторських і технологічних рішень. При цьому слід мати на увазі, що крім питань охорони прав на винаходи, розглядаються і питання створення інноваційних рішень, які б були патентоздатні, і питання комерціалізації прав. Тому, пам'ятаючи про те, що слово «патент» в Паризькій конвенції вживається як синонім слова «винахід», дисципліна і отримала назву «Патентознавство» (російською – «Изобретениеведение»), а згодом і сучасну назву «Патентознавство та авторське право».

Нині цю дисципліну щорічно вивчають близько 800 студентів під керівництвом 7 викладачів кафедри.

Цілком природно, що коли в НТУУ «КПІ» було прийнято рішення про підготовку фахівців зі спеціальності «Інтелектуальна власність», то здійснення цієї підготовки було доручено кафедрі конструювання верстатів і машин.

На сьогодні кафедра здійснила п'ять випусків спеціалістів (див. діаграму), які успішно працюють не лише на виробництві, але й у ДП «Інтелзахист», в «Українському центрі інноватики і патентно-інформаційних послуг», департаменті науки і інноватики НТУУ «КПІ», ТОВ «Міжнародна патентно-юридична фірма «ДІЛ КОНСАЛТ», ВАТ «УкрТЕЛЕКОМ» та інших.

З вересня 2005 року кафедра почала викладання дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів усіх спеціальностей НТУУ «КПІ». В цьому навчальному році цю дисципліну буде вивчати близько 5,5 тисячі студентів, а для її викладання задіяно 9 викладачів кафедри.

Викладачі кафедри не обмежуються тільки педагогічною діяльністю в цій сфері. За останні роки ними було опубліковано понад 80 наукових та науково-методичних праць у сфері інтелектуальної власності, зокрема більш ніж 10 підручників, навчальних посібників, монографій.

Накопичений досвід дає підстави сподіватись, що колектив кафедри успішно впорається з новим видом діяльності – підготовкою магістрів з інтелектуальної власності, яка буде здійснюватись відповідно до затвердженого МОН України галузевого стандарту вищої освіти «Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.000002 «Інтелектуальна власність» кваліфікації 2419.2 «Професіонал з інтелектуальної власності», в якому наведено зміст умінь, назви змістових модулів та «Положення про магістратуру НТУУ «КПІ». Зазначений стандарт освіти передбачає можливість введення в навчальний план низки дисциплін за вибором вищого навчального закладу.

Користуючись такою можливістю, кафедра планує провадити підготовку магістрів, базуючись на оригінальній концепції підготовки фахівців, що була прийнята в НТУУ «КПІ» ще в 1997 році. Підготовка магістрів з інтелектуальної власності має здійснюватись для осіб, які мають попередню освіту – диплом бакалавра або спеціаліста з будь-якої спеціальності . Такі фахівці можуть на сучасному рівні створювати об'єкти інтелектуальної власності, зокрема, у сфері виробництва, та захищати свої права на них, грамотно здійснювати комерціалізацію цих об'єктів тощо.

Така концепція виправдовує себе в першу чергу стосовно малого та середнього бізнесу, бо дозволить підприємству в особі випускника кафедри конструювання верстатів та машин механіко-машинобудівного інституту зі спеціальності «Інтелектуальна власність» мати інженера-дослідника, який здатний конструювати обладнання за допомогою сучасних комп'ютерних методів проектування, здійснювати технічну підготовку виробництва, організовувати виробництво, передбачати заходи з охорони праці та навколишнього середовища та фахівця, що може виконувати функції щодо виявлення охороноздатності об'єктів, оцінювати вартість передачі прав, проводити патентні дослідження, готувати матеріали заявок на отримання патентів та свідоцтв тощо.

Вітчизняний бізнес стикається з низкою проблем у сфері інтелектуальної власності. Досить часто виникають ситуації, коли створений, але не захищений належним чином об'єкт інтелектуальної власності стає легкою здобиччю конкурентів його творця, що може призвести до втрати останнім позицій на ринку (конкурент не витрачався на дослідження, конструювання, виробництво та інше). Інколи має місце продаж прав на використання створеного за неадекватно низькою чи високою вартістю. А чи слід згадувати про збитки, яких може зазнати підприємство, коли воно вже налагодило виробництво певної продукції, але змушене призупинити його через випадкове порушення майнових прав іншої особи на об'єкт інтелектуальної власності.

Вирішення деяких із зазначених проблем потребує залучення юристів, які спеціалізуються на захисті прав інтелектуальної власності, патентних повірених, представників патентно-інформаційних центрів, але цілу низку завдань доцільніше вирішувати фахівцеві, який має технічну освіту і поглиблені знання зі специфічних правових питань, що стосуються сфери інтелектуальної власності. Бажано, щоб він міг не лише скористатися нормами права інтелектуальної власності, а й творчо дослідити практику використання цих норм і узагальнити існуючий досвід. Магістр з інтелектуальної власності повинен, згідно з концепцією КПІ, також вміти здійснювати прогнозування розвитку технічної ідеї або виробу, ґрунтуючись на результатах інформаційно-патентних та маркетингових досліджень ринку пропозицій і попиту стосовно конкретних об'єктів.

Сподіваємося, що підготовка магістрів з інтелектуальної власності, здатних визначати перспективний напрямок науково-технічних розробок, створювати інноваційний продукт, обирати політику його комерціалізації та охорони прав як об'єкта інтелектуальної власності, сприятиме інноваційному розвитку нашого суспільства в цілому.

С.В.Чікін, заст. зав. кафедри КВМ к.т.н., доцент; І.І.Верба, вчений секретар кафедри к.т.н., доцент