Кафедра менеджменту ФММ: шлях до успіху

Кафедра менеджменту факультету менеджменту та маркетингу, одна з найбільших та найуспішніших кафедр КПІ ім. Ігоря Сікорського, є ровесницею незалежності нашої країни та разом з нею справляє в цьому році тридцятирічний ювілей.

Історія кафедри бере початок з 1988 р., коли у складі тодішнього Київського ордена Леніна політехнічного інституту ім. 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції була заснована кафедра управління виробництвом. Тоді кафедра стала першою в Україні, що здійснювала підготовку управлінців виробничими процесами. Ідея її створення була зумовлена появою у вітчизняній економіці нових викликів, що вимагали посилення економічно-управлінської складової освіти студентів інженерних факультетів та підготовки управлінців нового типу та стилю мислення, якої на той час жоден виш не здійснював. Перші роки від свого заснування кафедра готувала фахівців у форматі другої вищої освіти: спочатку в більш вузькому контексті – управлінців на виробництві, а потім, відповідно до запитів часу, – менеджерів.

Надихнувшись першими успіхами, з вересня 1991 р. кафедра почала готувати студентів денної форми навчання за основною спеціальністю "Менеджмент". Запровадження підготовки фахівців принципово нової спеціальності відізвалося гучним відлунням та привернуло увагу громадськості, адже ця подія збіглася з початком становлення незалежності нашої держави та певною мірою її символізувала. Її діяльність широко висвітлювалась у засобах масової інформації, кафедру відвідували представники західних та вітчизняних університетів, керівники підприємств та новостворених корпорацій, які покладали великі надії на здобувачів, а самі студенти відчували себе передвісниками та першими лідерами нового ринкового етапу розвитку економіки країни. В одному зі ЗМІ здобувачів нової спеціальності назвали "майбутньою елітою нашого суспільства", і треба сказати, що випускники кафедри повністю виправдали покладені на них надії. Сьогодні серед випускників – керівники промислових підприємств та організацій, топменеджери міжнародних корпорацій та успішні підприємці, професори українських та зарубіжних університетів, міністри та інші державні високопосадовці, які мали безпосередній вплив на формування та розвиток ринкових відносин в Україні.

На кафедрі приділяють величезну увагу забезпеченню належного рівня якості освіти здобувачів, адже менеджмент більше, ніж інші спеціальності є залежним від змін зовнішнього ринкового середовища та повинен відповідати його запитам. При розробленні програм підготовки фахівців враховується досвід реалізації подібних програм провідними вітчизняними та зарубіжними закладами вищої освіти, а також побажання роботодавців, випускників і студентів, що визначаються за результатами опитування.

Фахівці, які стояли біля витоків кафедри, дали поштовх розвитку науково-освітньої школи менеджменту в Україні. Серед них – перший завідувач кафедри професор В.Д.Нємцов, професорки Л.Є.Довгань та Л.Г.Смоляр. Їх естафету підхопили випускники кафедри, які окрім дипломів про вищу освіту здобули в рідній альма-матер дипломи кандидатів та докторів наук і примножують здобутки кафедри своєю завзятістю, професіоналізмом та креативністю.

Заснування кафедри започаткувало створення в КПІ факультету менеджменту та маркетингу, який на сьогодні охоплює шість кафедр. На базі кафедри працювала перша навчально-методична комісія з менеджменту, що тривалий час здійснювала акредитацію закладів вищої освіти за цією спеціальністю.

З 2011 р. кафедру очолює д.е.н., професорка В.В.Дергачова. За роки існування кафедрою сформовано надзвичайно потужний науково-педагогічний потенціал – на сьогодні всі її викладачі мають науковий ступінь, штат включає 4 докторів економічних наук та 26 кандидатів. Більшість із викладачів – 3 доктори та 18 кандидатів – є випускниками кафедри різних років.

 Тривалий час кафедра готувала менеджерів організацій, зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності. З 2016 р., відповідно до вимог освітньої реформи та запитів ринку праці, підготовка здобувачів вищої освіти здійснювалась за чотирма освітніми програмами: "Менеджмент і бізнес-адміністрування", "Менеджмент міжнародного бізнесу", "Менеджмент інвестицій та інновацій" та "Логістика".

Подальший розвиток кафедри на засадах студентоцентрованого підходу обумовив рішення уніфікувати нормативну складову підготовки сучасних управлінців за однією освітньою програмою "Менеджмент і бізнес-адміністрування" з одночасним розширенням набору вибіркових компонент, у межах яких студенти мають можливість сформувати власну освітню траєкторію. Студентам запропонована як широка варіативність вибору дисциплін, так і спеціалізовані сертифікатні програми, опанування яких засвідчується відповідними сертифікатами, які студент може отримати разом із дипломом.

Сьогодні на кафедрі проходять підготовку понад 1100 студентів. Тільки у 2020 р. до лав студентів кафедри менеджменту долучились 230 студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 59 студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання за спеціальністю 073 "Менеджмент".

Минулий 2020 р. був дуже незвичним. Виклики, які постали перед більшістю країн світу та торкнулися усіх сфер діяльності, вимагали запровадження принципово нових форм організації діяльності. Науково-педагогічні колективи вишів повинні були вжити швидких, але зважених дій для забезпечення якісного навчального процесу в нових – дистанційних – умовах. За цей час викладачами кафедри підготовлено 95 дистанційних курсів. За відгуками студентів уже можна судити про те, що ми подолали цей виклик успішно. Крім того, відбулося поглиблення власних знань та навичок викладачів у сфері інформаційних технологій, зокрема щодо використання можливостей платформ дистанційного навчання та засобів онлайн-комунікації.

Не стали на заваді дистанційні умови і науково-дослідній діяльності викладачів і студентів кафедри. Продовжувалась робота над науковими ініціативними темами: "Управління економічним забезпеченням міжнародних форм бізнесу і підприємництва на основі принципів сталого розвитку та економічної безпеки" (керівник – проф. В.В.Дергачова), "Удосконалення процесів управління логістичними системами українських підприємств в умовах інтеграції у світову економіку" (керівник – доц. І.С.Луценко), "Управління розвитком інноваційного підприємництва в умовах неоіндустріальної економіки" (керівник – доц. М.О.Кравченко). А зустрічі в рамках діяльності наукових гуртків для студентів, яких на кафедрі відкрито аж три – "Управління талантами менеджерів" (керівник – доц. М.В.Шкробот), "Зовнішньоекономічна діяльність підприємств" (керівник – проф. А.Р.Дунська), "Логістичний менеджмент" (керівник – доц. І.С.Луценко) – набули нової форми та якості з використанням можливостей зум-конференцій і численними запрошеними спікерами. 18 квітня 2020 р. проведено в онлайн-режимі Міжнародну науково-практичну конференцію "Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи". За рік колективом кафедри було опубліковано більше ніж 90 наукових статей, понад 120 тез доповідей на конференціях, більше ніж 130 публікацій зі студентами, видано 22 навчальних посібники.

Міжнародна діяльність кафедри у 2020 р. продовжила свої кроки до розширення: 11 викладачів кафедри пройшли міжнародні стажування та було укладено меморандум про співробітництво із Університетом Харран (Турецька Республіка), яким передбачена спільна дослідницька діяльність. Завершився трирічний міжнародний спільний проєкт "European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine" між КПІ ім. Ігоря Сікорського та EACEA (Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, що фінансувався за підтримки Програми Erasmus+ Європейського Союзу відповідно до умов отриманого гранту Jean Monnet Fund) за участю викладачів кафедри менеджменту, який, сподіваємося, поклав початок нашому новому напряму наукової та міжнародної діяльності.

Можна ще багато говорити про здобутки, які приніс минулий рік – про те, чого ми досягли, зрозуміли та усвідомили, чого навчилися. Підсумок спільної злагодженої колективної роботи кафедри, у якій нам сприяє та допомагає керівництво ФММ, керівництво КПІ ім. Ігоря Сікорського і в яку кожен з нас додає свої індивідуальні підходи та погляди, демонструє невпинне прагнення кафедри до розвитку та вдосконалення. Сподіваємося не зупинятися на досягнутому, продовжувати освоювати нові горизонти та започатковувати нові напрями діяльності.

К.О.Кузнєцова, к.е.н., доц.,
М.О.Кравченко, д.е.н., проф.