У 2020 році наш університет зустрівся з низкою викликів, пов'язаних, передусім, з пандемією COVID-19. Це вимагало від нас внесення суттєвих змін у нашу роботу, зокрема переведення навчального процесу в дистанційний режим. У березні минулого року ми почали вживати термінових заходів, щоб це пройшло безболісно, без зриву освітнього процесу, і, водночас, зі збереженням якості навчання. У зв'язку з цим довелося вирішувати й низку завдань, пов'язаних з інформатизацією, необхідністю автоматизації адміністрування освітнього процесу, забезпечення відповідного технічного супроводу управлінської діяльності, ширшого впровадження електронного документообігу тощо.

Анатолій Мельниченко До того ж, рік у рік підвищується конкуренція між закладами вищої освіти. Це відображається як у рейтингах університетів, так і в інформаційному просторі. Тому перед КПІ постало завдання щодо необхідності як поліпшення й піднесення наших позицій у міжнародних і внутрішніх рейтингах, так і забезпечення якості освітнього процесу – основної запоруки гарної академічної репутації університету, яка є складовою міжнародних рейтингів. А ще, поліпшення  інформаційної взаємодії зі стейкхолдерами, зокрема й з абітурієнтами.

Певним викликом для нас став і початок акредитації освітніх програм за новими правилами. Наші підрозділи вона збагатила новим і, водночас, повчальним досвідом роботи. Причому навіть тут існують певні колізії – скажімо, під час підготовки до акредитації програм за рівнем "доктор філософії" ми зіткнулися з тим, що акредитувати їх потрібно, але затверджених стандартів вищої освіти за цим рівнем в Україні немає. Тож акредитація має здійснюватися на основі проєктів таких стандартів.

Водночас, сам освітній процес і розвиток вищої освіти вимагає формування освітніх програм з урахуванням світових і національних тенденцій економіки. Світ сьогодні виходить на новий щабель, на так званий "суперцикл", що відповідає шостому технологічному укладу за класифікацією Миколи Кондратьєва. Звичайно, цей уклад передбачає суттєві зміни в економіці, промисловості, появу нових суспільних відносин і нових галузей. На ці нові виклики система підготовки фахівців мусить адекватно реагувати. Критично важливо, щоб наші освітні програми були конкурентоспроможними як на національному, так і на міжнародному ринках освітніх послуг. Головними імперативами для КПІ ім. Ігоря Сікорського тут є врахування тенденцій і сценаріїв розвитку глобальної економіки та забезпечення врахування запитів ринку праці, а також збереження напрацьованого в нас потенціалу науково-педагогічних шкіл. Це наші традиції фундаментальності, поєднання освітньої та наукової діяльності, а також – підтримки інноваційності.

Слід ще нагадати, що торік у структурі департаменту відбулися організаційні зміни (слайд 1). На додачу до традиційних підрозділів проректору з навчальної роботи були підпорядковані ще Конструкторське бюро інформаційних систем (КБ ІС) та НТО "КПІ-Телеком". А ще був створений Координаційний центр освітніх програм у сфері національної безпеки та оборони, завданням якого є координація діяльності підрозділів університету в підготовці фахівців за відповідними напрямами і спеціальностями.

Оновлення нормативної бази

Одним із ключових наших завдань була підготовка нової нормативної бази. Зокрема, ухвалено новий, ключовий для освітнього процесу документ "Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського", розроблено та впроваджено "Положення про індивідуальний навчальний план", "Положення про сертифікатні програми", "Положення про реалізацію права на вибір навчальних дисциплін". Модернізовано підхід до інформаційного забезпечення навчальних дисциплін для задоволення потреб як викладачів, так і студентів.

Для врахування всіх складових якісного проєктування освітніх програм у  2020 році було розроблено "Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд ОП". Це положення визначає процедури та механізми всіх етапів ОП від проєктування до затвердження ОП, а також визначає відповідальних за ці етапи. Освітня програма подібна до живого організму, який розвивається та змінюється, тому в цьому положенні значене місце приділено питанням моніторингу та перегляду ОП. Варто зауважити, що наявністю такого документа цікавляться під час кожної акредитаційної процедури.

Освітній процес у дистанційному режимі

На вимогу часу було розроблено "Положення про дистанційне навчання" та "Регламенти роботи в дистанційному режимі". Серед питань, які врегульовує зазначене положення, – забезпечення освітнього процесу в дистанційному режимі засобами платформи "Сікорський"; реалізація  креативних підходів до здобуття вищої освіти здобувачами освіти і науково-педагогічними працівниками; вимоги до дистанційних курсів; забезпечення індивідуальної траєкторії навчання тощо. "Регламенти семестрового контролю та атестації" – використання  технологій дистанційного навчання, відображення результатів поточного контролю та сесії в "Електронному кампусі", забезпечення надійної ідентифікації, аудіо- та відеозапис контрольного заходу та інше.

Організація освітнього процесу в дистанційному режимі змусила нас більше уваги приділити програмному забезпеченню. Університет надав факультетам можливість самим обрати ті чи інші ресурси, що їх може надати  наша платформа "Сікорський" (вона побудована на Google Workspace та платформі Moodle), а також використовувати інші ресурси і платформи, зокрема ZOOM,  Webex тощо (слайд 2).

Платформа "Сікорський" протягом року наповнювалася, і сьогодні ми вже маємо оновлений сайт, який дозволяє структурувати побудовані на Google Workspace курси. Ця робота здійснюється системно. Звичайно, є підрозділи, де вона проводиться успішніше, і є ті, що відстають. Але вона триває, і нині ми вже маємо декілька тисяч курсів, зроблених на Google Workspace та на платформі Moodle. Понад те, університет посилив роботу щодо надання програмних можливостей  і залучив ті програмні продукти, які ми маємо за відповідними угодами з партнерами. Це ліцензійні програмні продукти: Office 365, Proto Labs, Microsoft Azure та інші. До того ж, торік було підписано угоду про використання дуже потужного програмного продукту для інженерних завдань Solidworks – ми отримали понад 2000 ліцензій.

Менеджмент освітніх програм

Головним для нас завданням було і є управління у сфері освітніх програм, які реалізуються в нашому університеті, а їх понад 300. Вони модифікуються,  модернізуються.

Цикл розвитку освітньої програми завершується її зовнішньою акредитацією. Проте зовнішня акредитація – то вже завершення роботи з розвитку освітньої програми, яка забезпечується трьома попередніми етапами (слайд 3). Першим є започаткування програми, коли проєктні групи та НМК університету із залученням стейкхолдерів запроваджують ОП,  другим – її реалізація, коли кафедри за підтримки ДООП та ДНВР здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти відповідно до "Положення про організацію освітнього процесу", і третім – щорічне проведення самоаналізу кафедр (внутрішня акредитація) з метою забезпечення якості освітнього процесу та підготовки до зовнішньої акредитації.

У 2020 році розпочався процес зовнішньої акредитації освітніх програм через НАЗЯВО. Всього протягом року успішно пройшли акредитацію 15 програм першого та другого рівнів. Одна з них визнана зразковою.

Факультети почали не тільки використовувати накопичений досвід і власні напрацювання, не лише враховувати напрацювання проєктних груп і стандарти вищої освіти та можливості ресурсної бази, але й дослухатися до думки студентів, враховувати відгуки роботодавців і спиратися в роботі на документи, розроблені відповідно до ухваленої торік Стратегії розвитку нашого університету на 2020-2025 рр.  Набутий досвід засвідчив, що зовнішня акредитація є дуже важливою справою, яка при повному її завершенні приведе до  суттєвого вдосконалення нашої роботи і до її очищення від застарілих  складових.

Ті алгоритми, які були нами передбачені, сьогодні для всіх підрозділів уже стали буденними. Навчальні дисципліни, які входять до загальноуніверситетського і фахових каталогів, відображають специфіку та унікальність тих або інших програм, що, своєю чергою, реалізується в навчальних планах і освітній діяльності. Окремі  моменти, які є традиційними для нашого університету, відображені в загальних частинах наших планів, в університетських каталогах і довідниках навчальних дисциплін.  Зрозуміло, що наша робота передбачає типову структуризацію освітніх програм з урахуванням вимог стандартів вищої освіти, проте в окремих випадках ми завжди йдемо назустріч підрозділам, які мають змогу змінити окремі складові структури програм і навчальних планів.

Окремо варто згадати сертифікатні програми. Рік тому ми розробили і запровадили "Положення про сертифікатні програми", і вже навесні ухвалили 6 таких програм – для факультету менеджменту та маркетингу, Інституту  прикладного системного аналізу та факультету соціології і права. Цього року вже затверджено 7 сертифікатних програм для інших факультетів, а до навчально-методичного відділу надано ще низку сертифікатних програм, які реалізовуватимуться в підрозділах. Загалом з наступного року ми матимемо до 25-30 сертифікатних програм.

Вибірковість дисциплін

Важливим складником нашої роботи є забезпечення трансформації вибірковості дисциплін. Ще торік вибір здійснювався за ЗУ-каталогом в "Електронному кампусі" і за Ф-каталогом за різними обраними факультетами системами – паперовим анкетуванням, використанням гугл-форм, власними системами вибору. Сьогодні все це вже відбувається в "Кампусі", і це дозволятиме формувати міжкафедральні та міжфакультетські навчальні групи й реалізовувати сертифікатні програми.

Дуальна освіта

Торік у нас було ухвалено нове "Положення про дуальну освіту". Проте  навчання на цією моделлю або з використанням її елементів у нашому університеті було розпочато значно раніше. Внесення норм про здійснення дуальної освіти як окремої форми вищої освіти в Закон України "Про вищу освіту" дозволило нам врегулювати низку питань. Сьогодні ми маємо як програми з елементами такої моделі навчання, так і повноцінні програми дуальної освіти. Нове положення визначає вимоги стосовно реалізації кредитів, у тому числі й під час навчання  на робочому місці, та залучення до навчального процесу роботодавців. Крім того, відпрацьовано організаційний механізм упровадження такого навчання (слайд 4).

Аспірантура і докторантура

У 2020 році було розроблено і ухвалено "Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії" та "Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук". Відповідно до цих документів науково-методичним комісіям було делеговано можливість ухвалення рішень щодо освітньої складової програм PhD, оскільки стандартів вищої освіти за цим рівнем поки що немає. Відновлено й інститут пошукачів – щоправда, ними можуть бути лише особи, які працюють в університеті, в докторантурі відкрито підготовку за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування". Однак залишається питання ефективності здобуття вищої освіти за цими рівнями, адже лише третина аспірантів закінчує аспірантуру – хтось із них відраховується, хтось іде в академічні відпустки – тобто залишається проблема захисту дисертацій.

Практична підготовка

Пандемія дуже відчутно вдарила по наших можливостях організації практичної підготовки. Департамент здійснює координацію цієї роботи, даючи можливість підрозділам  направляти здобувачів вищої освіти на практику за вже підписаними університетом угодами. Але з визначених ними більш як 1000 місць для практики для бакалаврату було використано лише 2%. Це, звісно, пов'язано з тим, що практика для студентів бакалаврату припала на квітень минулого року, коли було оголошено локдаун, і більшість  підприємств відмовлялися прийняти практикантів. З міркувань збереження здоров'я наших студентів ми були змушені дати дозвіл на проходження практики на кафедрах. Лише восени, коли  направляли на практику студентів магістратури, ми змогли дещо поліпшити цю ситуацію.

Про дипломні роботи, проєкти і дисертації та результати їх захисту

Завершенням підготовки фахівця є підготовка і захист бакалаврської чи магістерської роботи, яка підтверджує його інтегральну компетентність. Аналіз результатів захистів засвідчує наявність тенденції, коли на факультетах, де кількість дипломних робіт, які мають рекомендації до впровадження чи стали реалізованими стартапами, є дуже невисокою, доволі високою є кількість дипломів з відзнакою. Звичайно, однією з ключових вимог до магістерських дисертацій є реалізація стартап-проєктів, поки що наші підрозділи реалізують її по-різному. Але вона є обов'язковою при підготовці фахівця-інноватора, який має не лише інженерно-конструкторські знання та вміння, але й підприємницькі, економічні та управлінські навички.

Соціологічний моніторинг стейкхолдерів освітнього процесу

Важливим елементом нашої роботи стало проведення соціологічного моніторингу як інструменту зворотного зв'язку від усіх стейкхолдерів освітнього процесу – студентів, працедавців, випускників і науково-педагогічних випускників. Традиційно високою залишається оцінка наших випускників  з боку роботодавців. Більшість із них вважають, що кваліфікація наших випускників повністю або  швидше відповідає вимогам до роботи (слайд 5).
Але водночас майже чверть з опитаних роботодавців  відзначають наявність недоліків, які знижують якість роботи наших випускників. Це, передусім, брак практичної підготовки – саме тому забезпечення реальної виробничої практики є нині одним із головних наших завдань.

Ми також проводимо опитування студентів. Слід віддати їм належне: більше половини відверто визнають, що не навчаються з повною віддачою.  Показово, що частка тих, хто вказує, що не напружується в навчанні і пропускає значну частину занять, дуже добре корелює з кількістю студентів, яких відраховують за результатами сесій, або тих, хто складає іспити з великими складнощами. Але при цьому студенти здебільшого позитивно відгукуються про освітні програми й обрали б їх знову, якби це було б потрібно зробити. Цікавими є й результати опитування "Викладач очима студентів", яке багато років проводиться в університеті. Майже 40% викладачів оцінюються студентами як такі, що є справжніми взірцями професіоналізму, 50% мають оцінки вище середніх (слайд 6). Але є й такі, що не дотягують до рівня КПІ. Результати ці бачить в особистому кабінеті кожен завідувач кафедри, так само як і викладач – тобто, вони можуть і мусять враховувати їх у своїй діяльності.

Методичне забезпечення і забезпечення академічної доброчесності

За 2020 календарний рік Експертною радою з навчальних видань розглянуто та рекомендовано до видання 30 рукописів підручників від авторів з 12 факультетів/інститутів. Лідерами в цьому останніми роками залишаються ХТФ, ФММ, ІХФ. На жаль, 11 факультетів/інститутів у 2020 році не приділяли цій роботі належної уваги.

Задля забезпечення розвитку культури академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорського ми постійно вдосконалюємо нормативне забезпечення в цій сфері. Понад те, університет є учасником проєкту "Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти", що реалізується Американськими радами з міжнародної освіти за сприяння Посольства США в Україні, Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Нами започатковано курси підвищення кваліфікації викладачів у цій царині, а до загальноуніверситетського каталогу вибіркових дисциплін включено навчальну дисципліну "Академічна доброчесність".

Інформатизація управлінської діяльності

Підрозділи КПІ працюють в єдиному інформаційному середовищі. Воно доволі розмаїте і має цілу низку підсистем (слайд 7). Одним із головних інструментів забезпечення нашої роботи став "Електронний кампус" (ЕК). Саме його можливості дозволили нам не лише швидко перевести навчальний процес у дистанційний режим, але й проводити сесії. У 2020 році ЕК постійно розвивався і поліпшувався: було вдосконалено "Особистий кабінет студента", "Кабінет НПП", розроблено модулі для завідувачів кафедр і деканів/директорів,  працівників деканатів і окремий модуль Приймальної комісії, через який вже було здійснено прийом документів до магістратури. Робота над розвитком "ЕК" триває і нині.   

Окрім того, КБ Інформаційних систем здійснює підтримку автоматизованих систем "Деканат", "Студмістечко", "Облік кадрів" тощо. Продовжується супроводження й удосконалення АІС "Фінанси", активно впроваджується система електронного документообігу "MEGAPOLIS".   

Утім, одним із наших ключових завдань є створення інформаційної системи, оновленої на сучасних засадах. Тому нині ми спільно з ТОВ "ІНВО ДІДЖИТАЛ" працюємо над формуванням комплексної системи автоматизації освітнього та управлінського процесів. Це компанія, яка має значний досвід розробки таких продуктів для України та інших країн. Ближчим часом ми почнемо поетапно тестувати розроблені модулі.

Однією з найважливіших потреб минулого року стала необхідність надійного захисту  інформації та забезпечення інформаційної безпеки. Напевно всі пам'ятають потужну DDOS-атаку з майже 200 тисяч акаунтів, яка восени минулого року майже на два дні паралізувала роботу наших інформаційних систем. Ми звернулися до кіберполіції для розслідування цього злочину, але й самі вжили низку заходів для убезпечення університету від подібних неприємностей у майбутньому. Зокрема, для збереження персональних даних студентів і викладачів частину сервісів і частину інформації, яка належить до критичної інфраструктури, буде розміщено у хмарному середовищі та інше.

Головним підрозділом, який забезпечує інформаційну діяльність університету, є НТО "КПІ-Телеком". Упродовж минулого року об'єднання значних зусиль доклало не лише до обслуговування телекомунікаційної системи університету та системи охоронної сигналізації, а й до розвитку мереж доступу та інженерних технологічних систем: створено канали передачі даних та підключено кінцеві пристрої системи автоматичного обліку теплопостачання (32 об'єкти), системи автоматичного обліку електроспоживання (5 об'єктів), системи контролю доступу в корпусах (5 навчальних корпусів), системи автоматичного керування ліфтами в гуртожитках (3 гуртожитки). Крім того, надавалися мультисервісні телекомунікаційні послуги – тривали роботи з технічного супроводження та  подальшого розвитку системи відеоспостереження університету, було запущено сервіс відеоконференцій на основі програмного забезпечення з відкритим кодом – bbb.kpi.ua та сервіс VPN підключення з  мережі Інтернет до внутрішніх вузлів корпоративної мережі. І, звичайно, проводилися заходи щодо інтеграції інформаційного середовища університету у світовий інформаційний простір та реалізації систем захисту корпоративної мережі від зовнішніх кібератак.

Удосконалення інформаційної політики

Найважливішими інструментами реалізації власної інформаційної політики  КПІ ім. Ігоря Сікорського є його інформаційно-комунікативні ресурси. Це акаунти підрозділів у соціальних мережах, вебсайти підрозділів у домені kpi.ua,  Медіалабораторія, газета "Київський політехнік" (слайд 8). У 2020 р. було впроваджено Положення про їхню внутрішню сертифікацію. Вже сертифіковано 25 сайтів структурних підрозділів, 144 сайти навчально-наукових підрозділів,  23 телеграм-канали навчально-наукових підрозділів. На розгляді 157 фейсбук-сторінок структурних та навчально-наукових підрозділів, 12 телеграм-каналів структурних підрозділів університету. Щотижня проводиться моніторинг 144 сайтів навчально-наукових підрозділів та їх англомовних версій, 23 телеграм-каналів навчально-наукових підрозділів та телеграм-бота деканатів, 144 фейсбук-сторінок навчально-наукових підрозділів. А для розробки стратегії інформаційної політики університету та розгляду важливих її аспектів в університеті створено  Раду з питань інформаційної політики.

І, наостанок, про головні наші завдання на рік 2021

Серед них – оптимізація системи адміністрування освітнього процесу; створення цифрового освітнього середовища, розвиток системи змішаного та дистанційного навчання студентів; удосконалення інформаційної політики;  удосконалення освітніх програм, їх методичного та ресурсного забезпечення з метою сприяння успішному акредитаційному процесу; подальший розвиток інформатизації освітньої та управлінської діяльності;  підвищення академічної репутації університету як складової оцінювання в світових рейтингах.

Дата події