Шість проектів, представлених молодими науковцями КПІ ім. Ігоря Сікорського,  отримали державне фінансування за результатами конкурсу, проведеного Міністерством освіти і науки України в 2017 р. Найвищий рейтинг серед них (79,7 бала) має проект "Високоефективна модифікація поверхні металу екологічно-безпечними сполуками для надання нових функціональних властивостей", виконаний під керівництвом доцента кафедри органічної хімії та технології органічних речовин, к.х.н. Тетяни Сергіївни Жук.

Головною складовою для отримання фінансування та основою високого рейтингу проекту стала наукова кооперація колективу авторів. Так, основними виконавцями роботи є співробітники хіміко-технологічного факультету: асистент кафедри технології електрохімічних виробництв к.т.н. Георгій Степанович Васильєв та старший викладач кафедри фізичної хімії к.т.н. Вікторія Іванівна Воробйова. Для виконання завдань проекту до колективу авторів приєдналися старший викладач кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури радіотехнічного факультету Андрій Анатолійович Новосад та молодший науковий співробітник Інституту фізики НАН України Ярослава Юріївна Лопатіна.

Кожен із авторів є провідним фахівцем у своїй галузі. Так, Т.С.Жук розроблені ефективні, високоселективні методи отримання різних класів органічних речовин, зокрема похідних діамондоїдів. Г.С.Васильєвим розроблені методи підвищення корозійної стійкості сталі шляхом електрохімічного введення катіонів магнію, гідродинамічних умов та формування карбонатних осадів на поверхні в умовах ультразвукової кавітації. В.І.Воробйовою розроблені ресурсозберігаючі методи створення на поверхні сталі захисних плівок з парової фази екстрактів різних видів рослинної сировини. За участю А.А.Новосада розроблено високоефективне обладнання для ультразвукової кавітаційної обробки, у т.ч. для обробки поверхні металу. Я.Ю.Лопатіною проведені дослідження надтонких плівок органічних молекул, зокрема тіолів та алканів, на атомно-гладких поверхнях.

Проект спрямований на комплексне вирішення проблем енерго- й ресурсозбереження шляхом продовження терміну служби металевого обладнання та зниження витрат на енергоносії в результаті функціональної модифікації робочих металевих і металоксидних поверхонь. Завданнями проекту є отримання речовин для функціональної модифікації поверхні металу: похідних діамондоїдів та екстрактів рослинної сировини; проведення функціональної модифікації металевої поверхні похідними діамондоїдів, екстрактами рослинної сировини, природними компонентами корозійного середовища в ультразвуковому полі та без нього; дослідження структури та властивостей модифікованої поверхні та визначення закономірностей формування захисного шару на поверхні металу.

Сподіваємося, досвід наукової кооперації хіміко-технологічного факультету буде корисним прикладом для молодих учених КПІ ім. Ігоря Сікорського та сприятиме подальшим перемогам наших молодих дослідників.

Інф. ХТФ