В умовах інтеграції України в міжнародний науково-освітній простір вивчення і викладання іноземних мов, а особливо англійської – мови міжнародного спілкування, є не просто складником фундаментальної освіти, а стає одним з ключових для задоволення таких вимог Болонського процесу, як розширення мобільності НПП, студентів та іншого персоналу для взаємного збагачення європейським досвідом; підвищення конкурентоспроможності випускників на внутрішньому, європейському і світовому ринках праці.

Підвищення якості навчання іноземної мови у вищій технічній школі має забезпечуватися підтримкою в мотиваційному напрямку, метою чого є підвищення зацікавленості в отриманні саме знань, на противагу отриманню диплома, шляхом роз’яснювальної роботи щодо ролі володіння іноземними мовами у посиленні конкурентоспроможності й мобільності випускників і студентів та щодо принципів Болонської конвенції, впровадженням заохочувальних заходів з боку керівництва факультетів і інститутів тощо.

Кілька останніх років поспіль кафедра англійської мови технічного спрямування № 2 НТУУ “КПІ” проводить опитування студентів у рамках заходів щодо підвищення якості вивчення і викладання іноземних мов в університеті. У першому семестрі 2006/2007 навчального року кафедра ініціювала соціологічне опитування студентів на тему “Якість навчання англійської мови студентів технічних спеціальностей НТУУ “КПІ”.

Дослідження мало орієнтуватися на вирішення наступних завдань:

– визначити ступінь вмотивованості студентів щодо вивчення іноземних мов;

– дослідити відповідність знань з іноземної мови, здобутих під час навчання, попереднім очікуванням студентів;

– визначити, чи в достатньому обсязі надаються студентам знання з іноземної мови загального та професійного спрямування;

– визначити готовність студентів молодших курсів до вивчення іноземної мови професійного спрямування;

– дослідити переваги і недоліки організації навчального процесу з іноземної мови професійного спрямування;

– дослідити найбільш ефективні форми співпраці викладачів іноземної мови зі студентами;

– з’ясувати думку студентів щодо рівня викладання іноземної мови професійного спрямування;

– дослідити готовність студентів брати участь у науковій роботі з огляду на отримувані в університеті знання з іноземної мови професійного спрямування;

– визначити можливості студентів, які вже мають досвід роботи, в реалізації отримуваних знань з іноземної мови професійного спрямування на практиці;

– з’ясувати можливості студентів щодо пошуку бажаної роботи на ринку праці та їх конкурентоспроможність з іншими фахівцями з огляду на отримувані в університеті знання з іноземної мови професійного спрямування;

– визначити перспективи мобільності студентів на українському й світовому ринках освіти і праці з огляду на отримувані в університеті знання з іноземної мови професійного спрямування.

Опитування проводилося серед студентів чотирьох курсів восьми факультетів та інститутів НТУУ “КПІ”, з якими працює кафедра англійської мови технічного спрямування №2. Опитано 59% від загальної кількості студентів, з них по курсах:

1-й курс – 65% (1053 студенти),

2-й курс – 63% (994 студенти),

3-й курс – 55% (819 студентів),

4-й курс – 51% (540 студентів);

по факультетах:

ПБФ – 82% (854 студенти),

ММІ – 76% (766 студентів),

ЗФ – 68% (366 студентів),

ІФФ – 64% (384 студенти),

ФМФ – 59% (195 студентів),

ІХФ – 58% (512 студентів),

ФТІ – 52% (214 студентів),

ФАКС – 23% (112 студентів).

Аналізуючи отримані результати, доцільним розділити питання обох анкет на три блоки: (І) питання, спільні для всіх курсів, (ІІ) спеціальні питання для студентів молодших курсів, (ІІІ) спеціальні питання для студентів старших курсів.

І. Питання анкети, спільні для всіх курсів

Як зазначено вище, студентам було запропоновано дві анкети (для 1-2 та 3-4 курсів), частина питань у яких були однаковими. Ці питання охоплювали аспекти вивчення іноземної мови та іноземної мови професійного спрямування, такі як мотивація, організація навчального процесу, оцінка студентами власної старанності й рівня отримуваних знань тощо.

Скажіть, що для Вас особисто є головним мотивом при вивченні іноземної мови?

Особистими мотивами при вивченні іноземної мови більшість опитаних студентів вважають необхідність для кожної освіченої людини знати іноземну мову (30%) і усвідомлення потрібності знань з іноземної мови для подальшої роботи (27%). Майже п’ята частина опитаних зазначили, що іноземна мова є засобом задоволення їхніх позаурочних інтересів, а 16% вивчають її як обов’язкову дисципліну, з якої хочуть мати хорошу оцінку або залік. Результати опитування по курсах і факультетах показують близьке співвідношення відповідей на це питання.

Чи вивчаєте Ви англійську мову поза межами університету (курси, репетиторство)? Чому Ви вивчаєте (плануєте вивчати) англійську мову поза межами університету?

Поза межами університету англійську мову вивчають 11% і планують вивчати 23% опитаних, здебільшого через невстигання за університетською програмою з англійської мови (64% відповідей).

Чи вивчаєте Ви іншу іноземну мову поза межами університету?

Іншу іноземну мову, окрім англійської (здебільшого німецьку, французьку), поза університетом вивчають 5% студентів, планують вивчати – 12%.

Як Ви вважаєте, кількість годин, що відведена для вивчення іноземної мови на Вашому факультеті, слід...

Більше половини студентів висловилися за збільшення кількості годин, що відведена для вивчення іноземної мови. Майже третина опитаних задоволені існуючим станом речей. Найбільше потребу у збільшенні кількості годин відчувають першокурсники (73%), третьокурсники (70%) і четвертокурсники (81%) ЗФ, а також другокурсники ФТІ (86%).

Скільки годин на тиждень Ви витрачаєте на підготовку домашнього завдання з англійської мови?

Більшість студентів, що взяли участь в анкетуванні, витрачають на підготовку домашніх завдань з англійської мови або менше однієї години на тиждень (37%), або до двох годин (36%). Лише 11% зазначають, що працюють над англійською мовою вдома більше двох годин на тиждень. Шоста частина опитаних ще раз підтвердили, що, як правило, не виконують домашні завдання.

Слід зазначити, що студенти молодших курсів приділяють домашнім завданням більше уваги і часу, ніж студенти третього та четвертого курсів, утім ця розбіжність не є великою.

Як змінилися Ваші знання з англійської мови під час навчання в університеті?

Про те, що за час навчання в університеті їхні знання з англійської мови покращились, зазначають 76% опитаних, втім більше половини з них відмічають незначний ступінь цих покращень. Найбільше задоволені своїми успіхами студенти ФТІ (47%). Шоста частина всіх опитаних заявляють, що їхні знання з англійської мови не змінились взагалі, двадцята – що знання незначно погіршились, сота – що значно погіршились. Так, серед опитаних на ЗФ 29% заявили про незмінність їхніх знань, на незначне погіршення вказали 11% опитаних у ММІ, на значне – 5% респондентів з ФАКС.

Як Ви оцінюєте рівень викладання англійської мови [професійного спрямування] на Вашому факультеті?

Рівень викладання англійської мови 48% опитаних студентів оцінюють як високий, 46% – як середній, 6% – як низький. Найбільше задоволені рівнем викладання студенти ФТІ – 62%, найменше задоволені студенти ММІ: 14% оцінили рівень як низький.

Чи вважаєте Ви необхідним викладання іноземною мовою окремих предметів з Вашої спеціальності?

Викладання іноземною мовою окремих предметів зі спеціальності не вважають необхідним 55% опитаних, 22% привітали б таку можливість, а 23% не змогли визначитися з відповіддю. Найбільше хотіли б слухати курси зі спеціальних дисциплін іноземною мовою на ПБФ (31%), найменше – у ММІ (91% висловились проти).

ІІ. Спеціальні питання для студентів молодших курсів

Чи є рівень знань з англійської мови, отриманий у школі, достатнім для продовження навчання в НТУУ “КПІ”?

48% опитаних вважають цей рівень недостатнім, 39% – достатнім. Найбільше задоволені шкільними знаннями студенти ФАКС (63%) і ФТІ (60%), найменше – студенти ММІ (84%).

ІІІ. Спеціальні питання для студентів старших курсів

Чи орієнтовано викладання англійської мови на Вашому факультеті на Вашу спеціальність?

Більшість студентів 3 і 4-го курсів (66%) говорять, що викладання англійської мови на їхніх факультетах орієнтовано на їхні спеціальності. З ними не погоджуються 11% опитаних. На ФМФ кількість тих, хто відповіли “так”, найбільша – 90%. На ФАКС найбільше відповідей “ні” – 28%.

Чи допомагають Вам знання з іноземної мови поглиблювати свої знання зі спеціальності?

Те, що знання з англійської мови допомагають поглиблювати знання зі спеціальності, підтверджують 34% опитаних, а 43% це заперечують. За власними свідченнями, найбільше використовують знання з іноземної мови для розширення фахових знань студенти ФТІ (“так” – 78%), найменше – студенти ММІ (“ні” – 80%).

Якими іншомовними ресурсами Ви користуєтесь для пошуку необхідної інформації за фахом?

Серед іншомовних ресурсів, що використовуються студентами для пошуку необхідної інформації за фахом, найбільш популярними є Інтернет-ресурси (45% відповідей, на ФАКС – 83%). Цікаво, що навчальними посібниками та підручниками іноземною мовою з провідних дисциплін найширше користуються студенти ІХФ, науковими газетами та журналами – студенти ІФФ, проспектами, каталогами, специфікаціями – студенти ЗФ, енциклопедіями – студенти ФАКС. На жаль, 21% всіх респондентів і 82% опитаних студентів ММІ зазначили, що не використовують іншомовні ресурси для пошуку інформації за фахом.

Як Ви переважно використовуєте фахову інформацію, отриману з іноземних джерел?

Отриману з іншомовних джерел фахову інформацію студенти переважно використовують для опрацювання на заняттях з англійської мови, в тому числі для написання рефератів. Трохи менше третини використовують її для розширення знань зі спеціальності (цей показник є найбільшим у ЗФ (48%) і ФАКС (43%), крім того, студенти ФАКС серед інших варіантів надають перевагу використанню іншомовних ресурсів для написання курсових робіт).

Оцініть свій рівень володіння іноземною мовою.

Свій рівень володіння іноземною мовою 42% опитаних оцінюють як середній, 23% – як “вище середнього”, 22% – як “нижче середнього”, по 6% – як високий і низький.

На Вашу думку, чи достатньо Вам знань з англійської мови, які Ви отримуєте в НТУУ “КПІ”, для майбутньої професійної діяльності?

58% опитаних оцінюють знання з англійської мови, які вони отримали в НТУУ “КПІ”, як недостатні для майбутньої професійної діяльності. Найбільше задоволені отриманими в університеті знаннями з англійської мови студенти ЗФ і ІФФ (по 51%), найменше – студенти ФАКС (75% висловили незадоволення).

На Вашу думку, чи відповідає Ваш рівень опанування іноземною мовою необхідним вимогам для навчання за кордоном?

Більшість опитаних не вважає свій рівень опанування англійською мовою відповідним до вимог для навчання за кордоном (69%). Утім, найбільш оптимістичними тут виглядають студенти ЗФ (46%), а ФАКС демонструє найнижчий показник впевненості (84% вважає свій рівень англійської мови недостатнім для навчання за кордоном).

Слід зауважити, що, за спостереженнями викладачів і показниками поточного атестаційного контролю, приблизно 5% студентів не виконують навчальну програму, тому при аналізі результатів опитування потрібно мати на увазі цю похибку. Утім, отримані дані в цілому відображають думку найбільш свідомої частини студентського середовища і виявляють певні тенденції, важливі для оцінки стану вивчення іноземних мов на немовних факультетах НТУУ “КПІ”.

Так, значна кількість студентів має особисту мотивацію до вивчення іноземних мов не тільки в університеті, а й поза його межами. Проте необхідність подальшої роботи у цьому напрямку є очевидною: студенти мало вмотивовані на вдосконалення власних фахових знань чи наукову діяльність, що сьогодні є неможливим без знання іноземних мов. Перспективи навчання за кордоном є привабливими для більшості студентів, однак не мають значної ваги як фактор вивчення іноземної мови.

Результати опитування підтверджують, що вивчення англійської мови на всіх факультетах, з якими працює кафедра англійської мови технічного спрямування №2, має фахову орієнтацію. Однак студенти мало використовують власну іншомовну компетенцію для поглиблення професійних знань, зупиняючись здебільшого на виконанні вимог навчальної програми з іноземної мови.

Загалом студенти відзначають покращення своїх знань з англійської мови за час навчання в університеті, висловлюються за збільшення кількості годин, відведених на вивчення іноземної мови, і усвідомлюють брак власної старанності у роботі в аудиторіях і вдома. Рівень викладання оцінюється ними як високий і середній, а шкільні знання – як часто недостатні для продовження навчання в НТУУ “КПІ”. Свій рівень володіння мовою студенти переважно оцінюють як середній і не вважають отримані в університеті знання з англійської мови достатніми для майбутньої професійної діяльності або навчання за кордоном.

Отримані дані будуть враховані кафедрами англійської мови технічного спрямування при розробці й оновленні навчально-методичних матеріалів та плануванні заходів щодо підвищення рівня вивчення і викладання англійської мови на технічних факультетах. Досвід проведення кафедрою соціологічних опитувань підтверджує їхню важливість як форми співпраці викладачів і студентів, джерела інформації для оцінювання якості навчального процесу і засобу управління якістю. Надалі потрібно продовжувати відпрацьовувати механізми соціологічних досліджень щодо вивчення факторів впливу на стан мовної підготовки в університеті, практикувати проведення тематичних досліджень, наприклад, “Якість навчання іноземної мови на немовних факультетах з погляду студента”, “Якість навчання іноземної мови на немовних факультетах з погляду викладача”, “Роботодавці про рівень володіння іноземними мовами випускників університету” тощо, та інформувати громадськість про результати соціологічного моніторингу.

Автор: Н.С.Саєнко, декан факультету лінгвістики

Т.П.Павлова, зав. кафедри англійської мови №2
Т.В.Стовбун, викладач кафедри англійської мови №2