Указом Президента України №440/2016 від 11 жовтня 2016 р. Державною премією України в галузі науки і техніки відзначено 13 робіт (із 64, поданих на розгляд до  Комітету з Державних премій). Серед них дві роботи, до авторських колективів яких входять і науковці НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського".

Зокрема, цикл наукових праць "Функціональні властивості об'ємних і поверхневих упорядкованих систем та створення нових металовмісних матеріалів і структур" представив Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України (колектив авторів: О.А.Марченко – чл.-кор. НАНУ, завідувач відділу Інституту фізики НАН України; О.А.Кордюк – чл.-кор. НАНУ, завідувач відділу Інституту металофізики НАН України; В.М.Надутов – д.ф.-м.н., заступник директора Інституту металофізики НАН України; В.А.Татаренко – д.ф.-м.н., заступник директора Інституту металофізики НАН України; В.Л.Карбівський – д.ф.-м.н., завідувач відділу Інституту металофізики НАН України; Г.Є.Гречнєв – д.ф.-м.н., заступник директора Фізико-технічного інституту низьких температур НАН України; Ю.О.Колесніченко – д.ф.-м.н., завідувач відділу Фізико-технічного інституту низьких температур НАН України; Ю.Г.Найдюк  – д.ф.-м.н., завідувач відділу Фізико-технічного інституту низьких температур НАН України; А.А.Звягін – д.ф.-м.н., пров.н.с. Фізико-технічного інституту низьких температур НАН України; О.В.Гомонай – д.ф.-м.н., професор Фізико-технічного інституту НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського").

Цикл робіт поєднує сучасні структурні, спектроскопічні та теоретичні дослідження, пов'язані з різними типами впорядкування в об'ємі та на поверхні металовмісних матеріалів. Одержані результати можуть бути використані для цілеспрямованого керування властивостями матеріалів і в подальшому можуть бути застосовані в електроніці, спінтроніці, сенсориці та біотехнологіях.

Також реалізовано спіновий діод на основі подвійного тунельного переходу із мультишаруватої структури залізо-оксид магнію, одержано високовпорядковані моношарові плівки з керованими поверхневими властивостями, запропоновано матеріали для ефективного видалення радіонуклідів з водних розчинів та їх довгострокового захоронення.

Роботу "Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення" представлено Інститутом електродинаміки НАН України (колектив авторів: В.М.Михальський – д.т.н., головн.н.с. Інституту електродинаміки НАН України; І.А.Шаповал – к.т.н., с.н.с. Інституту електродинаміки НАН України; М.В.Загірняк – д.т.н., ректор Кременчуцького національного університету; О.В.Садовий – д.т.н., проректор Дніпродзержинського технічного університету; С.М.Пересада – д.т.н., завідувач кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"; В.Б.Клепіков – д.т.н., завідувач кафедри НТУ "Харківський політехнічний інститут"; В.В.Замятін – головний енергетик АТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"; С.О.Андрійченко – начальник відділу АТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"; О.С.Воробейчик – директор ТОВ "Семіол").

У роботі вирішено актуальну науково-технічну проблему підвищення енергоефективності галузей економіки України шляхом розвитку теорії, розробки та впровадження електромеханічних систем широкого спектру технологічних використань.

Запропоновано нові ідеї щодо керування напівпровідниковими перетворювачами і електромеханічними системами, нові принципи діагностики електроприводів, усунення автоколивальних режимів у системах з нелінійним тертям, в доповненні з векторним керуванням асинхронними двигунами.

За своїми характеристиками розроблені електромеханічні системи не поступаються кращим світовим зразкам, а за показниками точності відпрацювання механічних координат без їх вимірювання та діапазону регулювання перевищують їх.

Економічний ефект від впровадження розроблених електромеханічних систем на декількох підприємствах металургійної та енергетичної галузей України за останні роки склав 240 млн грн.

Дата події