Переможцем у номінації “Молодий викладач-дослідник – 2007” серед інших названо й к.е.н., доцента кафедри міжнародної економіки ФММ Богдана Сергійовича Серебреннікова.

Незважаючи на молодий вік (усього 28), ним опубліковано 33 науково-методичні праці, в т.ч. 9 фахових статей, колективна монографія; зроблено доповіді на 9-ти науково-практичних конференціях і семінарах; нині науковець бере участь у виконанні чотирьох держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт. Напрями наукових досліджень – економіка та управління в енергетиці; енергетичний фактор у системі сталого розвитку; міжнародне науково-технічне співробітництво в енергетичній сфері.

Богдан Сергійович поділився своїм баченням щодо поєднання викладацької та дослідницької роботи: “Оскільки життя, економіка, наука знаходяться в постійному русі, вкрай важливою є передача студентам усвідомлення цих реалій, розуміння того, що вчорашні, а тим більш позавчорашні знання не сприяють підвищенню конкурентоспроможності фахівця, ВНЗ, підприємства, економіки та держави в цілому. Лише систематичні та сміливі кроки як з боку викладача, так і студента можуть привести до успіху. Студент обов’язково має бути “зарядженим” на навчання, пошуки нового, більш прогресивного. У цьому процесі головним помічником є викладач. Його завдання достатньо прості: 1) зацікавити; 2) дати поштовх; 3) координувати”.

Цікавими також є прагнення молодого викладача стимулювати та спрямовувати роботу студентів. “Прищеплюючи студенту критичність погляду на інформацію з підручників, навчальних посібників, монографій, спонукаючи зрозуміти необхідність роботи з періодичними виданнями та Інтернет, допомагаємо сформувати власну позицію, закласти основи розвитку гнучкого аналітичного мислення, необхідного для забезпечення всебічного прогресу людини та суспільства. Особливо важливим, але й складним завданням викладача є мотивація студента до самостійної роботи”, – зауважив Богдан Сергійович Серебренніков.

На його думку, доцільним також є налагодження зворотного зв’язку зі студентами. “Мені в цьому допомагає опитування наприкінці семестру з метою виявлення їх думок щодо позитивів та недоліків викладання дисципліни, – розповів викладач. – У результаті задачі на практичних заняттях стають все більш комплексними, наближеними до реальності, носять поліваріантний характер, а лекції – більш прагматичними, але водночас з елементами обговорення й дискусії”.