Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: 8.7. Семестровий контроль

Перелік екзаменів та заліків семестрового контролю * визначається робочим навчальним планом зі спеціальності (спеціалізації). Кількість екзаменів у кожній сесії не повинна перевищувати трьох, а заліків – шести (не враховуючи заліки з практики та фізичного виховання).

Семестрові заліки з КМ проводяться після закінчення його вивчення, до початку екзаменаційної сесії. Заліки приймаються науково-педагогічними працівниками, які читали лекції або тими, які проводили практичні або інші навчальні заняття в навчальній групі.

Залік виставляється за результатами роботи студента у семестрі (виконання студентом індивідуальних семестрових завдань та контрольних робіт, виступів на семінарських заняттях та оцінок поточного контролю), якщо він отримав не менше 60 балів за РСО. Якщо студент не отримав залік за РСО, залік виставляється за результатами виконання ним залікової контрольної роботи (у разі виконання умов щодо допуску до семестрового контролю) на останньому занятті або за результатами підсумкової співбесіди.

Особливим видом заліків є захист курсових проектів і курсових робіт.

Семестрові екзамени складаються студентами у період екзаменаційних сесій згідно з розкладом, який затверджується директором інституту/деканом факультету і доводиться до науково-педагогічних працівників і студентів не пізніше, ніж за місяць до початку сесії.

Екзамени приймаються науково-педагогічними працівниками, які читали лекції. У прийманні екзамену можуть брати участь науково-педагогічні працівники, які проводили в навчальній групі інші види занять з цього КМ.

Студент не допускається до семестрового контролю з певного КМ, якщо він не виконав усі види робіт та завдань (лабораторні роботи, комп’ютерні практикуми та індивідуальні семестрові завдання), що передбачені робочим навчальним планом на семестр з цього КМ.

Недопущення студента до семестрового контролю з певного КМ не може бути причиною недопуску його до семестрового контролю з інших КМ.

При проведенні семестрового контролю екзаменатор повинен мати таку документацію:

  • робочу програму КМ;
  • затверджений завідувачем кафедри (із зазначенням номера протоколу та дати засідання кафедри) комплект екзаменаційних білетів, контрольних завдань;
  • окремі екзаменаційні білети (контрольні завдання) для видачі студентам;
  • затверджений завідувачем кафедри перелік матеріалів, користування якими дозволяється студенту під час екзамену/заліку;
  • затверджені завідувачем кафедри критерії оцінювання рівня підготовки студентів;
  • рейтинг-лист семестрової успішності студентів, роздрукований і підписаний науково-педагогічним працівником;
  • заліково-екзаменаційну відомість, підписану заступником директора інституту/декана факультету з навчально-виховної роботи.

Заліково-екзаменаційну відомість екзаменатор отримує в деканаті напередодні або в день проведення семестрового контролю.

Присутність на екзаменах/заліках сторонніх осіб без дозволу ректора, проректора або директора інституту/декана факультету не допускається.

Оцінювання семестрового контролю здійснюється відповідно до РСО з кредитного модуля за університетською шкалою: «відмінно», «дуже добре», «добре», «задовільно», «достатньо», «незадовільно» – для екзаменів, заліків, захистів курсових проектів, курсових робіт та практик.

У разі отримання незадовільної оцінки, перескладання екзамену/заліку з КМ допускається не більше двох разів. При другому перескладанні екзамен/залік у студента може приймати комісія, яка створюється директором інституту/деканом факультету відповідно до Положення про проведення семестрового контролю та атестації студентів. Оцінка комісії є остаточною.

Якщо студент був допущений до семестрового контролю, але не з’явився без поважної причини, то вважається, що він використав першу спробу скласти екзамен (залік) і має заборгованість.

У випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою студента чи викладача директором інституту/деканом факультету створюється комісія для приймання екзамену/заліку, до якої входять завідувач кафедри, науково-педагогічні працівники відповідної кафедри, представники деканату, профспілкового комітету студентів та студентської ради.

Складання екзамену для підвищення позитивної оцінки (за винятком захисту курсових проектів, курсових робіт та практик) допускається не раніше наступного семестру та не більше ніж з трьох КМ за весь період навчання за певним РВО. Дозвіл на це дає директор інституту/декан факультету на підставі заяви студента за погодженням із завідувачем відповідної кафедри, профспілкового комітету студентів та студентської ради. Екзамен приймає комісія у складі двох викладачів.

Студентам, які отримали під час семестрового контролю не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість. Ліквідація студентами академічної заборгованості проводиться протягом тижня після закінчення сесії.

За наявності поважних причин, що документально підтверджені, окремим студентам директор інституту/декан факультету за узгодженням з департаментом навчально-виховної роботи університету може встановлювати індивідуальний графік складання екзаменів/заліків або ліквідації академічної заборгованості тривалістю не більше місяця з початку наступного навчального семестру. Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіку, розглядається питання про надання студенту академічної відпустки або повторного курсу навчання.

У період екзаменаційних сесій може проводитися зовнішній (інститутський/факультетський, ректорський, міністерський) контроль якості навчального процесу на кафедрах.

Результати семестрового контролю мають регулярно обговорюватися на засіданнях кафедр, вченихрад інститутів/факультетів та Вченої ради університету і є одним із важливих чинників управління якістю освітнього процесу в університеті.

* Семестровий контроль – це процедура оцінювання ступеня досягнення студентом запланованих результатів навчання з певного кредитного модуля. Детальніше питання підготовки та проведення семестрового контролю та проміжної атестації студентів викладені у Положенні про проведення семестрового контролю та атестації студентів.

Долучення Розмір
Семестровий контроль [text, uk, .pdf] 173.78 КБ