Початок системної імплементації

У минулому році розпочалася системна імплементація нового Закону України "Про наукову і науково-технічну ді­яль­ність", який набув чинності 16 січня 2016 р. З метою імплементації положень нового Закону Кабінетом Міністрів України було видано відповідне Доручення, яким із 43 заходів 37 стосуються сфери діяльності нашого міністерства.

У новому Законі вперше сформовано узагальнений під­хід до організації науки в державі на чолі з Прем'єр-Міністром як керівником Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Важливу нішу в організації науки в Україні відведено науковим дослідженням у ВНЗ. У університетів з'являється можливість отримання гарантій, визначених законом для нау­кових установ, а науково-педаго­гічним працівникам – для наукових працівників.

Упродовж 2016 року Міністерством освіти і науки України вперше проведено конкурс наукових проектів для молодих учених, Колегією міністерства ухвалено засади державної атестації вишів в частині провадження ними наукової діяльності, розширюється система виконання робіт науковцями у вільний від основного навантаження час з виплатою винагород за договорами цивільно-правового характеру згідно зі статтею 36 нового закону про науку.

Працюючи в умовах початку імплементації нового Закону України про науку, колектив нашого університету отримав конкретні результати діяльності у 2016 році в науково-іннова­ційній сфері, які представлені в щорічному інформаційно-ана­літичному збірнику "Наука КПІ ім. Ігоря Сікорського – 2016".

Розглянемо основні здобутки за напрямами діяльності.

Підготовка наукових кадрів в університеті

У 2016 році діяльність аспірантури зазнала значних змін. Кабінет Міністрів України у березні 2016 р. затвердив "Порядок під­готовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)". Згідно з цим документом наш університет ус­пішно пройшов процедуру ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рі­вні вищої освіти по 43 спеціальностях. Відкрито докторантуру з 39 спе­ціальностей. Термін навчання в аспірантурі збільшений до чотирьох років, а термін підготовки в докторантурі зменшено до двох років. З 2016 р. впроваджено нову форму підготовки в аспірантурі – вечірню.

У 2016 р. в цілому до аспірантури всіх підрозділів університету прийнято 192 особи, до докторантури зараховано 9 осіб.

У 2016 р. аспірантуру КПІ ім. Ігоря Сікорського закінчили 113 осіб, у тому числі 89 – за денною формою підготовки, 24 – за заочною. Захистили дисертації в рік закінчення аспірантури 16 осіб та подали дисертації до спеціалізованих вчених рад 11 випускників. Крім того, протягом 2016 року захистили дисертації 25 випускників аспірантури 2015 року. 52 особи залишилися працювати в університеті переважно на посадах викладачів. 13 випускників аспірантури працевлаштовані в наукових підрозділах університету.

У 2016 р. у зв'язку із внесенням змін до Закону України "Про вищу освіту" був занадто ускладнений порядок отримання вчених звань професора, доцента та старшого дослідника. Новими вимогами стали, зокрема, такі: наявність публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science, чи опублікування монографії англійською мовою; наявність сертифікату про рівень англійської мови не нижче В2, закордонне стажування та/або участь з виїздом у між­народній конференції.

Внаслідок цього у 2016 р. одержали вчені звання тільки два науково-педагогічних працівники нашого університету, тоді як ра­ніше щороку присвоювалося до 100 вчених звань. Про фактичний загальнодержавний провал атестації здобувачів вчених звань було поінформовано міністра Л.М. Гриневич у листі від Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів і Ради проректорів з наукової роботи. На жаль, до кінця 2016 року питання залишилось не вирішеним.

Науково-дослідна робота студентів і молодих учених

У 2016 р. у виконанні науково-дослідних робіт брали участь 3624 студенти, з оплатою – 113 осіб, що майже відповідає рівню попереднього року. З використанням результатів НДР кваліфікаційні роботи виконали 1346 бакалаврів, 687 спеціалістів та 1144 магістри.

У 2016 р. на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук нагороди отримали 48 студентів (16 – дипломи І ступеня, 13 – ІІ ступеня, 19 – ІІІ сту­пеня).

Команда молодих учених і студентів ФТІ dcua, лідером і тренером якої є науковий співробітник ФТІ Микола Ільїн, визнана кращою у світових змаганнях студентів за напрямом "Кібернетична безпека", у яких брали участь більше 12 тисяч команд. Це свідчить про те, що фахівці з комп'ютерної безпеки КПІ є сильнішими за своїх колег з найвідоміших університетів світу.

Водночас маємо зазначити, що масовий виїзд наукової молоді України за кордон – це шлях до деінтелектуалізації країни.

Формування та виконання наукової тематики

Упродовж останніх років сфо­р­мувалися засади багатока­наль­ного фінансування наукових досліджень і науково-технічних розробок університету. У 2016 році таких напрямів було вісім.

  1. Виконання завдань державного замовлення згідно з постановами Кабінету Міністрів України (4 проекти).
  2. Участь у виконанні завдань згідно з Державною цільовою науково-технічною програмою проведення досліджень в Антарктиці на 2011–2020 роки (2 роботи).
  3. Виконання конкурсних проектів за кошти загального фонду державного бюджету МОН України (126 робіт, у тому числі фундаментальних – 42, прикладних – 77, науково-технічних розробок – 7).  Серед них 4 проекти уперше проведеного міністерством конкурсу для молодих учених.
  4. У рамках госпдоговірної тематики на замовлення 94 під­приємств і організацій різних форм власності виконано 116 науково-дослідних робіт та 368 договорів на надання науково-технічних послуг.
  5. Ініціативні науково-дослідні роботи представлені 258 проектами.
  6. Участь у виконанні завдань Рамкової програми ЄС "Горизонт 2020". Виконувалося три проекти, в тому числі один під назвою "Ukraine" успішно завершений і відзначений європейською комісією як один із кращих. За активної роботи Національного контактного пункту і науковців підрозділів подано на конкурс 27 пропозицій на нові проекти.
  7. Виконання проектів за грантами Наукової ради НАТО (три проекти). За одним із них отримано наукове обладнання вартістю 250 тис. євро, а також відремонтовано приміщення для відкриття лабораторії синтезу нанокераміки на ІФФ на суму понад 140 тис. грн.
  8. Виконання завдань закордонних замовників за відповідними міжнародними контрактами з валютними надходженнями на централізований рахунок НДЧ уні­верситету.

Інтегровані кошти НДЧ у 2016 р. склали 59160,9 тис. грн, у тому числі держбюджетні кошти загального фонду – 21283,6 тис. грн, спеціальний фонд усього 37877,3 тис. грн, з них 11036,4 тис. грн проконвертовані кошти валютних надходжень.

Зазначені результати отримані в умовах 2016 року, коли бюджетне фінансування науки України досягло історичного мінімуму, склавши 0,16% ВВП.

Наукові та науково-технічні результати 2016 року і їх внесок у підвищення якості навчальної діяльності інтегровано можна представити так: опубліковано 177 монографій, 241 підручник і навчальний посібник; захищено 9 докторських і 133 кандидатські дисертації; опубліковано 4687 статей, у тому числі 1516 у журналах, що входять до наукометричних баз даних.

Прикладами найбільш успішних і значущих наукових проек­тів 2016 року є Проект "Форсайт" – дослідження соціально-економічного розвитку України, проведене в 2016 році під науковим керівництвом нашого ректора академіка НАН України Михайла Згуровського, а також проект "Політан-2-Шау" зі створення вже другого університетського наносупутника формату CubeSat "QB50" (керівник – Борис Рассамакін).

Особливу групу науково-тех­нічних розробок університету в 2016 році становлять проекти, що стосуються сфери національної безпеки і оборони. Успішним пі­лотним проектом стала розробка і промисловий випуск у 2016 р. мінібезпілотників "Spectator".

Наукові видання

Ставлячи на меті інтеграцію уні­верситету в середовище світової наукової комунікації, ми ведемо активну роботу із включення наукових періодичних видань КПІ ім. Ігоря Сікорського до міжнародних баз даних та реєстрів ресурсів відкритого доступу.

На реалізацію політики університету щодо представлення результатів досліджень у відкри­тому доступі була спрямована співпраця НТБ, Видавничої служби "УРАН" та оргкомітетів міжнародних наукових конференцій із переведення наукових періодичних видань та конференцій КПІ ім. Ігоря Сікорського на відкриті видавничі платформи OJS – Open Journal Systems та OCS – Open Conference Systems, а також співпраця НТБ та кафедр університету щодо розвитку ElAKPI – електронного архіву наукових та освітніх матеріалів університету. Станом на грудень 2016 р. усі 30 видань університету зареєс­тровані та розпочали роботу на платформі OJS – Open Journal Systems. З них 25 отримали адреси сайтів у доменній зоні kpi.ua та відкрились у проекті "Наукова періодика України" (УРАН) для загального доступу.

На кінець 2016 р. на платформі OCS – Open Conference Systems працювали 55 конференцій університету, з яких 25 відкриті у проекті "Наукові конференції України". 4 конференції вже розміщують свої матеріали у проекті "Наукова періодика України" (УРАН).

2016 ІЕЕЕ Міжнародна кон­ференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо'2016/UkrMiCo'2016) першою в Україні отримала статус базової конференції Наукової ради Міністерства освіти і науки України, зареєстрована та під­тримана міжнародною організацією Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Кра­щі англомовні доповіді кон­ференції опубліковано у збірнику IEEE Xplore Digital Library, який індексується базою Scopus.

Публікаційна активність учених та її роль у рейтингах університету

За результатами наукометричного моніторингу університету в БД Scopus та Web of Science було встановлено, що однією з причин зниження видимості та впливовості університету в цифровому середовищі, а також негативної динаміки позицій КПІ ім. Ігоря Сікорського в популярних світових рейтингах вишів, є хибна ідентифікація авторів у наукометричних базах даних. Лише 44 % науковців мають єдиний зведений профіль, реєстраційний номер у єдиному міжнародному реєстрі вчених ORCID викорис­товують лише 6 % авторів, натомість 56 % науковців мають по кілька профілів (від 2 до 12). Зустрічаються помилки у транслітерації імен та прізвищ авторів, багатова­ріантність П.І.Б. науковців, по­милки в назві організації або її відсутність та ін., які суттєво впливають на показники цитованості.

З метою більш повного представлення результатів наукової діяльності дослідників та університету слід усунути ці недоліки, а також долучатися до соці­альних мереж для науковців (ResearchGate, Mendeley, Lin­kedIn), публікувати англомовні статті та у співавторстві з закордонними колегами. Слід також впровадити та розвивати проект електронного видання монографій на відкритій вида­вничій платформі Open Monograph Press та їх просування до міжнародних наукових та наукометричних баз даних.

Інноваційна діяльність

Упродовж 2016 р. ректоратом КПІ ім. Ігоря Сікорського вживалися заходи для подальшого розвитку інноваційного середовища на базі університету, яке тепер називається "Інноваційна екосистема Polyteco Science City" і нині об'­єднує університет із його ін­же­нерними школами, науковий парк, де поєднуються інтереси вина­хідників, інвесторів, влади, під­приємств, Стартап-Школу "Sikorsky Challenge". В 2016 р. корпорацією Науковий парк "Ки­ївська полі­тех­ніка" у співпраці з КПІ ім. Ігоря Сікорського виконувалося 15 договорів на проведення науково-дослідних та практичних робіт, фактична сума виконання яких у 2016 р. становила 2596,17 тис. грн.

За п'ять років проведення Фестивалю інноваційних проектів Sikorsky Challenge спостерігається позитивна динаміка участі в конкурсі команд з інноваційними проектами. Серед переможців 2016 року 18 проектів належать командам науковців нашого університету. Серед інвесторів з'явилися великі транснаціональні компанії.

У 2016 р. продовжилося поширення досвіду "Іннова­ційної екосистеми" і запуску мережі стартап-шкіл на базі 10 регіональних університетів.

Досвід нашого університету з інноваційної діяльності враховано при напрацюванні урядом середньострокового плану пріоритетних дій на 2017–2020 роки стосовно створення умов для технологічного прориву та розвитку людського капіталу (підтримка співпраці науковців і бізнесу, інноваційної компоненти навчання фахівців тощо).

У 2017 р. необхідно продовжити роботу з реалізації заходів та ініціатив з розвитку проекту "Polyteco Science City", участі у підготовці та проведенні конкурсів інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2017" та "Agro Challenge".

Охорона об'єктів права інтелектуальної власності

У 2016 р. департамент науки та інноватики КПІ ім. Ігоря Сікорського продовжив розпочату в минулі роки діяльність з удосконалення системи набуття, охорони і захисту об'єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ), створених в університеті.

 Працівники департаменту науки та інноватики разом із департаментом економіки та фінансів, за сприяння юридичного управ­ління розробили "Порядок орга­нізації роботи з об'єктами права інтелектуальної власності в КПІ ім. Ігоря Сікорського".

Розроблено Положення про комерційну таємницю університету. У 2016 р. наш університет отримав 25 тис. грн від укладених ліцензійних договорів на комер­ційну таємницю.

Комісія для постановки ОПІВ на бухгалтерський облік удоско­налила процедуру оцінювання ОПІВ, постановки їх на бухгалтерський облік, переоцінки у разі необхідності, та зняття з бухгалтерського обліку. У 2016 р. комісією на бухгалтерський облік було поставлено 209 ОПІВ, з яких 200 патентів на корисні моделі та 9 патентів на винаходи.

Протягом 2016 р. до ДП "Укрпатент" було подано 222 заявки на об'єкти промислової власності, 12 з яких на винаходи. За цей са­мий період було отримано 195 патентів на об'єкти промислової власності, з яких 186 на корисні моделі та 9 на винаходи.

У 2016 р. університетом укладено 9 ліцензійних договорів на право використання ОПІВ, власником яких є університет, на загальну суму 58,9 тис. грн.

Кадрове забезпечення наукової діяльності

У 2016 р. в університеті працювало 2817 науково-педагогічних і штатних працівників науково-дослідної частини, серед них віком до 35 років – 692. Загальна кількість докторів наук – 320, до 35 років – 4 особи; кандидатів наук – 1411, з них віком до 35 років – 338 осіб. Штатними виконавцями науково-дослідних робіт є 304 особи (віком до 35 років – 43), докторів наук – 11, кандидатів наук – 81 особа. На умовах суміс­ництва до виконання наукових робіт було залучено 609 осіб. Серед них 107 докторів наук та 191 кандидат наук, 27 аспірантів і 14 студентів, зовнішніх сумісників – 21 особа.

Науково-технічна рада університету спільно з науково-організаційною комісією розпочала дослі­дження наукових шкіл, які плідно працювали впродовж понад 100-річної історії КПІ, а також аналіз інформації щодо сучасних наукових і науково-педагогічних шкіл університету, що сформовані в останні десятиріччя.

Керівником сучасної наукової школи має бути доктор наук, який, як правило, підготував докторів наук і кандидатів наук. Крім того, сучасний керівник школи повинен мати вагомий індекс цитування наукових праць, а також багаторічний досвід організації виконання та впровадження затребу­ваних і відзначених державою наукових та інноваційних проектів, у тому числі спільно з науковими академічними установами тощо. Міні­мальний цикл, що дає підстави фіксувати наявність школи, як правило, має становити три покоління дослідників, а саме: засновник школи – його послідовник – учні послідовника.

На сьогодні зазначеним критеріальним ознакам відповідає понад 70 наукових шкіл, інформація про які буде представлена Вченій раді університету.

Інформаційно-телекомунікаційне середовище університету

У 2016 році успішно продовжувало свою діяльність Науково-технічне об'єднання "КПІ-Телеком". Оптимізовано номерну єдність університету. У 2016 р. НТО "КПІ-Телеком" обслуговувало 1528 телефонних абонентів та 451 об'єкт охоронної сигналіза­ції. На хостингових серверах НТО "КПІ-Телеком" розміщено 560 сайтів підрозділів; на поштовому сервері відкрито близько 5000 поштових скриньок співробітникам і студентам університету.

Подальшого розвитку набула мультисервісна безпроводова мережа доступу Wi-Fi з централі­зованим керуванням. Додатково до існуючих в 2016 р. було встановлено ще 9 точок Wi-Fi у навчальних корпусах. Кількість постійних користувачів Wi-Fi мережі доступу вже досягла 14,5 тис.

Розвиток Науково-технічної бібліотеки

2016 рік став роком підготовки та початку системних трансформаційних змін Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка. Фахівцями бібліотеки розроблено і розпочато реалізацію Стратегії розвитку НТБ.

Станом на грудень 2016 року фонд НТБ становить 2639642 паперових примірники, з яких під­ручники та навчальні посібники налічують 1295164 примірники. Паперовий фонд бібліотеки з 1977 року по теперішній час представлено через електронний каталог http://opac.kpi.ua/, який станом на 31 грудня 2016 р. містив 560908 бібліографічних записів. За рік база даних електронного каталогу збільшилась на 84148 записів.

У 2016 р. нові надходження до бібліотеки становили 9 265 примірників / 4 780 назв.

У 2016 р. через сайт НТБ було організовано доступ до 77 повнотекстових, реферативних і бібліо­графічних баз даних з різних галузей знань як передплатних, так і відкритого доступу. У 2016 р. передплачено 14 баз даних наукових матеріалів. Серед 63 баз даних відкритого доступу близько 600 журналів Elsevier на платформі Science Direct; 40 журналів колекції Wiley Open Access; видання HighWire Press Стенфордського університету та ін.

У 2016 р. в університеті вперше організовано доступ до світових наукометричних баз даних Web of Science та Scopus, на основі яких працівники НТБ проводять консультації для дослідників уні­верситету щодо обчислення наукометричних показників впливовості науковця (кількості пуб­лікацій, кількості цитувань, індексу Гірша).

У 2016 р. проводилась робота з електронним архівом наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського – ElAKPI – у напрямі розвитку репозитарію як ресурсу відкритого доступу. Станом на грудень 2016 р. ElAKPI містить 15488 документів, з них матеріалів у відкритому доступі – 11644 документи.

Вивчення історії науки і техніки і розвиток музейної справи

Державний політехнічний музей був організатором та співорганізатором трьох науково-практичних конференцій та чотирьох круглих столів. У 2016 р. вийшов друком черговий (№ 22) збірник наукових статей "Дослідження з історії техніки", який у 2016 р. був перереєстрований відповідно до нових вимог.

У 2016 р. музей прийняв біль­ше 25 тисяч відвідувачів. З музеєм ознайомилося 90 делегацій із 36 країн світу. Музейна колекція поповнилась на 639 одиниць основного та науково-допоміжного фонду.

Визнання досягнень науковців університету

Державні премії України в галузі науки і техніки присуджені д.ф.-м.н. проф. ФТІ О.В.Гомонай і д.т.н. зав. каф. ФЕА С.М.Пересаді.

Указом Президента України від 17.11.2016 р. № 509/2016 щорічні премії Президента України для молодих учених 2016 року присуджені кандидатам технічних наук, асистентам ХТФ Г.С.Васи­льєву, В.І.Воробйовій, С.В.Фро­ленковій, к.т.н. ас. ІЕЕ Ю.А.Веремійчуку.

Почесне звання "Заслужений працівник освіти України" присвоєно д.т.н., проф. Є.Т.Володарському (ФАКС).

Ювілейною медаллю "25 років незалежності України" нагороджено с.н.с. ТЕФ Б.М.Рассама­кіна.

Загалом різними нагородами в 2016 році відзначено понад 300 науковців.

Наш університет першим із українських ВНЗ отримав від Міністерства освіти і науки, компанії "Thomson Reuters" та НАН України нагороду "Лідер науки України 2016" у номінації "Наука та інновації".

На завершення виступу моя подяка всім науковцям, органі­заторам науково-інноваційної діяльності нашого університету за плідну результативну роботу в непростих умовах сьогодення, що наближає час, коли наука знову стане продуктивною силою, а Україна – міцною та інтелектуально і технічно  розвиненою державою.