Наука та інновації – основа модернізації економіки держави [2010]

НТУУ “КПІ” першим у країні почав працювати за моделлю дослідницького університету та, посідаючи вищі сходинки у вітчизняних рейтингах ВНЗ, поставив за мету ввійти до переліку кращих університетів світу. Про наукові здобутки Київської політехніки за результатами минулого року розмовляємо з проректором з наукової роботи М.Ю.Ільченком.

– Михайле Юхимовичу, які шанси у КПІ потрапити до світових рейтингів?

– Шанси українських ВНЗ увійти до числа кращих п’ятисот світових університетів за версією Шанхайського рейтингу досить низькі, що пов’язано, зокрема, з такими критеріями, як кількість Нобелівських лауреатів та публікацій у журналах Nature і Science. Світовий рейтинг за версією “Times” є більш привабливим для нашого університету, при цьому маємо враховувати, що 55 % від загальної суми балів у ньому складає оцінка науково-дослідної діяльності університету.

– Щоб досягти лауреатських вершин, як правило, потрібно працювати у складі потужних наукових колективів на надсучасному обладнанні. Як формується наукова зміна в нашому університеті?

– У 2010 р. до аспірантури та ад’юнктури зараховано 326 осіб, у т. ч. за денною формою підготовки – 269 осіб. До докторантури зараховано 12 осіб. На 01.01.2011 р. в аспірантурі та ад’юнктурі університету навчаються 793 особи (630 – денна форма, 163 – заочна), плюс 149 здобувачів, у докторантурі проходять підготовку 32 докторанти.

У 2010 р. аспірантуру (ад’юнктуру) НТУУ “КПІ” закінчили 105 осіб, у т. ч. 85 – за денною формою підготовки. Захистили дисертації в рік закінчення аспірантури (ад’юнктури) та подали дисертації до розгляду спеціалізованих вчених рад 25 осіб, також захистились 24 випускники попередніх років. У 2010 р. співробітниками, здобувачами та випускниками аспірантури та докторантури університету захищено 20 докторських і 87 кандидатських дисертацій.

За результатами роботи у 2010 р. доцільно відзначити плідну роботу з підготовки: докторів наук – ММІ, ІХФ,ТЕФ, ФЕЛ; кандидатів наук – ФММ, ІПСА, ФЕЛ, ФАКС, ФСП, ПБФ, ФБТ. Кращі особисті результати з підготовки наукових кадрів мають професори Л.Є. Довгань, В.Г. Колобродов, П.В. Круш, В.Г. Хижняк, В.Б. Струтинський. Без захистів докторських і кандидатських дисертацій завершили рік ІСЗЗІ, ММІФ, ФПМ, ФТІ, ХТФ.

Що стосується атестації наукових кадрів, то в 2010 р. у НТУУ “КПІ” функціонувало 28 спеціалізованих вчених рад, з них 21 – докторська та 7 – кандидатських. На докторських спецрадах захисти проводяться за 50 науковими спеціальностями, на кандидатських – за 17.

Головними завданнями з підготовки наукових кадрів на 2011 рік є посилення уваги керівників підрозділів і керівників аспірантів до якості й ефективності роботи молоді та використання резервів, адже 109 докторів наук, а це 34 % від їх загальної кількості, не мають аспірантів і докторантів.

– Кілька слів про наукову роботу студентів і молодих учених.

– НТУУ “КПІ” як провідний технічний університет країни веде підготовку науковців через магістратуру, аспірантуру та докторантуру. У 2010 р. на магістерську форму підготовки зараховано 1720 осіб (у 2009 р. – 1515), в аспірантуру – 326 (у 2009 р. – 272). В університеті запроваджено систему підготовки магістрів на базі основних напрямів наукових досліджень кожної випускової кафедри під керівництвом науково-педагогічних і наукових працівників університету, інших наукових установ і організацій. Про активність студентів у науковій діяльності в 2010 р. свідчать такі дані: 3997 студентів брали участь у виконанні НДР. Проте це тільки 16,7 % від загальної кількості студентів, у той час як у провідних дослідницьких університетах до 30 % студентів безпосередньо беруть участь у наукових дослідженнях.

Результатом активізації наукової діяльності студентів у 2010 р. є збільшення самостійних публікацій студентів (2008 проти 1755 у 2009 р.) й у співавторстві з викладачами (5648 проти 5339 у 2009 р.). Лідерами за кількістю публікацій є студенти ІТС, ФБТ, ФСП, ФММ, ФЛ, ММІ та ін.

Молоді науковці та студенти університету беруть активну участь і займають призові місця у різних наукових конкурсах, конференціях і олімпіадах. Зокрема, в конкурсі на кращу наукову роботу “Зробимо Україну енергоощадною” перемогла аспірантка ІЕЕ А.Савченко; в О.Шевченко – аспірантки ІЕЕ – друга премія; у П.Гонтаря – студента ІЕЕ – третя премія, заохочувальні премії отримали О.Степанець – аспірант ТЕФ; В.Лисак – аспірантка ФЕА; Р.Пудов – магістрант ТЕФ; С.Ставська – аспірантка ФММ. Завдяки творчій наполегливій праці співробітників кафедри фізики металів (завідувач – член-кор. НАН України С.І.Сидоренко) високих наукових результатів досягли студенти: С.Ю.Сахнюк – переможець конкурсу з отримання диплома двох університетів – “Westfalische Willhelms-Universitat Munster” (м. Мюнстер) та НТУУ “КПІ”, А.І.Олешкевич – переможець конкурсу на участь у Міжнародній науковій конференції для молоді “Афінські діалоги” (Греція), Т.Ю.Сафонова – переможець конкурсу наукових робіт студентів “Завтра.UA”.

– Як відбувається інтеграція науки та освіти в нашому університеті?

– При проведенні держбюджетних, госпдоговірних і дослідних робіт, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів, до досліджень широко залучаються як викладачі, так і студенти, аспіранти, магістранти. Отримані нові наукові результати досліджень застосовуються для оновлення лекційних матеріалів основних курсів, є матеріалом для розроблення нових навчальних курсів, постановки нових лабораторних робіт і дають можливість зберегти високий науковий рівень викладання, а в молоді формують здібності самостійно проводити творчі дослідження, розвивають бажання активно виражати себе через наукову творчість.

З використанням теоретичних і практичних результатів, отриманих при виконанні наукових робіт, впроваджено в навчальний процес 93 нових курси та оновлено 178 дисциплін. Результати наукових досліджень знайшли застосування у циклах лабораторних і практичних робіт з більш як 79 дисциплін, розроблено 168 нових лабораторних робіт. У 2010 р. з використанням результатів наукових досліджень опубліковано 116 монографій, 211 навчальних посібників і 31 підручник, з грифом МОН України – 61 і 26 відповідно.

Уже п’ятий рік ми проводимо конкурс у номінаціях “Викладач-дослідник” і “Молодий викладач-дослідник”. Протягом останніх мали місце випадки, коли науково-педагогічні працівники за окремими показниками визначення номінації мали вагомі результати, але не входили до числа переможців. Тому було прийнято рішення про започаткування в межах конкурсу “Викладач-дослідник” і “Молодий викладач-дослідник” номінації “Лідер року”. Викладачам-переможцям у цих номінаціях буде видаватися диплом та встановлюватися надбавка до заробітної плати в розмірі 10 % від посадового окладу терміном на 1 рік. Маємо також підтримати пропозицію академіка В.М.Локтєва щодо гнучкого підходу до планування аудиторних занять лише в одному семестрі індивідуально для науково-педагогічних працівників, які мають найбільш вагомі результати наукової та інноваційної діяльності.

– Зупиніться, будь ласка, докладніше на виконанні держбюджетних і госпдоговірних тем.

– Формування наукової тематики університету здійснюється на засадах її фінансування з різних джерел. Основним із них є виконання науково-дослідних робіт згідно з тематичним планом, затвердженим нашим міністерством, за кошти загального фонду державного бюджету. У 2010 р. за цим планом виконувалося 169 науково-дослідних робіт, у т.ч. з фундаментальних досліджень – 68; з прикладних розробок – 101.

У минулому році завершено і прийнято комісіями університету 72 держбюджетні науково-дослідні роботи (14 фундаментальних і 58 прикладних). Серед них приймальними комісіями відзначені як кращі 14 НДР, що виконані під керівництвом професорів Г.С.Тимчика, О.С.Яндульського, Н.Д.Панкратової, О.В.Лінючевої, В.М.Батуркіна та ін. Визначено 18 конкурентоспроможних НДР, у яких завершені результати мають інноваційний складник і які рекомендовані для подальшого тиражування в Науковому парку “Київська політехніка”.

У 2010 р. виконувалось 134 госпдоговірні науково-технічні роботи та понад 500 договорів на послуги. Порівнюючи з попереднім роком, маємо невеликий спад за кількістю робіт і зменшення обсягів фінансування. Для підприємств та організацій м. Києва виконувалось 80 госпдоговірних робіт, що становить 60 % від їх загальної кількості.

Варто відзначити співпрацю університету при виконанні госпдоговірних робіт з інститутами НАН України: Інститутом термоелектрики, МНТЦ Вітроенергетики ІВЕ НАН України, Інститутом хімії високомолекулярних сполук та ГАО НАН України. Серед кращих прикладів виконаних і впроваджених робіт у рамках госпдоговірної тематики можна назвати виконану під керівництвом проф. Ю.М.Туза ДКР, результатом якої стало забезпечення ЗС України вторинним еталоном одиниці електричної напруги. Наказом міністра оборони України у жовтні 2010 року ця розробка прийнята на озброєння. Маємо також відзначити виконану під керівництвом В.М.Батуркіна і успішно впроваджену в Німеччині розробку конструкцій мікросупутника “Bird” на теплових трубах, проект проф. Н.І.Бурау з науково-технічного обґрунтування модернізації інфраструктури української антарктичної станції “Академік Вернадський” та ін. В подальшому нашим пріоритетом, нашою нішою в модернізації економіки держави має бути виконання дослідно-конструкторських робіт у тісній співпраці з виробництвом, зокрема у рамках підписаних у кінці 2010 року меморандумів про співпрацю зі спільним представницьким органом роботодавців на національному рівні і Групою компаній ДФ.

– Читачам буде цікаво дізнатися про досвід інноваційної діяльності та комерціалізації результатів наукових досліджень, накопичений у КПІ.

– З метою посилення інноваційного складника в органічній єдності освіти, наукових досліджень та інновацій, подальшого використання інтелектуального потенціалу в НТУУ “КПІ” працює Науковий парк “Київська політехніка”. У 2010 р. Науковим парком укладено 9 договорів про партнерство з високотехнологічними організаціями. Серед них ВАТ “Науково-виробниче підприємство “Більшовик” (м. Київ), Науково-технологічний парк “Євро-Центрум” (м. Катовіце, Польща), ДП “Український центр трансферу технологій” (Національна мережа трансферу технологій) тощо.

Усього Науковим парком торік виконувалося 9 проектів з річним обсягом фінансування 1898 тис. грн. Зокрема, важливою є робота, яка стосується вирішення проблем водопостачання на Східній Україні. Цей проект, у разі його впровадження, може бути реалізований і в інших регіонах. Також фахівцями Наукового парку за участю партнерів – ТОВ “ЮАвіа”, ДП “Чугуївський авторемонтний завод” – і вчених ФАКС розроблено ряд модифікацій безпілотних літальних апаратів, проведено моніторинг потенційних користувачів БПЛА, отримано замовлення.

Активізували взаємодію з Науковим парком факультети та інститути, кожен із яких представлений на виставці наукових та інноваційних розробок університету. Що стосується виконання інноваційних проектів, то найбільш ефективно працюють учені ІЕЕ, ФЕА, ВПІ та ІХФ. Науковим парком організовано і проведено понад 50 нарад, конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей з представниками бізнесу для розгляду питань удосконалення механізму комерціалізації розробок учених, практики трансферу технологій.

У НТУУ “КПІ” в 2010 р. його співробітниками створено та подано від університету 174 заявки в Укрпатент на видачу патентів на винаходи та корисні моделі, з них 21 заявка – на винаходи. У 2010 р. університетом було отримано 152 патенти на винаходи та корисні моделі, в тому числі на винаходи було отримано 21 патент. Науковцями університету було отримано 12 реєстраційних свідоцтв авторського права. З 2005 по 2009 рр. кількість поданих заявок на видачу патентів зростала у такій послідовності: 93–122–234–260–266, а отриманих патентів: 112–134–142–252–275.

У НТУУ “КПІ” запроваджено конкурс на кращий винахід року. Він проводитиметься з 2011 р. і матиме ряд номінацій: кращий перспективний винахід, кращий впроваджений винахід, кращий твір, захищений свідоцтвом авторського права. Результатом конкурсу має бути рішення про подальше просування розробок з метою їх комерціалізації. Нашими критеріями оцінки ефективності винахідницької та інноваційної діяльності мають стати: кількість проданих ліцензій на оригінальні розробки, отримане роялті від впровадження, кількість компаній, заснованих для впровадження новацій, захищених патентами тощо.

– Хотілося б почути про фахівців, які здійснюють наукові дослідження і забезпечують підготовку кадрів.

– Усього в університеті працює 2764 особи науково-педагогічного складу. Серед них 289 докторів та 1308 кандидатів наук. Загальна кількість штатних працівників наукових підрозділів університету становить 719 осіб. Серед них 31 доктор наук, 146 кандидатів наук. Вони працюють у 26 навчально-наукових інститутах і факультетах, 10 науково-дослідних інститутах та 10 навчально-наукових та інженерних центрах.

На умовах сумісництва до виконання держбюджетних і господарських науково-дослідних та конструкторських робіт було залучено 1122 особи. Серед них викладачі спеціальних та загальнонаукових кафедр, інженерно-технічні працівники, аспіранти та студенти. У виконанні науково-технічних робіт на умовах сумісництва брали участь 86 аспірантів та 164 студента. За 2010 р. відбулося поповнення кадрового складу випускниками університету. Після закінчення аспірантури залишилися працювати в університеті 32 аспіранти (на 16 % більше, ніж у 2009 р.) та 43 молодих випускники університету.

Загальний фонд бюджету науки, що надійшов у НТУУ “КПІ” в 2010 р., становив 60775,5 тис. грн. У структурі витрат загального фонду держбюджету 98,2 % становить фонд оплати праці та нарахування на неї.

Відповідно до ст. 53 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” співробітникам науково-дослідної частини університету протягом року 5 разів підвищувалась заробітна плата. Крім того, посадові оклади всім працівникам університету залишаються збільшеними на 90 % на підставі національного статусу нашого навчального закладу.

– Що Ви можете сказати про стан і напрями розвитку інформаційно-телекомунікаційних ресурсів університету?

– Наприкінці 2009 – на початку 2010 років НТО “КПІ-Телеком” було вирішено низку головних завдань з розвитку телекомунікаційних ресурсів університету. Зокрема, переключення всіх телефонів з АТС “241” на телефонну станцію університету з виділенням нових номерів із номерного простору університету. За телекомунікаційною технологією 10 ГігабітЕзернет (10 GE) ядро кампусної мережі університету підключено до Української мережі обміну трафіком UA-IX. Розпочато технічну модернізацію системи охоронної сигналізації в університеті, яка забезпечує зберігання матеріальних цінностей в 470 приміщеннях.

Продовжувались роботи і з розвитку мережі доступу в гуртожитках НТУУ “КПІ”. У 2010 р. НТО “КПІ-Телеком” підготовлено проект повної модернізації комп’ютерної мережі у студмістечку. Заплановано витратити на реалізацію цього проекту в 2011 р. близько 900 тис. грн. Тривали й роботи з дослідження та впровадження сучасних бездротових технологій 4-ї генерації. Ці роботи проводить ІТС, а НТО “КПІ-Телеком” надає необхідні телекомунікаційні послуги зі створення тестових систем доступу. Роботи з модернізації магістралей кампусної інформаційної мережі та постійне нарощування потужностей центральної серверної групи дали змогу в 2010 р. розширювати впровадження та реалізовувати нові проекти з надання мультисервісних послуг користувачам мережі. Ще одним досить цікавим проектом, який реалізовано НТО “КПІ-Телеком” у 2010 р., є система IР-телебачення. Нині вона працює в тестовому режимі (для користувачів доступні 17 телевізійних каналів), повноцінний запуск в експлуатацію заплановано на початок 2011 р.

У 2010 р. в університеті розпочато реалізацію проекту “Електронний кампус”, який розробляється КБ інформаційних систем (директор – А.Й.Савицький). У рамках виконання держбюджетної наукової тематики як складові системи “Електронний кампус” в ІТС (проф. Л.С. Глоба) створені програмні реалізації персональних віртуальних кабінетів викладачів, студентських груп і методистів факультетів (інститутів) і розпочато їх впровадження.

Сьогодні на хостингу НТО “КПІ-Телеком” перебуває 285 сайтів. На початок листопада 2010 р. із 136 кафедр НТУУ “КПІ” 83 мали власні окремі сайти в домені kpi.ua. У частини кафедр вся основна інформація про кафедру розміщена на сайті факультету (інституту), регулярно оновлюється, друковані роботи виставляються на цьому сайті і їх можна переглянути. Прикладом такого підходу є ІПСА, ІТС, ТЕФ, ЗФ, які займають кращі позиції в рейтингу сайтів наших підрозділів за даними Google. Аутсайдерами в цьому рейтингу є ФІОТ, ФБТ, ФММ, ФСП. Ми маємо терміново поліпшити стан наших сайтів. Мова йде про їх змістовне і поновлюване наповнення, англомовні версії, доступні для світової громадськості. Адже стан наших сайтів два рази на рік аналізується світовою системою Webometrics. Так, станом на 10 липня 2010 р. наш університет займає 2428 місце в загальному рейтингу і лише 6 місце серед навчальних закладів України після КНУ, НаУКМА, НУ ім.І.Франка, ХНУ ім. В.Каразіна, ДонНТУ.

– Важливим показником наукової діяльності університету є кількість опублікованих наукових праць.

– Так, усі методики престижних міжнародних рейтингів передбачають розрахунок таких показників, як кількість наукових публікацій і цитувань у міжнародних наукометричних базах даних, індекс цитування (індекс Хірша або h-індекс), що розробляються різними компаніями і видавництвами світу. До таких провідних наукометричних баз даних належать, перш за все, продукти корпорації Thomson Reuters – Web of Science і продукт видавництва Elsevier – Scopus.

У базі даних Web of Science використовується 16403 наукових видання, з української періодики до неї входять тільки 6 журналів, у т.ч. один – “Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника”, видається НТУУ “КПІ” (РТФ). Цей журнал було започатковано ще в 1957 р. нашим видатним ученим членом-кореспондентом АН УРСР С.І.Тетельбаумом. До бази даних Scopus входять 25043 журнали, 20 з яких українські (один із них – англомовний переклад зазначеного вище журналу, що з 1968 року, коли головним редактором журналу був професор В.В. Огієвський, видається американським видавництвом “Алертон Прес”). Всього ж у НТУУ “КПІ” видаються 28 періодичних видань, тематична спрямованість яких відповідає основним напрямам роботи його структурних підрозділів.

Кількість публікацій і цитування праць наших науковців за показниками бази Scopus станом на 22 грудня 2010 року визначили таке розташування українських університетів: КНУ ім. Т.Шевченка (публікацій у Scopus 8483, кількість цитувань 21960, індекс Хірша 48), ХНУ ім. В.Каразіна (відповідно 5093–15200–39), ЛНУ ім. І.Франка (відповідно 3541–10965–31), ОНУ ім. І.Мечнікова (відповідно 1959–5277–30), НТУУ “КПІ” (публікацій 3268, цитувань 4692, індекс 27).

В індивідуальному заліку кращі значення індексу Хірша за даними Web of Science (в дужках – дані Scopus) мають А.А.Фокін – 22(14), С.М.Пересада – 12(12), Т.Є.Шубіна – 11(10), В.Л.Чумак – 11(1), Ю.М.Поплавко – 8(3), В.С.Коваленко – 7(2), Б.Ю.Корнілович – 6(7), В.А.Єрошенко – 5(6) та ін. У списку 100 найбільш цитованих у Scopus учених України, які мають найбільш високий індекс Хірша, наш професор А.А.Фокін займає 54 позицію (81 публікація, 929 цитувань, індекс Хірша 14), а професор С.М.Пересада – 64 позицію (39 публікацій, 961 цитування, індекс Хірша 12).

Таким чином лише 5 місце серед українських університетів вимагає від нас суттєвої активізації робіт стосовно діяльності наших науково-технічних журналів. У розпорядженні ректора № 5–116 від 3 листопада 2010 р. визначені конкретні заходи щодо вдосконалення роботи журналів і стану сайтів. Ми маємо їх здійснити терміново.

– Київський політехнічний завжди пишався своєю науково-технічною бібліотекою. Чим нині може похвалитися наша книгозбірня?

– Фонд НТБ становить 2735190 примірників, із них 1,5 млн підручники і навчальні посібники. Кількість читачів – 44919. Надходження до бібліотеки становить 7994 назви загальною кількістю 25968 примірників.

До НТБ надійшло в електронному форматі 85 дисертацій і авторефератів дисертацій, 125 звітів НДР та ДКР, а також 259 навчальних та методичних матеріалів структурних підрозділів університету.

За пропозицією російської сторони для покращення умов доступу до російських наукових журналів у 2011 році доцільним є долучитися до двох проектів у рамках Асоціації регіональних бібліотечних консорціумів Росії (АРБІКОНу). Перший проект – МАРС (Міжрегіональний аналітичний розпис статей), в якому розписується 1678 журналів, 90 % з яких російські видання. Другий проект – “Електронна доставка документів” (ЕДД) – надає сервіс замовлення копій статей з журналів (більше 5000 назв, 85 % – російські видання) та фрагментів неперіодичних видань.

– Одна із сфер діяльності науковців НТУУ “КПІ” – сертифікаційне і метрологічне забезпечення наукових досліджень, проведення сертифікаційних робіт на замовлення державних органів управління і підприємств.

– Цю роботу ведуть декілька підрозділів університету. У центрі “Система” в установленому порядку було опрацьовано 28 різних проектів документів: національних стандартів, ДСТУ тощо. У межах ліцензійної діяльності в галузі криптографічного та технічного захисту інформації (далі – КТЗІ) Науково-дослідним центром Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації на договірних засадах проведено 21 експертне дослідження засобів (систем) КТЗІ за дорученнями Адміністрації Держспецзв’язку.

За 2010 р. Органом сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування виконано 32 технічних нагляди за сертифікованими системами управління якістю, з них 13 – на підприємствах вітчизняних виробників. Науково-випробувальним центром “Надійність” у 2010 р. виконано більше 350 робіт.

НДЦ “ТЕЗІС” у 2010 р. спрямував свою діяльність відповідно до ліцензії, що надана НТУУ “КПІ” Адміністрацією державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, та атестату акредитації на право проведення випробування устаткування технічного захисту інформації, виданого Національним агентством з акредитації України.

– Державний політехнічний музей при НТУУ “КПІ” є науковою та просвітницькою установою і по праву користується повагою й популярністю серед науковців та громадськості.

– Визначними подіями в роботі Державного політехнічного музею (ДПМ) стало проведення заходів міжнародного рівня, присвячених підкоренню космосу. Зокрема, це урочисті заходи з нагоди 45-річчя від дня першого виходу людини в космос та 35-річчя спільного польоту космічних кораблів “Союз”-“Аполлон” за участю представників України, Росії та США. Було проведено зустріч з льотчиками-космонавтами О.А.Леоновим, В.М.Жолобовим, Л.К.Каденюком та організовано телеміст з американською астронавткою українського походження Х.Стефанишин-Пайпер.

У цьому році музей відвідало близько 12 тис. екскурсантів, серед яких традиційна більшість – студенти перших курсів. Для них проведено близько 300 екскурсій. Зростає кількість шкільних груп у музеї, розширюється географія – Київ, Київська область, Чернігів, Миколаїв. Майже вдвічі зросла кількість іноземних делегацій в музеї – близько 90. Представники РФ, США, КНР, Норвегії, Куби, Сингапуру, Туреччини, Японії, Франції, Швеції, Казахстану, Литви, Білорусі та інших країн мали можливість ознайомитися з історією техніки та місцем науковців і конструкторів України в її розвитку.

Продовжується видання фахового періодичного збірника наукових праць “Дослідження з історії техніки”, який успішно пройшов перереєстрацію у ВАК України з історичних дисциплін.

Пройшли наукові читання з циклу “Видатні конструктори України”, присвячені 115-й річниці академіка О.О.Мікуліна – видатного конструктора авіаційних двигунів; київським піонерам авіації О.С.Кудашеву, Ф.Ф.Андерсу, Г.П.Адлеру, Ф.Ф.Терещенку, В.П.Григор’єву, О.Д.Карпеці, братам Касяненкам; 130-річчю від дня народження академіка А.Ф.Йоффе; 102-й річниці видатного конструктора зенітної зброї Л.В.Люльєва.

– В університеті працює багато відомих учених, сумлінних співробітників, навчається чимало здібної молоді. Поінформуйте, будь ласка, про визнання їх досягнень.

– Указом Президента України № 855 від 21 серпня 2010 р. за визначні особисті заслуги перед Українською державою в розвитку фізичної науки, виняткові здобутки в організації фундаментальних досліджень, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність д.ф.-м.н., академіку НАН України, професору ФМФ В.Г.Бар’яхтару присвоєно звання Героя України із врученням ордена Держави.

За рішенням Пленуму Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки рекомендовано присудити премію професору д.т.н. Олександру Станіславовичу Яндульському за участь у виконанні циклу наукових робіт “Моніторинг та діагностика електроенергетичних об’єктів та систем на основі комплексу “Реґіна”.

Щорічна Премія Президента України для молодих учених у 2010 р. присуджена професору, д.т.н. Ю.С.Ямненко і доц., к.т.н. Т.А.Хижняк (ФЕЛ); доц., к.т.н. Ю.І.Богомолу й асистенту М.А.Сисоєву (ІФФ). Призначені іменні стипендії ВР України для талановитих молодих учених: д.ф.-м.н., професору ФМФ О.Ю.Горобець; д.т.н., професору ФЕЛ Ю.С.Ямненко. Почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки” за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки отримав д.е.н., професор, завідувач кафедри ФММ Ю.В.Каракай. Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених призначені доцентам, кандидатам технічних наук ІТС М.О.Алєксєєву і М.Ю.Терновому.

Нагороди НАН України, МОН України, Міноборони, інших установ отримали в 2010 р. ще 26 наших працівників. На всеукраїнських конкурсах студентських науково-дослідних робіт грамотами та дипломами нагороджено 63 студенти. Всього у минулому році відзначено нагородами 174 роботи студентів.

Почесною грамотою Вченої ради НТУУ “КПІ” за успіхи в науково-організаційній роботі, за внесок у сферу винахідництва, інноватики та захисту інтелектуальної власності у 2010 р. було нагороджено понад 50 наукових і науково-педагогічних працівників університету.

– Як виглядають підрозділи на тлі досягнень університету?

– Досягнення університету в цілому ґрунтуються на результатах діяльності підрозділів. Оцінка діяльності підрозділів визначається інтегральним показником, що враховує наукову та інноваційну діяльність інститутів і факультетів нашого університету. У 2010 р. лідерами стали три інститути: ІТС (перше місце) та ІПСА й ММІ (друге місце, оскільки вони мають однаковий інтегральний показник). Цей інтегральний показник у аутсайдерів майже у 3 рази менший.

– І на завершення, на чому б Ви ще хотіли зупинитися?

– Упевнений, що отримані науково-технічні результати та інновації 2010 року могли б бути вагомішими, якби не економічна криза та суттєві ускладнення, створені державною системою, що заважали працювати: насамперед тендери і Державне казначейство, через що виконавці тем фактично не могли оперативно розпоряджатися заробленими коштами для виконання завдань госпдоговорів.

Ще вважаю своїм обов’язком подякувати всім науковцям, працею яких досягнуто вагомих результатів у науковій та інноваційній діяльності в 2010 р. Значну роботу виконали керівники загальноуніверситетських підрозділів, що входять до управління НДЧ – Державного політехнічного музею, науково-технічної бібліотеки і науково-технічного об’єднання “КПІ-Телеком”, а також працівники департаменту науки та інноватики й Наукового парку “Київська політехніка”, члени науково-організаційної комісії Вченої ради та ін.

Підготувала Н.Вдовенко