Світлану Олександрівну Костилєву – завідувача кафедри історії, голову редакційної колегії видання "Сторінки історії. Збірник наукових праць" – у Київській політехніці знають давно. Ця чарівна жінка з доброю душею надзвичайно завзята людина, яка своєю наполегливістю і працею досягла значних успіхів у науково-викладацькій діяльності. Її люблять і поважають колеги, студенти, випускники. Вже понад 20 років поспіль Світлана Олександрівна працює у дружньому колективі кафедри історії НТУУ "КПІ", і за цей час пройшла нелегкий шлях від аспірантки, асистента до професора і завідувача кафедри.

Почала свою викладацьку роботу С.О. Костилєва як учитель початкових класів у 1980 році – відразу ж після закінчення однієї з київських середніх шкіл. Цей перший досвід педагогічної діяльності спонукав її вступити на історичний факультет одного з найпрестижніших вищих навчальних закладів нашої країни – Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Роки навчання в університеті Світлана Олександрівна завжди згадує із задоволенням – цікаві лекції, робота в бібліотеках і архівах, батьківське пі­клування з боку професорсько-викладацького складу, оптимістично налаштоване й дружнє студентське товариство. Усе це допомогло становленню випускниці університету як спеціаліста й сформувало в ній тверде бажання стати на шлях науково-викладацької праці.

Після закінчення університету С.О. Костилєву рекомендували до аспірантури Київського політехнічного інституту. Уважно спостерігаючи за своїми поважними колегами, Світлана Олександрівна наполегливо набувала викладацького досвіду, однак не забувала при цьому і про наукову роботу. Стрімко пролетіли аспірантські роки. Кандидат історичних наук, доцент С.О. Костилєва вирішила продовжити творчу наукову працю. Вона стає першою докторанткою кафедри історії. 2004 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. Монографія Світлани Олександрівни "Друковані засоби масової комунікації України, 1986-2000: історія становлення, тенденції розвитку" (К., 2001) отримала схвальні оцінки наукової громадськості, оскільки стала фактично першим у вітчизняній історіографії комплексним дослідженням складного процесу становлення системи друкованих ЗМІ новітньої України.

Світлана Олександрівна – автор понад 40 наукових статей, опублікованих у різних авторитетних виданнях, зокрема НТУУ "КПІ", Національної академії наук України. Вона неодноразово брала участь у науково-практичних конференціях, виступаючи з доповідями, присвяченими актуальним проблемам сьогодення.

Протягом усіх років роботи на кафедрі Світлана Олександрівна активно і відповідально ставилася до тих ділянок роботи, які їй доручали: працювала в організаційних комітетах регіональних та між­народних студентських конференцій, що проводилися за ініціативою кафедри; була секретарем Асоціації істориків вищої школи, одним із засновників якої є кафедра історії НТУУ "КПІ"; обій­мала посади вченого секретаря та заступника завідувача кафедри.

Однак найбільше часу професор Костилєва присвячує саме викладацькій діяльності. Її лекції, на думку студентства, завжди цікаві, вирізняються ґрунтов­ністю. Приділяючи особливу увагу вдосконаленню навичок самостійної роботи, розвитку критичного мислення студентства, вона пропонує слухачам обширні списки новітньої літератури з тієї чи іншої теми, спонукає студентів до активної роботи як під час самих лекцій, так і на семінарських заняттях. Світлана Костилєва невтомно доводить важливість гуманітаризації процесу технічної освіти.

Значним є науково-методичний доробок професора С.О. Костилєвої, яка брала участь в опрацюванні навчально-методичних планів зі спе­ціальності "Історія України", є одним із авторів підготовленого працівниками кафедри історії навчального посібника "Історія України: Соціально-політичні аспекти", автором-упорядником видання "Історія України (соціально-політичні аспекти): Хрестоматія", методичних рекомендацій для підготовки студентів до семінарських занять і написання рефератів. Світлана Олександрівна постійно збирає матеріали для розроблення нових спецкурсів.

Науково-викладацьку працю Світлана Олександрівна успішно поєднує з науково-організа­ційною: вона допомагає аспірантам, пошукачам, які працюють над підготовкою дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Професор С.О. Костилєва – людина надзвичайно працьовита, амбітна і водночас скромна і товариська. Доволі широким є коло її інтересів: читання і театр, музика і спорт, подорожування. Допомагає творчій реалізації Світлани Олександрівни її дружня родина – мама, чоловік, син і донька.

Лілія Скиба